Pomoc usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych

Proces usamodzielnienia to długotrwały proces wychowawczy mający na celu podjęcie przez osobę usamodzielnianą dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem. Pomocą mającą na celu usamodzielnienie mogą być objęte osoby, które przystąpiły do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, osobie opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży…

Mieszkanie chronione

Zgodnie z treścią art. 53 Ustawy o pomocy społecznej, mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Celem tej formy wsparcia jest ułatwienie samodzielnej egzystencji oraz integracji ze…