Informacja o zajęciach korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany przez Powiat Koszaliński dla mieszkańców powiatu na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest formą działań psychologicznych i edukacyjnych oraz socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc
i prezentujących zachowania agresywne oraz zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Kontynuacją Programu korekcyjno – edukacyjnego jest Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz osoby zgłaszające się z własnej woli w poszukiwaniu szansy na wewnętrzną zmianę oraz szansę na odbudowanie związku w oparciu o wartości partnerstwa, szacunku, odpowiedzialności za własne zachowanie.

Dzięki uczestnictwu w Programie już 80 osób, zmieniło swoje zachowanie i nauczyło się jak być „wolnym” od przemocy, porozumiewać się ze swoim partnerem, radzić sobie z wychowywaniem dzieci i z trudami życia !

Zajęcia są bezpłatne.

Pamiętaj !!! Niezależnie od tego:

 • czy w sądzie toczy się postępowanie przeciwko Tobie,
 • czy była interwencja Policji,
 • czy straciłeś rodzinę,
 • czy ktoś postawił warunki,
 • czy atmosfera w domu jest ciężka poprzez ciągłe kłótnie i awantury,

zawsze jest szansa na życie, na które zasługuje każdy człowiek – bez przemocy, z szacunkiem, miłością i w zgodzie z innymi.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PRAGRAMU JEST OTWARTY I TRWA CAŁY ROK.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

UWAGA

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINNIE ORAZ PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY,
NIE SĄ POZOSTAWIONE BEZ POMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje oddziaływania edukacyjne i wspierające dla osób, które ukończyły Program.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Władysława Andersa 32, 75-626 Koszalin

Pracujemy w godz. 7.30 – 15.30

 

Zapisy i informacji udziela:

Łukasz Hładzio, pokój 3.11, tel. 94 – 71-40-253,

e-mail: lukas.hladzio@powiat.koszalin.pl, lub przemoc@powiat.koszalin.pl

 

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KOSZALIŃSKIM NA LATA 2018 – 2025

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/303/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r.

Celem głównym jest wyeliminowanie (ograniczenie) zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim.

 1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego.
 2. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą
 3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 4. Zwiększenie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 5. Prowadzenie zintegrowanych działań przez instytucje w zakresie rozwiązywania problemów  przemocy w rodzinie

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Do pobrania

Więcej o: 2 października Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w tym roku obchodzone po raz ósmy.

W związku z obchodami dnia bez przemocy prelekcje związane z rozpoznawaniem przemocy i podstawowymi informacjami z jej redukowaniem pracownicy PCPR przekazali ponad 40 osadzonym w Zakładzie Karnym w Koszalinie oraz młodzieży która osobiście odwiedziła nasze Centrum wspólnie z opiekunem Robertem Faryniarzem.

To ważne spotkania, na których wszyscy informowani są nie tylko o tym KTO może pomóc i JAK zachować się wobec aktów lub sprawców przemocy, ale także i o tym ,że w powiecie są specjalne spotkania dla SPRAWCÓW przemocy UWAGA – bardzo skutecznie pomagające zmniejszyć zjawisko przemocy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej szczegółów:

Radosław Płoszaj tel.947140 224 p.224

Mirosława Zielony

Więcej o: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Koszalin, 24 października 2017 r.

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE

na podstawie:

 • 3d o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868),
 • 6 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390);
 • 3 Uchwały Nr XIII/122/08 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 41, poz. 887),

przedkłada do konsultacji
projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025”.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się:

 • na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie: pcprkoszalin.pl ,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: pcpr.powiat.koszalin.pl
 • osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (II p., pok. 217).

Opinie i uwagi mieszkańców powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji przyjmowane będą na dostępnym na powyższych stronach formularzu do zgłaszania opinii i uwag, drogą elektroniczną na adres pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl lub na piśmie w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – II p., pok. 217),
w terminie do dnia 07.11.2017 r.,

Pobierz:

Więcej o: Kontrolują naszą pracę

Kontrolują naszą pracę

W ramach planowanej kontroli – inspektorzy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Koszalinie w dniach  8 i 9 września b.r. kontrolowali

Realizację zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

O wynikach kontroli poinformujemy po otrzymaniu protokołu.

mz

Więcej o: Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dnia 26 sierpnia 2016 r. w PCPR w Koszalinie odbyło się drugie już spotkanie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania zapoznano się z materiałami, nadesłanymi przez różne instytucje, w których zawarte były propozycje monitorowania programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc. Druga część spotkania odbyła się w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, gdzie uczestnicy Konwentu mogli zapoznać się z funkcjonowaniem pokoju przesłuchań dla dzieci. Pokój ten posiada certyfikat Przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci, który nadawany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje.

Więcej o: Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 08 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu powołanego mocą Uchwały Zarządu Powiatu Nr 167/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Konwentu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego weszli:

 • Mirosława Zielony – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 • Katarzyna Oryszewska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 • Robert Faryniarz – Komenda Miejska Policji w Koszalinie,
 • Jacek Sztucki – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie,
 • Alicja Jurzyniec – psycholog,
 • Jolanta Stępień – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach,
 • Marzena Sztorc – Kachlicka – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mielnie,
 • Ewa Krawiec – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Będzinie,
 • Monika Bogacz – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świeszynie,
 • Marcin Pilarczyk – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Biesiekierzu
 • Marzena Krawczyk – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Manowie.

Na przewodniczącego Konwentu, wybrano Mirosławę Zielony, Katarzynę Oryszewską – na wiceprzewodniczącego Konwentu, a Jolanta Stępień będzie pełnić funkcję sekretarza.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w powiecie koszalińskim, czy też przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017.

Poradnictwo specjalistyczne

W siedzibie PCPR w ramach specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemoc
i osób stosujących przemoc w rodzinie codziennie pełniony jest dyżur przez pracownika PCPR, który udziela porad osobiście i telefonicznie.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia (prawnego, psychologicznego, rodzinnego, socjalnego), informacji o Twoich uprawnieniach, informacji o instytucjach które mogą Ci pomóc

ZADZWOŃ LUB ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Władysława Andersa 32, 76-626 Koszalin

Pracujemy w godz. 7.30 – 15.30

Łukasz Hładzio, pokój 3.11, tel. 94 – 71-40-253,
e-mail: lukasz.hladzio@powiat.koszalin.pl, lub przemoc@powiat.koszalin.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ma do dyspozycji w sytuacjach konieczności natychmiastowego wsparcia ofiary przemocy całodobowe miejsca hostelowe w Punkcie Interwencji Kryzysowej (po spełnieniu regulaminowych warunków). Oprócz bezpiecznego schronienia uzyska się tam także bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz socjalną.

Fakt zgłoszenia się na konsultacje objęty jest tajemnicą.

Zawsze Ci pomożemy !!!

Baza instytucji, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową

 1. Instytucje realizujące oferty dla osób stosujących przemoc domową
L.p. Nazwa Adres Telefon/email
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ul. Władysława Andersa 32,
75-626 Koszalin
94 7140 217
94 7140 252
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
domową
.

Program składa się z dwóch części:

 • Edukacyjnej podczas, której uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat zjawiska przemocy;
 • Korekcyjnej w trakcie, której uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności społecznej, asertywności oraz nabywają umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz korzystania ze wsparcia społecznego.

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową zmierzających do zmiany wzorców zachowań.

Program jest formą oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc domową. Głównym celem programu jest koncentracja na osobie, jej możliwościach, mocnych stronach z jednoczesnym świadomym przyjęciu słabych stron, są to działania będące podłożem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu zmierzającym do zmiany wzorców zachowań.

Program oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny „Bez Przemocy – można”

Metodami realizacji Programu „Bez Przemocy – można”  są między innymi:

 • Oddziaływania edukacyjne: pogadanki, prelekcje, warsztaty grupowe i indywidualne obejmujących tematykę zjawiska przemocy domowej (podstawy prawne oraz zagadnienia psychologiczne) oraz indywidualne/grupowe udzielanie informacji o podstawach prawnych zjawiska przemocy domowej i konsekwencjach z tym związanych;
 • Oddziaływania wspierające polegające na wsparciu specjalistycznym (prawnym, psychologicznym, socjalnym, rodzinnym) oraz psychoedukację indywidualna udzielaną przez psychologów w ramach udzielanego wsparcia.
 • Grupy wsparcia dla osób które ukończyły Programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc oraz psychologiczno – terapeutycznych
  w sytuacji zapotrzebowania na takie działanie przez te osoby.

Realizatorem powyższych programów jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 32, 75-626 Koszalin.

Informacje na temat terminów warsztatów udzielane są pod nr telefonu: 94 71 40 253.

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 • opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
  i realizacja programów osłonowych,
 • zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy domowej, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy
  w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych (bądź wspieranie już istniejących placówek).
 • przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2024,

Obsługa administracyjna Konwentu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 32, 75-626 Koszalin, nr telefonu: 94 7140 253.

 1. Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  z Powiatu Koszalińskiego inicjujące działania w stosunku do osób stosujących przemoc
1 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Będzinie
Będzino 56,
76-037 Będzino
94 31 62 337
k.zerdzinska@gopsbedzino.pl
2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Manowie
ul. Kolejowa 11,
76-015 Manowo
94 318 31 61
gops_manowo@pocztazeto.pl
3 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeszynie
Niedalino 29a,
76-024 Świeszyno
94 31 83 523
tel. alarmowy: 512 585 260
gops@swieszyno.pl
4 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu
Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
ops@biesiekierz.eu
5 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mielnie
ul. 6-go marca 35,
|76-032 Mielno
94 31 66 202 poczta@mops.mielno.pl
6 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595
94 31 87 713
mgops@bobolice.pl
7 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7,
76-010 Polanów
94 34 19 456
mgops@polanow.pl
8 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3A,
76-004 Sianów
94 31 85 512
94 30 67 040
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl
 1. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.
L.p. Nazwa

 

Adres Telefon/email

 

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Wł. Andersa 32,
75-626 Koszalin
94 71 40 217
94 71 40 253
przemoc@powiat.koszalin.pl
2 Komenda Miejska Policji ul. Słowackiego 11,
75-950 Koszalin
997, 112
sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl
3 Prokuratura Rejonowa
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 107,
75-626 Koszalin
94 34 19 510
biuro.podawcze.prkos@prokuratura.gov.pl
4 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet
i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II
ul. Harcerska 17
75-073 Koszalin

 

Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie
ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Koszalinie
Koszalin
ul. Wojska Polskiego 13

tel.: 94 342 30 05
kom.: 600 200 591
e-mail: centrum.kryzysowe.koszalin@
caritas.pl
 

 

tel. 516 840 090
e-mail: dsm-koszalin@caritas.pl 

 

 

 

Tel 518 960 940
e-mail: koszalin.pokrzywdzeni@caritas.pl

GMINA BĘDZINO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie Będzino 56,
76-037 Będzino
Tel. 94 31 62 337
sekretariat@gopsbedzino.pl
2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
z siedzibą w Punkcie Konsultacyjnym
Będzino 21
76-037
Tel. 94 31 62 337
3 Punkt Konsultacyjny przeznaczony dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Będzino 21
76-037
Tel. 94 31 62 337
4 Urząd Gminy Będzino – Inspektor ds. profilaktyki
i spraw społecznych
Urząd Gminy Będzino
Będzino 19,
76-037 Będzino
tel. 94 31 62 546,
tel. kom. 883-018 272,
e-mail: j.jaczewski@bedzino.pl
5 Dzielnicowi gminy Będzino Komisariat Policji
w Mielnie,
ul. 6-go marca 6,
76-032 Mielno
112, 997
47 784 18 30
oficer dyżurny 47 7841825
6 Szkoła Podstawowa
w Dobrzycy
76-038 Dobrzyca 53 94 316 01 06
sekretariat@sp-dobrzyca.bedzino.pl
7 Szkoła Podstawowa
w Będzinie z siedzibą
w Łeknie
76-037 Łekno 14 94 316 24 21
sekretariat@szkolalekno.pl
8 Szkoła Podstawowa
w Tymieniu im. Kard. Ignacego Jeża
76-035 Tymień 49 94 318 12 96
Szkolatymien491@wp.pl
9 Szkoła Podstawowa
w Mścicach im. Ludzi Morza
ul. Szkolna 1,
76-031 Mścice
94 316 51 49
sekretariat@szkolamscice.pl
GMINA BIESIEKIERZ
1 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Biesiekierzu

Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
ops@biesiekierz.eu
MIASTO I GMINA BOBOLICE
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobolicach, w tym Centrum Wspierania Rodziny oraz Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595
94 31 87 713
www.mgops.bobolice.pl
mgops@bobolice.pl
2 Posterunek Policji

w Bobolicach

ul. Koszalińska 8A,
76- 020 Bobolice
47 784 12 14
604 442 022
agnieszka.czarnecka@sc.policja.gov.pl
3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
w Bobolicach w tym  Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS”
ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595
94 31 87 713
mgops@bobolice.pl
swis.bobolice@wp.pl
4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595
94 31 87 713
mgops@bobolice.pl
5 Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1,
76-020 Bobolice
gmina@bobolice.pl
www.bobolice.pl
6 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595
94 31 87 713
mgops@bobolice.pl
7. Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Asklepios”
w Bobolicach
ul. Zwycięstwa 8-12,
76-020 Bobolice
94 318 74 76
604-131-128
8. Przychodnia Lekarska ,,AMELIA”
Filia w Bobolicach
ul. Reymonta 2,
76-020 Bobolice
793 587 777
9. Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Bobolicach
ul. Kościelna 1,
76-020 Bobolice
94 318 73 29
rbaran@koszalin.opoka.org.pl
www.parafia.bobolice.pl
10. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach ul. Głowackiego 7d,
76-020 Bobolice
94 318 74 86
sekretariat@spbobolice.pl
www.szkola.bobolice.pl
11. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie Kłanino 7,
76-020 Bobolice
94 316 70 36
szkolaklanino@o2.pl
www.szkola-klanino.bobolice.pl
12. Szkoła Podstawowa
w Drzewianach
Drzewiany 76,
76-020 Bobolice
94 318 78 23
784 356 705
dzewiany@wp.pl
www.spdrzewiany-bobolice.szkolnastrona.pl
13. Szkoła Podstawowa im.   Tony‘ego Halika w Dargini Dargiń 47  94 318 28 99
drzewiany@wp.pl
spdrzewiany-bobolice.szkolnastrona.pl
14. Przedszkole w Bobolicach ul. Szkolna 1,
76-020 Bobolice
94 318 73 23
730 535 130
przedszkole.bobolice@interia.pl
www.przedszkolebobolice.edupage.org 
GMINA MANOWO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie ul. Kolejowa 11,
76-015 Manowo
94 318 31 61
gops_manowo@pocztazeto.pl
2 Straż Gminna w Manowie ul. Szkolna 2,
76-015 Manowo
94 318 39 10
MIASTO I GMINA MIELNO
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go marca 35,
76-032 Mielno
94 31 66 202
poczta@mops.mielno.pl
2 Komisariat Policji w Mielnie ul. 6-go marca 6,
76-032 Mielno
112, 997
47 784 18 30
3 Straż Miejska w Mielnie ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 348 09 11
4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 345 98 43
5 Szkoła Podstawowa
im. Straży Granicznej
w Sarbinowie
ul. Nadmorska 27A,
76-034 Sarbinowo
94 316 55 28
6 Szkoła Podstawowa im.
L. Teligi w Mielnie
ul. Lechitów 19,
76-032 Mielno
94 346 19 86
MIASTO I GMINA POLANÓW
1 Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Polanowie
ul. Wolności 7,
76-010 Polanów
94 31 88 385
mgops@polanow.pl
MIASTO I GMINA SIANÓW
1 Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Sianowie
ul. Słowackiego 3a,
76-004 Sianów
94 31 85 512
94 30 67 040
mgops@sianow.pl
2 Posterunek Policji w Sianowie ul. Łużycka 29 47 7841676
GMINA ŚWIESZYNO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie, Niedalino 29a,
76-024 Świeszyno
94 3183 523
Tel. Alarmowy 512 585 260
gops@swieszyno.pl
 1. Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc
L.p. Gmina Rodzaj telefonu Nr telefonu
1 Świeszyno Interwencyjny/Alarmowy 512 585 260
2 Linia Pomocy Pokrzywdzonym informacyjny 222 309 900

info@numersos.pl.

3 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie NIEBIESKA LINIA
Interwencyjny

Informacyjny

tel. 22 668 70 00

www.niebieskalinia.info

4 Policyjny Telefon Zaufania. interwencyjny 800 12 01 48
5 Telefon zaufania – Komenda Miejska Policji w Koszalinie Interwencyjny

Informacyjny

94 34 29 333
6 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Interwencyjny

Informacyjny

800 12 12 12
7 Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet Interwencyjny

 

600 07 07 17
(czynny całą dobę)
8 Telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży
Interwencyjny

Informacyjny

116 111
9 Kryzysowy Telefon Zaufania Interwencyjny

Informacyjny

116 123
(codziennie od 14.00 do 22.00)
10 Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
Interwencyjny

Informacyjny

22 628 01 20
11 Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi „La strada” Interwencyjny

Informacyjny

22 628 99 99

605 687 750

strada@strada.org.pl

12 Radosław Płoszaj – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Informacyjny 94 71 40 253

Ewa Paprocka – Palkowska
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XV/117/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim. Cel główny realizowany jest następującymi celami szczegółowymi:

 1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego.
 2. Podnoszenie jakości pracy służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez wsparcie i terapię, udostępnienie wiadomości o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.
 4. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
 5. Współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych na rzecz zapobiegania przemocy
  w rodzinie.

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

DO POBRANIA