POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KOSZALIŃSKIM NA LATA 2018 – 2025

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/303/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r.

Celem głównym jest wyeliminowanie (ograniczenie) zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim.

  1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego.
  2. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą
  3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
  4. Zwiększenie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  5. Prowadzenie zintegrowanych działań przez instytucje w zakresie rozwiązywania problemów  przemocy w rodzinie

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Do pobrania