Piecza zastępcza – problemy na tle nowelizacji

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” wystosowało do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Elżbiety Rafalskiej stanowisko w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Najważniejsze z uwag przedstawionych przez Stowarzyszenie w liście zostaną opisane…

Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym

Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym

Piecza zastępcza do poprawki

PROCEDURY Samorządowe jednostki chcą uprawnień pozwalających na cofnięcie kwalifikacji dla opiekunów. Zmian wymaga też sposób sprawowania nad nimi kontroli Czas na gruntowną reformę pieczy zastępczej, która poprawi funkcjonowanie systemu opieki nad dziećmi i będzie odpowiedzią na obserwowany w ostatnich latach kryzys rodzicielstwa zastępczego.…

Efekty pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawozdanie za 2015 rok

Podczas obrad XXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie uchwałą Rady zostało przyjęte sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok. Sprawozdanie w sposób wyczerpujący informowało Radę o podjętych działaniach oraz liczbie wychowanków, Rodzin Zastępczych – w…

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

19 sierpnia  w siedzibie Starostwa odbyło się szkolenie mające na celu podniesienie kompetencji oraz poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy rodzin zastępczych oraz pracowników Centrum w zakresie trudnych spraw związanych z seksualnością  dzieci i młodzieży. W sposób bardzo ciekawy a zarazem  wielkim wyczuciem, taktem oraz…

Brawo! większe bezpieczeństwo pracowników socjalnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r.  Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu, w  imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała uzgodnione z Komendą Główną Policji „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w…

Gazeta Ziemska – czerwiec 2016

Do pobrania najnowszy numer Gazety Ziemskiej, a w niej m. in. o Rodzinaliach w Nowych Bielicach.

Dziecko w pieczy zastępczej – wyzwanie czy problem?

– to tytuł prezentacji przygotowanej na seminarium przez dyrektora PCPR w Koszalinie Mirosławę Zielony. To syntetycznie ujęty temat wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej  w kontekście postrzegania i oceny tegoż wychowanka przez inne osoby/ instytucje. W Seminarium uczestniczyli także pracownicy PCPR w Koszalinie:…

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie koszalińskim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi. Wierzymy, że dobra rodzina zastępcza…

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodzinę zastępczą

„Każdy zasługuje na rodzinę” Zgodnie z art.42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki: dają rękojmię…