8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zaprasza na 8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Kongres jest organizowany corocznie, już od 2013, jego  celem jest wymiana dobrych praktyk, doświadczeń oraz omówienie wyzwań związanych z rozwojem rodzicielstwa zastępczego w Polsce i przedstawienie propozycji rozwiązań.

Jest skierowany do przedstawiciele samorządów, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kreowanie polityki mającej na celu wsparcie rodziny i pieczę zastępczą.
W tym roku Kongres odbędzie się on-line, w piątek, 10 września 2021 r. w godz. 10.00 – 15.00. Obrady będzie można śledzić poprzez profil FB Koalicji lub poprzez link dedykowany wydarzeniu na ZOOM-ie.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@koalicja.org.

Plan Kongresu: Więcej „8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego”

logo Unii Europejskiej i Polski

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2021 r.

BON-II.7423.45.2021.AKU

Szanowni Państwo Wojewodowie,

W nawiązaniu do pisma znak BON-II.7423.31.2021.AKU z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie przekazania czterech raportów, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że ww. raporty opublikowano na stronie internetowej Biura również w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na  temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

Ww. raporty dostępne są pod następującym adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Jednym z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi:

https://www.facebook.com/FundacjaJadwigi/photos/a.151601464940839/3765718466862436

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/p,167,projekty-po-wer oraz projektu: http://wlaczeniespoleczne.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opublikowanie ww. informacji na Państwa stronach internetowych oraz przesłanie ich do podległych jednostek.

Z poważaniem
Agnieszka Ginel
Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informacja Ministra Zdrowia nt szczepionek przeciwko grypie dla osób które ukończyły 75 rok życia oraz określonych grup zawodowych

Szanowni Państwo Wojewodowie!
Uprzejmie informuję, że w ramach wdrażania metody zwalczania grypy sezonowej na sezon 2021/2022 planowane jest zapewnienie przez Ministra  Zdrowia szczepionek przeciwko grypie dla określonych zawodowych (m.in. pracownicy podmiotów prowadzących działalność leczniczą, funkcjonariusze i żołnierze, nauczyciele, pracownicy i podopieczni DPS) w tym dla osób, które ukończyły 75 rok życia.
Zalecane aktualnie szczepienia będą dobrowolne, jednak wzorem roku ubiegłego -bezpłatne. Ich realizacja będzie przebiegać od października br. do stycznia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów szczepionki.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministra Zdrowia dotyczącymi planowanej realizacji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie oraz mając na względzie planowane zakupy szczepionki przez realizatorów programów, proszę o przekazanie niniejszej informacji jednostkom samorządu terytorialnego zaangażowanym w realizację programów zdrowotnych.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szczepień zostaną przekazane w dalszej
korespondencji.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

Domy pomocy zawsze będą potrzebne

Grewiński: Przez ostatnie 30 lat budowaliśmy instytucje, standaryzowaliśmy je. I gdy już się o w większości udało, głównie wysiłkiem samorządów, pada hasło ich likwidacji. To budzi niepokój

Co Rada Pomocy Społecznej radzi resortowi rodziny w kontekście deinstytucjonalizacji i przyszłości DPS-ów?

Rada liczy 20 osób, jest to ciało eksperckie, które wypracowuje stanowisko poprzez konsensus. Zasiada tu kilku dyrektorów DPS i placówek całodobowej opieki. Deinstytucjonalizacja jest konieczna – nie musimy się do tego przekonywać – wymagają tego czasy. Również badania naukowe pokazują, że wsparcie środowiskowe ma wiele zalet. Ponadto zachęca do tego nowa agenda unijna i okres programowania funduszy europejskich na lata 2021–2027. W radzie przeważa opinia, by deinstytucjonalizację przeprowadzić bez nagłych zwrotów, które mogłyby spowodować demontaż obecnego systemu pomocy społecznej.

Więcej „Domy pomocy zawsze będą potrzebne”

WAKACJE WAKACJE WAKACJE !!!!

Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu koszalińskiego – dzięki Kuratorium Oświaty i staraniom rodzin zastępczych i PCPR wyjechały na zasłużony wypoczynek letni na kolonie edukacyjne „Kolonie w górach” do miejscowości Małe Ciche k/Zakopanego. Jest to pierwsza grupa  (23 osoby) dzieci z pieczy zastępczej, która wyjechała w tym roku na kolonie. Druga grupa (12 osób) rozpocznie wakacyjny wypoczynek na początku sierpnia (również na Bukowinie Tatrzańskiej). Pobyt zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.

Dzieci mają możliwość uczestnictwa  w pieszych wycieczkach oraz tematycznych prelekcjach: „Tatrzańskie historie” (szlak turystyczny Rusinowa Polana – Wiktorówki), „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Ludźmierz i Bachledówka”, „Posiada z góralem”– prelekcja o góralskich tradycjach i historii, „Zakopane sto lat temu – Rzeczpospolita Zakopiańska i turystyczna stolica II RP”, „Małe Ciche – w dolinie Filipczańskiego Potoku” ponadto w ramach programu będą uczestniczyły w wyjeździe do aquaparku w Zakopanem. W programie przewidziano też wiele innych atrakcji- w tym gry i zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, artystyczne i sportowe.

Nasze drogie dzieciaki i droga młodzieży, życzymy Wam udanego wypoczynku oraz wiele wrażeń i przygód! Wracajcie szczęśliwi i wypoczęci!

 

Skrzynka e-mail: przemoc@powiat.koszalin.pl

Szanowni Państwo, informuję, że od czerwca 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizując zapisy Programu „PrzeMoc ToNieMy – wybierz”, w celu ułatwienia kontaktu ze specjalistami, osobom doświadczającym przemocy lub zagrożonym doświadczaniem przemocy z terenu Powiatu Koszalińskiego, prowadzi skrzynkę e-mail: przemoc@powiat.koszalin.pl.

Skrzynka prowadzona w celu powiadamiania pracowników PCPR-u o incydentach przemocy w rodzinie oraz udzielania informacji w przedmiocie przemocy domowej.

Jeśli ktoś nie chce rozmawiać przez telefon lub osobiście może skorzystać z naszej pomocy poprzez podany adres e-mail.

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego.

Dzięki uprzejmości Organizatorów: Gminy Polanów i Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Polanowie, 30 maja 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyło w Gminnym Dniu Dziecka promując rodzicielstwo zastępcze z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Osoby, które były zainteresowane jak zostać Rodziną Zastępczą uzyskały potrzebne informacje.

Zostań rodziną zastępczą!!!

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie gdzie jako rodzina zastępcza uzyskasz wszystkie niezbędne informacje oraz wsparcie specjalistyczne jak i finansowe. Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto:

– daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– ma pełną władzę rodzicielską nad własnymi dziećmi i nigdy nie był pozbawiony ani nie była mu ona ograniczona,

-nie był skazany za umyślnie popełnione przestępstwo

– nie był ograniczony w zdolności do czynności prawnych,

– nie ma przeciwskazań zdrowotnych do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi,

– ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, umożliwiające powierzonemu dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, ma stałe źródło dochodów (w małżeństwie dotyczy to przynajmniej jednego z małżonków.

Szczegółowe informacje otrzymasz również telefonicznie:

tel: 94 71 40 215, 94 71 40 217, pcpr@powiat.koszalin.pl

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Z okazji przypadającego w dniu 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim rodzinom zastępczym z powiatu koszalińskiego składamy podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codzienną opiekę nad dziećmi. Życzymy Państwu samych radosnych chwil i pomyślności w życiu osobistym oraz cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej.

Wszystkim dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka tym małym, średnim i dużym życzymy wszystkiego dobrego, samych radosnych chwil, kolorowych dni pełnych słońca. Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń.

dyrektor i pracownicy

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
– Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koszalinie

 

Informacja o zajęciach korekcyjno-edukacyjnych

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości
ks. Jerzy Popiełuszko

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany przez Powiat Koszaliński dla mieszkańców powiatu na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest formą działań psychologicznych i edukacyjnych oraz socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc
i prezentujących zachowania agresywne oraz zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz osoby zgłaszające się z własnej woli w poszukiwaniu szansy na wewnętrzną zmianę oraz szansę na odbudowanie związku w oparciu o wartości partnerstwa, szacunku, odpowiedzialności za własne zachowanie.

Dzięki uczestnictwu w Programie już 80 osób, zmieniło swoje zachowanie i nauczyło się jak być „wolnym” od przemocy, porozumiewać się ze swoim partnerem, radzić sobie z wychowywaniem dzieci i z trudami życia !

Zajęcia są bezpłatne.

Pamiętaj !!! Niezależnie od tego:

  • czy w sądzie toczy się postępowanie przeciwko Tobie,
  • czy była interwencja Policji,
  • czy straciłeś rodzinę,
  • czy ktoś postawił warunki,
  • czy atmosfera w domu jest ciężka poprzez ciągłe kłótnie i awantury,

zawsze jest szansa na życie, na które zasługuje każdy człowiek – bez przemocy, z szacunkiem, miłością i w zgodzie z innymi.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PRAGRAMU JEST OTWARTY I TRWA CAŁY ROK.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

UWAGA

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINNIE ORAZ PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY,
NIE SĄ POZOSTAWIONE BEZ POMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje oddziaływania edukacyjne i wspierające dla osób, które ukończyły Program.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – (94) 71-40-224.

WIELKI OGÓLNOŚWIATOWY SUKCES Oliwii

Z ogromną radością i dumą informujemy, że długoletnia   wychowanka  rodzinnej pieczy zastępczej Oliwia Filipczak (zam. POWIAT KOSZALIŃSKI – Chłopska Kępa gm. Świeszyno) studentka III roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (specjalność wokalno – aktorska) została laureatką I miejsca w kategorii akademicki wokal.

Konkurs : International Online Contest „Future Stars” III edition Youth Music jest konkursem ogólnoświatowym kreującym i promującym talenty na miarę światową.

Jesteśmy dumni z Oliwii i Jej rodziców zastępczych -spokrewnionej rodzinie zastępczej Marii Filipczak-Krajcer i Władysława Krajcer którzy od 21 lat wychowują swoją 22 letnią wnuczkę.

Poniżej link do zwycięskiego wykonania przez Oliwię Filipczak  utworu J.S. Bacha- Aria „Seufzer, Tranen, Kummer, Not”  from a cantata ” Ich hatte viel Bekummernis”

Oliwio! wszystkim wychowankom pieczy zastępczej, ich zastępczym rodzinom i wszystkim nam udowodniłaś, że każdy z nas może zdobywać szczyty !

GRATULUJEMY TOBIE Z CAŁEGO SERCA życząc dalszych sukcesów!!!!!

 

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

informując o wyrażeniu zgody przez Oliwię Filipczak na udostepnienie niniejszych informacji