Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Koszalin, 24 października 2017 r.

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE

na podstawie:

  • 3d o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868),
  • 6 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390);
  • 3 Uchwały Nr XIII/122/08 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 41, poz. 887),

przedkłada do konsultacji
projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025”.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się:

  • na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie: pcprkoszalin.pl ,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej: pcpr.powiat.koszalin.pl
  • osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (II p., pok. 217).

Opinie i uwagi mieszkańców powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji przyjmowane będą na dostępnym na powyższych stronach formularzu do zgłaszania opinii i uwag, drogą elektroniczną na adres pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl lub na piśmie w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – II p., pok. 217),
w terminie do dnia 07.11.2017 r.,

Pobierz: