POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KOSZALIŃSKIM NA LATA 2018 – 2025

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/303/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r.

Celem głównym jest wyeliminowanie (ograniczenie) zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim.

 1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego.
 2. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą
 3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 4. Zwiększenie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 5. Prowadzenie zintegrowanych działań przez instytucje w zakresie rozwiązywania problemów  przemocy w rodzinie

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Do pobrania

Więcej o: 2 października Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w tym roku obchodzone po raz ósmy.

W związku z obchodami dnia bez przemocy prelekcje związane z rozpoznawaniem przemocy i podstawowymi informacjami z jej redukowaniem pracownicy PCPR przekazali ponad 40 osadzonym w Zakładzie Karnym w Koszalinie oraz młodzieży która osobiście odwiedziła nasze Centrum wspólnie z opiekunem Robertem Faryniarzem.

To ważne spotkania, na których wszyscy informowani są nie tylko o tym KTO może pomóc i JAK zachować się wobec aktów lub sprawców przemocy, ale także i o tym ,że w powiecie są specjalne spotkania dla SPRAWCÓW przemocy UWAGA – bardzo skutecznie pomagające zmniejszyć zjawisko przemocy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej szczegółów:

Radosław Płoszaj tel.947140 224 p.224

Mirosława Zielony

Więcej o: Kontrolują naszą pracę

Kontrolują naszą pracę

W ramach planowanej kontroli – inspektorzy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Koszalinie w dniach  8 i 9 września b.r. kontrolowali

Realizację zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

O wynikach kontroli poinformujemy po otrzymaniu protokołu.

mz

Więcej o: Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dnia 26 sierpnia 2016 r. w PCPR w Koszalinie odbyło się drugie już spotkanie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania zapoznano się z materiałami, nadesłanymi przez różne instytucje, w których zawarte były propozycje monitorowania programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc. Druga część spotkania odbyła się w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, gdzie uczestnicy Konwentu mogli zapoznać się z funkcjonowaniem pokoju przesłuchań dla dzieci. Pokój ten posiada certyfikat Przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci, który nadawany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje.

Więcej o: Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 08 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu powołanego mocą Uchwały Zarządu Powiatu Nr 167/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Konwentu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego weszli:

 • Mirosława Zielony – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 • Katarzyna Oryszewska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 • Robert Faryniarz – Komenda Miejska Policji w Koszalinie,
 • Jacek Sztucki – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie,
 • Alicja Jurzyniec – psycholog,
 • Jolanta Stępień – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach,
 • Marzena Sztorc – Kachlicka – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mielnie,
 • Ewa Krawiec – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Będzinie,
 • Monika Bogacz – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świeszynie,
 • Marcin Pilarczyk – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Biesiekierzu
 • Marzena Krawczyk – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Manowie.

Na przewodniczącego Konwentu, wybrano Mirosławę Zielony, Katarzynę Oryszewską – na wiceprzewodniczącego Konwentu, a Jolanta Stępień będzie pełnić funkcję sekretarza.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w powiecie koszalińskim, czy też przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Oddział Koszalin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje o możliwości skorzystania z porad specjalistów w ramach Oddziałów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zadanie to finansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na rok 2018.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, na terenie województwa zachodniopomorskiego pomoc taką oferują:

 1. Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin;
 2. Stowarzyszenie NOWY KOLIBER, ul. Romantyczna 34/1, 70-789 Szczecin;
 3. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Biskupa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin.

Więcej informacji na stronach:

 1. https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym—lista-podmiotow-i-organizacji/
 2. http://www.sos.home.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem-bezplatna-pomoc-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/
 3. http://nowykoliber.pl/

Poradnictwo specjalistyczne

W siedzibie PCPR w ramach specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemoc i osób stosujących przemoc w rodzinie codziennie pełniony jest dyżur przez pracownika PCPR, który udziela porad osobiście i telefonicznie pod nr tel. 94 71-40-224, lub 94 71-40-216.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ma do dyspozycji w sytuacjach konieczności natychmiastowego wsparcia ofiary przemocy całodobowe miejsca hostelowe w Punkcie Interwencji Kryzysowej (po spełnieniu regulaminowych warunków). Oprócz bezpiecznego schronienia uzyska się tam także bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz socjalną.

Fakt zgłoszenia się na konsultacje objęty jest tajemnicą.

Zawsze Ci pomożemy !!!

Zaproszenie na zajęcia korekcyjno-edukacyjne

„Człowiek stosujący przemoc jest większym
niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu.”
Lew Tołstoj

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany przez Powiat Koszaliński dla mieszkańców powiatu na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390 j.t.). Jest formą działań psychologicznych i edukacyjnych oraz socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc i prezentujących zachowania agresywne. Zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz osoby zgłaszające się z własnej woli,
w poszukiwaniu szansy na wewnętrzną zmianę oraz szansę na odbudowanie związku w oparciu o wartości partnerstwa, szacunku, odpowiedzialności za własne zachowanie.

Do tej pory zajęcia Programu Korekcyjno – Edukacyjnego odbywały się na terenach Gmin:

 • Sianów
 • Biesiekierz
 • Będzino
 • Polanów
 • oraz w każdej edycji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Dzięki uczestnictwu w Programie już 70 osób, zmieniło swoje zachowanie i nauczyło się jak być „wolnym” od przemocy, porozumiewać się ze swoim partnerem, radzić sobie
z wychowywaniem dzieci i z trudami życia !

Zajęcia są bezpłatne.

Pamiętaj !!! Niezależnie od tego:

 • czy w sądzie toczy się postępowanie przeciwko Tobie,
 • czy była interwencja Policji,
 • czy straciłeś rodzinę,
 • czy ktoś postawił warunki,
 • czy atmosfera w domu jest ciężka poprzez ciągłe kłótnie i awantury,

zawsze jest szansa na życie, na które zasługuje każdy człowiek – bez przemocy, z szacunkiem, miłością i w zgodzie z innymi.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – (94) 71-40-224, 71-40-216, 71-40-217.

Baza instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Koszalin, 1.07.2020 r.

 

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 1. Instytucje realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
L.p. Nazwa Adres Telefon/email
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

94 7140 217

94 7140 252

pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie
.

Program składa się z dwóch części:

 • Edukacyjnej podczas, której uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat zjawiska przemocy;
 • Korekcyjnej w trakcie, której uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności społecznej, asertywności oraz nabywają umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz korzystania ze wsparcia społecznego.

Program realizowany jest w gminach oraz w siedzibie PCPR w Koszalinie.

Realizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Informacje na temat terminów udzielane są pod nr telefonu: 94 7140 224, 94 71 40 216.

 

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 • opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
  i realizacja programów osłonowych,
 • zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy
  w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych (bądź wspieranie już istniejących placówek).
 • przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2024,

Obsługa administracyjna Konwentu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, nr telefonu: 94 7140 224, 94 71 40 216.

 

 1. Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  z powiatu koszalińskiego inicjujące działania w stosunku do osób stosujących przemoc
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Będzinie Będzino 56

76-037 Będzino

94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 31 83 523

tel. alarmowy: 506 237 234

gops@swieszyno.pl

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu
Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
ops@biesiekierz.eu
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie Adres stały:

ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

 

Adres tymczasowy:

ul. Chrobrego 45

76-032 Mielno

94 31 66 202
poczta@mops.mielno.pl
6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl

7. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7
76-010 Polanów
94 31 88 385

94 341 94 61
mgops@polanow.pl

8. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3A,
76-004 Sianów
94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl

 

 1. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
L.p. Nazwa

 

Adres Telefon/email

 

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

94 71 40 217

94 71 40 252

pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

2 Komenda Miejska Policji Koszalin, ul. Słowackiego 11 997, 112
sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl
3 Prokuratura Rejonowa
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 107 Koszalin 94 34 19 510

pr.koszalin@prokuratura.koszalin.pl

4 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II

ul. Harcerska 17
75-073 Koszalin

 

Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Koszalinie

Koszalin

ul. Bpa Czesława Domina 8

tel.: +48 94 342 30 05
kom.: +48 600 200 591
e-mail: centrum.kryzysowe.koszalin@caritas.pl 

 

tel. 516 840 090

e-mail: dsm-koszalin@caritas.pl 

 

 

kom. 518 960 940 TEL: 532 460 213 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

5 Ośrodek Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem w Szczecinie – Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ul. Energetyków 19

70-565 Szczecin

663 606 609

pomoc@sos.home.pl

GMINA BĘDZINO
1 Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Będzinie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Będzino 56

76-037 Będzino

94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2 Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Będzinie 76-037 Będzino 56 94 31 62 337
GMINA BIESIEKIERZ
1 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Biesiekierzu,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Biesiekierz 13

76-039 Biesiekierz

94 31 80 316

ops@biesiekierz.eu

MIASTO I GMINA BOBOLICE
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobolicach,

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713

www.mgops.bobolice.pl
mgops@bobolice.pl

2 Posterunek Policji

w Bobolicach

ul. Koszalińska 8A,
76- 020 Bobolice
94 34 29 214

604 442 022

patryk.dzienisiewicz@sc.policja.gov.pl

3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
w Bobolicach
ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713

swis.bobolice@wp.pl

4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

5 Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS”

w Bobolicach

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl
swis.bobolice@wp.pl

6 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

GMINA MANOWO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Manowie,  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

MIASTO I GMINA MIELNO
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Adres stały:

ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

 

Adres tymczasowy:

ul. Chrobrego 45

76-032 Mielno

94 31 66 202
poczta@mops.mielno.plprzemoc@mops.mielno.pl
2. Posterunek Policji w Mielnie ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 342 98 21
94-342-98-31
3. Straż Miejska w Mielnie ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 348 09 11
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul. Lipowa 48

Mielenko

76-032 Mielno

789 419 145
MIASTO I GMINA POLANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Polanowie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Wolności 7

76-010 Polanów

94 31 88 385

94 341 94 61

mgops@polanow.pl

MIASTO I GMINA SIANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Sianowie,  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

ul. Słowackiego 3a

76-004 Sianów

94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl
2 Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Sianowie

ul. Słowackiego 3a

94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl
GMINA ŚWIESZYNO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie,

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 3183 523

Tel. Alarmowy 506-237-234

gops@swieszyno.pl

 

 1. Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc
L.p. Gmina Rodzaj telefonu Nr telefonu
1 Świeszyno Interwencyjny/Alarmowy 506 237 234
2 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Interwencyjny

Informacyjny

tel. 800 12 00 02 www.niebieskalinia.info
3 Policyjny Telefon Zaufania. interwencyjny 0 800 12 02 26 – Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8 do 22.
4 Telefon zaufania – Komenda Miejska Policji w Koszalinie Interwencyjny

Informacyjny

94 34 29 333
5 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Interwencyjny

Informacyjny

800 12 12 12
6 Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet Interwencyjny

 

600 07 07 17
(czynny całą dobę)
7 Telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży
Interwencyjny

Informacyjny

116 111
8 Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
Interwencyjny

Informacyjny

22 628 01 20
9 Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi „La strada” Interwencyjny

Informacyjny

22 628 99 99
10 Fundacja „Znajdź Pomoc” Interwencyjny

Informacyjny

22 299 29 28
znajdzpomoc.pl
11 Mirosława Zielony – członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie działającego przy Wojewodzie Zachodniopomorskim Informacyjny 94 71 40 217
12 Radosław Płoszaj – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Informacyjny 94 71 40 21 224

 

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XV/117/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim. Cel główny realizowany jest następującymi celami szczegółowymi:

 1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego.
 2. Podnoszenie jakości pracy służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez wsparcie i terapię, udostępnienie wiadomości o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.
 4. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
 5. Współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych na rzecz zapobiegania przemocy
  w rodzinie.

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

DO POBRANIA