Więcej o: Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pracownikom, współpracownikom, Rodzinom Zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom niepełnosprawnym, klientom i podopiecznym  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, składam najserdeczniejsze życzenia ciepłych zdrowych, pogodnych i udanych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, smacznego jajka, radosnego, wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, a w poniedziałek wielkanocny szalonego i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Mirosława Zielony

Dzień wolny 2.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 8 /2019
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KOSZALINIE

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w zamian wyznaczam dzień 27 kwietnia 2019 r. dniem pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         DYREKTOR
                                                                                Mirosława Zielony

Więcej o: Kierunek – Dziecko

Kierunek – Dziecko

11-12 kwietnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyło w  II Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w Licheniu.

Gospodarzami konferencji były; Powiat Koniński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Współorganizatorzy –  Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej dopełniała całości dwóch dni intensywnych rozmów, wymianą poglądów uczestników spotkania. W pierwszym dniu każdy mógł wysłuchać inspirujących wystąpień dyrektorów, kierowników PCPR-ów oraz MOPS-ów, którzy dzielili się dobrymi praktykami.

W ramach spotkania zaplanowane były także warsztaty oraz debata w której uczestniczyła Pani Katarzyna Napiórkowska Naczelnik z Departamentu Polityki Rodzinnej.

L.D.

,,Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie jest kalekie’’

J. Korczak

Więcej o: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowania dla projektów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowania dla projektów

Z radością informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowania dla projektów o charakterze integracyjnym, które w 2019r. będą realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Dzięki tym środkom możliwe będzie przygotowanie wyjazdowych form: „Powitania Lata” i „Grzybobrania” oraz stacjonarnych „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” i „Spotkanie Wigilijne”. Dodatkowo ŚDS „Szansa” przeprowadzi „Warsztaty kulinarne”, w których udział wezmą zaprzyjaźnione domy z terenu całego powiatu koszalińskiego. Umowy na realizację tych przedsięwzięć podpisały: Mirosława Zielony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (PFRON) oraz Elżbieta Ałtyn Z-ca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ŚDS „Szansa” w Sianowie (Gmina Sianów).

Tekst i foto: Robert Suszczak

Piecza zastępcza – problemy na tle nowelizacji

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” wystosowało do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Elżbiety Rafalskiej stanowisko w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Najważniejsze z uwag przedstawionych przez Stowarzyszenie w liście zostaną opisane w niniejszym artykule.

Na pierwszy plan wysuwa się problem związany z brakiem zapewnienia odpowiednich środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy. Problem ten dotyka w główniej mierze samorządy powiatowe. Nowelizacja ustawy zwiększa wydatki powiatów i gmin na wsparcie rodziny i piecze zastępczą, jednocześnie nie zapewniających dodatkowych środków finansowych.

Projekt zakłada wprowadzenie obligatoryjnego nakazu przydzielenia asystenta rodziny, rodzinie, z której dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Stowarzyszenie przychyla się do tego pomysłu, bowiem w opinii Stowarzyszenia ośrodki pomocy społecznej bez tego nakazu, będą stosowały dotychczasową nagminna praktykę braku pracy z asystentem. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na konieczność wprowadzenia jasnego podziału zadań pomiędzy pracownikami socjalnymi a asystentami rodziny.

Koniecznym jest zmniejszenie pobytów długoterminowych w pieczy zastępczej przez pracę na rzecz powrotów do własnego środowiska rodzinnego lub przysposobień. W tym zakresie Stowarzyszenie proponuje wprowadzenie rozwiązania, które znacząco zmotywowałoby samorządy gminne do podejmowania działań wspierających i naprawczych skierowanych do rodzin biologicznych, w postaci wprowadzenie odpłatności w wysokości 100% przez samorządy gminne za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Proponuje się także, aby kolejne lata pobytu dzieci w pieczy zastępczej były finansowane przez samorządy gminne w wysokości 50% kosztów pobytu dziecka.

Stowarzyszenie jest za utrzymaniem dotychczasowego zapisu o wyrażaniu zgody rodziców na przysposobienie dziecka, które nie może być wyrażona wcześniej niż przed upływem 6 tygodni od urodzenia dziecka. Odnosząc się z negacją do proponowanych w nowelizacji 10 tygodni z uwagi na fakt niepotrzebnego wydłużenia procesu przysposobienia małego dziecka.

Wiele wątpliwości budzi obowiązek realizacji dowozu dzieci przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Obawy wiążą się w szczególności z możliwością występowania licznych odmów dowozu dzieci, skoro obligatoryjnie obowiązki te będą realizowały PCPR. Oczywistym skutkiem wprowadzenia takiej regulacji będzie generacja dodatkowych kosztów.

Stowarzyszenie zwraca również uwagę na pilną konieczność rozdzielenia dwóch wzajemnie wykluczających się zadań, nałożonych na instytucje organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej tj. zadania wspierania i pomocy dla rodzin zastępczych i rodzinnych placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz zadania nadzoru i kontroli nad tym obszarem.

W opinii Stowarzyszenia asystentura rodzin w ośrodkach pomocy społecznej charakteryzuje się niską jakością pracy. Powodem takiego stanu rzeczy jest zatrudnianie asystentów na umowy zlecenia lub opłacanie asystentów w minimalnej wysokości, co powoduje duża rotację na tych stanowiskach. Widoczna jest także niewystarczająca współpraca asystentów rodzin z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Dużym problemem jest unikanie przez asystentów rodzin lub pracowników socjalnych z gmin, opiniowania możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Zdarzają się też sytuacje, gdy asystenci utrudniają powrót dziecka do rodziny biologicznej, wydłużając jego czas pobytu w pieczy.

Stowarzyszenie zdecydowanie sprzeciwia się ustawowemu obniżeniu wymogów kwalifikacji na wiele stanowisk specjalistów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Proponuje natomiast wzmocnienie efektywności takich specjalistów poprzez wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dotyczących pracy z rodziną, ustalenie minimalnych kwot wynagrodzeń  a także nadania uprawnień na wzór pracowników socjalnych do dodatkowych urlopów i dodatku za pracę w środowisku.

Stowarzyszenie zwraca również uwagę na niekorzystne zjawisko nadawania przez zarząd powiatu dyrektorowi PCPR uprawnień do kontroli rodzinnej pieczy zastępczej. Sam dyrektor PCPR często ma problem dotyczący udziału w kontroli, gdyż też pracuje bezpośrednio z rodzinami zastępczymi a kontrolując je, stawia te rodziny w trudniej sytuacji rozdarcia, bowiem często uprzednio z nimi pracował. Proponuje się natomiast nadanie dyrektorom PCPR uprawnień strony w postępowaniach sądowych w sprawach rodzinnych związanych z pieczą zastępczą.

W opinii Stowarzyszenie występuje również problem na tle braku możliwości cofnięcia uprawnień kwalifikujących na rodzinę zastępczą oraz problem migracji rodzin na terytorium innych powiatów, którym została wydana negatywna ocena. Proponuje się także wprowadzenie zakazu umieszczania w rodzinie z danego powiatu, dzieci spoza powiatu, bez zgody organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terytorium z tego powiatu.

Z pełnym stanowiskiem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” można zapoznać się poniżej.

Źródło: http://wartowiedziec.pl

Więcej o: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok  jest Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019:

MODUŁ I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A Likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)

Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku)
Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – dysfunkcja wzroku)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka)

MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowania do nauki w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
– Moduł II semestr letni – od 7 marca do 30 marca 2019 r.
– Moduł II semestr zimowy – od 2 września do 10 października 2019 r.
– Moduł I – od 20 maja do 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski dostępne w zakładce: Osoby niepełnosprawne/Pliki do pobrania/Pilotażowy Program Aktywny samorząd”.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Termin Opis
07.03.2019 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II
30.03.2019 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II
26.04.2019 r. Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
20.05.2019 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
31.08.2019 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Modułu I
02.09.2019r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 w ramach Modułu II
10.10.2019 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020  w ramach Modułu II
04.12.2019 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2020r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2019 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu        do wniosków złożonych w 2019 r.)
30.08.2020 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2019 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

Dokumenty programu: 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019 roku.

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II

Zarządzenie nr 5-2019 Dyrektora PCPR w Koszalinie w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu -Aktywny samorząd- w 2019 roku

Aktywny samorząd – treść programu

Więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.