Podsumowanie realizacji projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy”

Baner - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż 31 października 2023 roku zakończyło realizację projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie wzięło udział 84 obywateli Ukrainy zamieszkujących  Powiat Koszaliński.

Beneficjenci od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2023 roku skorzystali z następujących form wsparcia:

 • Poradnictwo Psychologiczne – 100 godzin,
 • Poradnictwo Prawne – 51 godzin,
 • Asystent Integracji – 150 godzin,
 • Osoba posługująca się językiem ukraińskim – 150 godzin,
 • Kurs języka polskiego – 500 godzin,
 • Tłumacz Przysięgły języka ukraińskiego – 220 stron,
 • Wyjście na wydarzenie kulturalne.

Dziękujemy wszystkim osobom, które skorzystały z możliwości uczestniczenia w projekcie, zdobyły nowe doświadczenia oraz rozwinęły swoje kompetencje.

POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY

logo Unii Europejskiej i Polski

Powiat Koszaliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczęło realizację Projektu „POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu – 1 czerwca 2022 – 31 października 2023 r.

Celem działań jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie. Działania są skierowane do osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br., stanowiących grupę docelową w projekcie. Dobór form wsparcia będzie miał charakter indywidulany pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna (nabór ciągły) obejmie swym działaniem teren Powiatu Koszalińskiego.

W ramach projektu realizowane zadania:

 • pomoc prawnika,
 • pomoc psychologa i/lub psychoterapeuty,
 • pomoc tłumacza /osoby posługującej się językiem ukraińskim/,
 • pomoc asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
 • kursy nauki języka polskiego.

Wartość projektu: 185 500,00 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 27 825,00 zł oraz Unii Europejskiej 157 675,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie, telefon 94 7140 253.

Biuro projektowe: 75-626 Koszalin, ul. Andersa 32, pok. 3.11.