POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KOSZALIŃSKIM NA LATA 2018 – 2025

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/303/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r.

Celem głównym jest wyeliminowanie (ograniczenie) zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim.

  1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego.
  2. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą
  3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
  4. Zwiększenie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  5. Prowadzenie zintegrowanych działań przez instytucje w zakresie rozwiązywania problemów  przemocy w rodzinie

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Do pobrania

Więcej o: Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska

Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska

Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska.
Jak rozpoznać i reagować.
,,Szansa – jestem Za’’

18  listopada 2019 r.  odbyły  się  warsztaty doskonalenia kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą prowadzone przez Panią Magdaleną Marzec  z  Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie. Uczestnikami były rodziny zastępcze z terenu powiatu koszalińskiego. Warsztaty dotyczyły poszerzenia wiedzy dotyczącej zjawiska dopalaczy. Celem warsztatów było nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie substancji psychoaktywnej (narkotyki, dopalacze) oraz postawienia wstępnej diagnozy problemu. Rodziny zastępcze poznały charakterystykę substancji   i jakie są wyniki badań, jak rozpoznawać czy wychowanek zażywa substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) oraz jak reagować w sytuacji kiedy mamy podejrzenia lub wiemy, że dziecko zażywa substancje psychoaktywne. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Szansa – jestem ZA!”.

Więcej o:

Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach,
Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
Domu Pomocy Społecznej w  Nowych Bielicach,
Domu Pomocy Społecznej w Parsowie,
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie,
Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim,
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie,
Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Wszystkim Pracownikom z okazji Waszego święta

Składam podziękowania oraz wyrazy uznania i wdzięczności za odpowiedzialne podejście do trudności i problemów życiowych podopiecznych.

Niech każdy dzień Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy z ludźmi przyniesie poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz będzie źródłem motywacji do coraz większej aktywności i osiągania założonych celów.

Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i WIELKIE SERCE w realizowaniu działań na rzecz drugiego, potrzebującego pomocy i wsparcia Człowieka.

Życzę wytrwałości, satysfakcji i radości z codziennej pracy oraz szacunku, ludzkiej życzliwości i  przekonania, że Wasze wysiłki
Skutecznie podnoszą komfort życia wielu mieszkańców naszego powiatu.

dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

Koszalin, dnia 21 listopada 2019 r.

Więcej o: Warsztaty „Młodzi Przeciw Przemocy” 15 – 17. 11. 2019 r

Warsztaty „Młodzi Przeciw Przemocy” 15 – 17. 11. 2019 r

Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz kolejny było organizatorem trzydniowego wyjazdu dzieci i młodzieży na Warsztaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył się w dniach 15 – 17. 11. 2019 roku w Grzybowie/k. Kołobrzegu. W ramach adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kolejna dwudziestoosobowa grupa uczniów, uczestniczyła w szczegółowo zaplanowanych zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia  z uczestnikami realizowane były naprzemiennie z zajęciami rekreacyjnymi i spacerami nad morze. Pierwszy dzień pobytu zakończył się dwugodzinną rywalizacją dzieci w kręgielni, w której wszyscy walczyli o najlepszy wynik rzutowy. Drugi dzień warsztatów wypełniony był zajęciami, które zakończyło  wspólne  śpiewanie przez dzieci „KAREOKE” i nadzorowana przez Ratownika i wychowawców kąpiel w basenie hotelowym. Trzeci dzień pobytu to praca w grupach szkoleniowych, zakończona rozdaniem CERTYFIKATÓW potwierdzających udział w warsztatach. Wszyscy uczestnicy wyjazdu pozytywnie  podsumowali trzydniowe szkolenie w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, podkreślając poznawcze walory zajęć. Uczniowie pozytywnie oceniali atmosferę panującą podczas trzech dni spędzonych wspólnie  w Hotelu SPA  „MAGNAT” w Grzybowie k. Kołobrzegu, deklarując chęć udziału  w kolejnym  wyjeździe.

Więcej o: Kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przeprowadziło kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W ostatnim tygodniu specjaliści spotkali się z uczniami, ich rodzicami i kadrą pedagogiczną w szkołach podstawowych w Bobolicach, Będzinie (siedziba w Łeknie) oraz Tymieniu.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w zajęciach profilaktycznych od 27.09.2019 r. do 7.11.2019 r. wzięło udział ponad 1200 osób, a ledwo przekroczyliśmy półmetek spotkań ….

Więcej o: Realizacja MPP

Realizacja MPP

W dalszym ciągu Powiat Koszaliński realizuje Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy. We wtorek 5 listopada 2019 roku wykonawców projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z problematyką przemocy w rodzinie, formom jej przeciwdziałania i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie poruszaną tematyką przejawiało się aktywnym udziałem słuchaczy w zajęciach i dyskusji. Po spotkaniu z rodzicami była możliwość uzyskania porad w zakresie zjawiska przemocy w ramach konsultacji indywidualnych.

Więcej o: Kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”…

Kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”…

W dniu 29 października 2019 roku kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. W tym dniu gościła nas Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi
w Mielnie
. Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie problematyką przemocy, poruszaną w trakcie spotkań
z uczniami, ich rodzicami i gronem pedagogicznym przejawiało się aktywny udziałem słuchaczy w dyskusji. Po spotkaniu z rodzicami była możliwość uzyskania porad
w zakresie zjawiska przemocy w ramach konsultacji indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Kolejny dzień realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

Kolejny dzień realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

28 października 2019 roku był kolejnym dniem realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. Tym razem realizatorów projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie. W trakcie spotkania uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Była również możliwość uzyskania porad w tym zakresie w ramach konsultacji indywidualnych. Poruszana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie i aktywny udział słuchaczy w dyskusji poświęconej kwestiom przemocy.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Pierwsze warsztaty wyjazdowe w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Pierwsze warsztaty wyjazdowe w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie było organizatorem trzydniowego wyjazdu na Warsztaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył się w dniach 25 do 27. 10. 2019 roku w Grzybowie/k. Kołobrzegu, w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, a współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie pobytu wytypowana przez szkoły dwudziestoosobowa grupa uczniów realizowała zaplanowane zajęcia szkoleniowo – rekreacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy pod czujnym okiem wykładowcy i wychowawców. Zajęcia  gabinetowe poprzeplatane były zajęciami rekreacyjnymi i spacerami nad morze. Pierwszy dzień pobytu zakończył się dwugodzinnymi  zmaganiami dzieci w kręgielni, gdzie wszyscy rywalizowali o najlepszy wynik rzutowy. Natomiast drugi dzień zakończyło  wspólne  śpiewanie „KAREOKE” i nadzorowany przez Ratownika i wychowawców pobyt uczestników na basenie hotelowym. Trzeci dzień pobytu to  zajęcia z wychowawcami, zakończone rozdaniem CERTYFIKATÓW potwierdzających udział w warsztatach. Wszyscy uczestnicy warsztatów wyjazdowych pozytywnie  podsumowali swój pobyt w indywidualnie wypełnianej  ankiecie ewaluacyjnej, wskazując zadowolenie z pobytu i podkreślając poznawcze walory wyjazdu. Wszyscy pozytywnie oceniali atmosferę panującą podczas trzech dni spędzonych wspólnie  w Hotelu SPA  „MAGNAT” w Grzybowie k. Kołobrzegu, podkreślając chęć uczestnictwa w takim wyjeździe po raz kolejny.