Kontrolują naszą pracę

W ramach planowanej kontroli – inspektorzy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Koszalinie w dniach  8 i 9 września b.r. kontrolowali Realizację zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie O wynikach kontroli poinformujemy po otrzymaniu protokołu. mz

Informator

Zgodnie z zadaniami określonymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie – działanie 3.1.2. PCPR w Koszalinie opracował  informator  zawierający dane teleadresowe  instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.…

Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dnia 26 sierpnia 2016 r. w PCPR w Koszalinie odbyło się drugie już spotkanie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania zapoznano się z materiałami, nadesłanymi przez różne instytucje, w których zawarte były propozycje monitorowania programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących…

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 08 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu powołanego mocą Uchwały Zarządu Powiatu Nr 167/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Konwentu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego…

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Oddział Koszalin

ODDZIAŁ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (WRZESIEŃ 2016) PRAWNIK – AGNIESZKA ORCZYŃSKA 07.12.2016 r. – środa – 10:30 – 13:30 14.12.2016 r. – środa – 15:00 – 18:00 PSYCHOLOG – ALICJA JURZYNIEC      07.12.2016 r. – środa – 13:00 – 17:00 14.12.2016 r. –…

Poradnictwo specjalistyczne

W siedzibie PCPR w ramach specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemoc i osób stosujących przemoc w rodzinie codziennie pełniony jest dyżur przez pracownika PCPR, który udziela porad osobiście i telefonicznie pod nr tel. 94 71-40-224, lub 94 71-40-216. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w…

Zaproszenie na zajęcia korekcyjno-edukacyjne

„Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu.” Lew Tołstoj Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany przez Powiat Koszaliński dla mieszkańców powiatu na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29…

Baza instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Koszalin, 29.06.2017 r. INFORMATOR zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. L.p. Nazwa Adres…

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XV/117/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim. Cel główny realizowany jest następującymi celami szczegółowymi: Zwiększenie wiedzy na…