POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY

logo Unii Europejskiej i Polski

Powiat Koszaliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczęło realizację Projektu „POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu – 1 czerwca 2022 – 31 października 2023 r.

Celem działań jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie. Działania są skierowane do osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br., stanowiących grupę docelową w projekcie. Dobór form wsparcia będzie miał charakter indywidulany pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna (nabór ciągły) obejmie swym działaniem teren Powiatu Koszalińskiego.

W ramach projektu realizowane zadania:

  • pomoc prawnika,
  • pomoc psychologa i/lub psychoterapeuty,
  • pomoc tłumacza /osoby posługującej się językiem ukraińskim/,
  • pomoc asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
  • kursy nauki języka polskiego.

Wartość projektu: 185 500,00 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 27 825,00 zł oraz Unii Europejskiej 157 675,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie, telefon 94 7140 253.

Biuro projektowe: 75-626 Koszalin, ul. Andersa 32, pok. 3.11.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI W 2022 ROKU (wg. stanu na dzień 23.03.2022 r.)

logo Unii Europejskiej i Polski

L.p. Forma udzielonego wsparcia Data Godzina Miejsce prowadzonego wsparcia Dodatkowe informacje (np. wcześniejsze umawianie telefoniczne)
1. Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym / indywidualne Poradnictwo udzielane przez Powiatych doradców ds. RADiM 01.01.2021 r. –
30.06.2023 r.
7.30 – 15.30 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

2. Poradnictwo psychologiczne 14.03.2022 r. –
31.12.2022 r.
Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
on-line
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

3. Poradnictwo prawne 01.03.2022 r.

31.12.2022 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andresa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

4. Poradnictwo  rodzinne I kwartał   2022 r.

31.12.2022 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin /  doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

5. Doradztwo dietetyczne 7.03.2022 r.

31.12.2022 r.

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

6. Doradztwo logopedyczne I kwartał   2022 r.

31.12.2022 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

7. Doradztwo coachingowe II kwartał   2022 r.

31.12.2022 r.

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line/

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

8. Treningi Biofeedback II kwartał   2022 r.

31.12.2022 r.

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy / treningi

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

9. Warsztaty „Treningi radzenia sobie z emocjami” III kwartał   2022 r.

31.12.2022 r.

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin

/ siedziba Wykonawcy / Szkoły Podstawowe / warsztaty

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

Więcej o: Rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

Rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

logo Unii Europejskiej i Polski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider Partnerstwa) wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Powiatem Goleniowskim, Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Sławieńskim, Powiatem Szczecineckim, Powiatem Wałeckim, Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Miasto Koszalin.

Termin realizacji projektu – 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2023 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem radzenia sobie z kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

W ramach projektu realizowane będą 3 zadania:

  • Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów, przygotowanie kadry asystentów dorastania pracującej w ramach projektu będącej pierwszym wsparciem w kryzysie.
  • Intensywne treningi wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży – są forma intensywnego wsparcia ukierunkowaną na rozwoju konkretnych umiejętności poza miejscem zamieszkania.
  • Platformy usług specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży – pogotowie „emocjonalne” dla dzieci i młodzieży prowadzone online wraz z treściami dotyczącymi aktualnych problemów.

Wartość projektu: 8 489 279,15 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 424 463,95 zł oraz Unii Europejskiej 7 215 887,27 zł.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie, telefon 94 7140 224.

Prosimy o rozpowszechnienie niniejszych informacji wśród potencjalnych beneficjentów (odbiorców projektu/rodzin). Pozwoli to na dotarcie do szerokiego grona osób, dla których powyższy projekt jest realizowany.

Więcej o: Ostatni akcent „Młodzi Przeciw przemocy”

Ostatni akcent „Młodzi Przeciw przemocy”

Przez trzy miesiące Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie był realizatorem projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, który był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 19 grudnia 2019 roku realizację projektu zakończyła konferencja podsumowująca jego założenia, zorganizowana w sali widowiskowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosława Zielony przedstawiła przybyłym na konferencję przedstawicielom szkół uczestniczących w projekcie, reprezentantom Ośrodków Pomocy Społecznej z Gmin Powiatu Koszalińskiego, przedstawicielom Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, członkom Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie, uczniom i rodzicom – uczestnikom projektu krótką informację zawierającą spostrzeżenia i refleksje dotyczące osiągniętych celów dydaktycznych jakie zakładał projekt „Młodzi przeciw przemocy” pozytywnie  podsumowując jego realizację. Pani Dyrektor Mirosława Zielony, poinformowała uczestników konferencji, że w ramach realizowanych
w  ramach projektu szkoleń z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy, przeszkolonych zastało blisko 2500 osób (kadry nauczycielskiej, uczniów oraz rodziców).  Zrealizowano dwa, trzydniowe wyjazdy warsztatowe dla grupy 40 uczniów wytypowanych przez szkoły uczestniczące w projekcie. W trakcie wystąpienia stwierdziła również, że przeprowadzone zostały dwa konkursy – fotograficzny „Emocje w moim życiu” i słowno-muzyczny „ Słowem przeciw przemocy”, których laureaci zostali wyróżnieni w trakcie konferencji. Z wystąpienia zgromadzeni na konferencji uzyskali informację, że kolejnym przedsięwzięciem projektu, spinającym niejako realizację jego celów dydaktycznych,  był Powiatowy Turniej Międzyszkolny „Młodzi przeciw przemocy”, w którym w szranki stanęły zespoły 17 szkół podstawowych z terenu powiatu koszalińskiego. Rywalizację wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Sianowa, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Świeminie, a trzecie zajęła Szkoła Podstawowa w Kłaninie. Po wystąpieniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosławy Zielony głos zabrali realizatorzy szkoleń Pan Waldemar Maniak, Pan Radosław Płoszaj i Pan Robert Faryniarz. W trakcie wystąpień przedstawili swoje uwagi i spostrzeżenia ze szkoleń z uczniami rodzicami i kadrą pedagogiczną szkół. Po zakończeniu wystąpień, zgromadzeni uczestnicy konferencji wysłuchali autorskiego wykonania piosenki w wykonaniu laureatki I miejsca konkursu słowno-muzycznego „ Słowem przeciw przemocy” uczennicy Szkoły Podstawowej w Mścicach – Julii Matejko. Po zakończeniu występu reprezentantom szkół wręczone zostały pamiątkowe statuetki za udział w projekcie, a laureatom konkursów – fotograficznego „Emocje w moim życiu” i słowno-muzycznego „ Słowem przeciw przemocy” wręczono nagrody rzeczowe. Radości i uśmiechom nie było końca. Na zakończenie konferencji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosława Zielony podziękowała wszystkim obecnym za udział w konferencji i zaprosiła na ciasto i kawę przygotowane w holu biblioteki.

Więcej o: Informacja o turnieju

Informacja o turnieju

W dniu 9 grudnia 2019 roku odbył  się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej – CURIE w Starych Bielicach, Powiatowy Turniej „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY”, realizowany w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W szranki  stanęli reprezentanci 17 szkół z terenu Powiatu Koszalińskiego. Po przywitaniu przybyłych na turniej zawodników i gości Dyrektor powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Koszalinie – Mirosława Zielony poinformowała uczestników o zasadach rozgrywania turnieju. Po czym dzieci rozpoczęły zmagania turniejowe  rozpoczynając od rozwiązania hasła krzyżówki, stanowiącego temat do pracy plastycznej, polegającej na narysowaniu plakatu. Plakaty oceniane były przez komisję turniejową, która wskazała prace 9 drużyn przechodzących do II etapu kwalifikacji. W trakcie dokonywania oceny prac przez komisję, pracownicy PCPR w Koszalinie prowadzili z dziećmi zabawy zręcznościowe
z użyciem alkogogli, a wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku cateringowego.

II etap turnieju dotyczył aranżacji scenki teatralnej tematycznie nawiązującej do odgadniętego hasła krzyżówki „Młodzi Przeciw Przemocy”. Po zakończeniu prezentacji, komisja turniejowa dokonała oceny scenek  pod względem pomysłowości i umiejętności inscenizacyjnych i wskazała 6 drużyn przechodzących do III etapu kwalifikacji – zmagań quizowych czyli odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące zagadnień przemocy w rodzinie. Każda drużyna odpowiadała na trzy pytania, oceniane przez komisję. Po zakończeniu rundy pytań wyłoniono zwycięzców turnieju.

I miejsce w Turnieju i tytuł „NASZA MOCNA STRONA – WOLNI OD PRZEMOCY” zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie,

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Kłanina,

III miejsce Szkoła Podstawowa ze Świemina.

Wszystkie biorące udział we współzawodnictwie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, a uczniowie indywidualnie Dyplomy za udział w Turnieju. Uczestnicy zmagań turniejowych pozytywnie ocenili atmosferę panującą podczas turnieju, podkreślając chęć uczestnictwa w takim przedsięwzięciu po raz kolejny.

Więcej o: Warsztaty „Młodzi Przeciw Przemocy” 15 – 17. 11. 2019 r

Warsztaty „Młodzi Przeciw Przemocy” 15 – 17. 11. 2019 r

Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz kolejny było organizatorem trzydniowego wyjazdu dzieci i młodzieży na Warsztaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył się w dniach 15 – 17. 11. 2019 roku w Grzybowie/k. Kołobrzegu. W ramach adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kolejna dwudziestoosobowa grupa uczniów, uczestniczyła w szczegółowo zaplanowanych zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia  z uczestnikami realizowane były naprzemiennie z zajęciami rekreacyjnymi i spacerami nad morze. Pierwszy dzień pobytu zakończył się dwugodzinną rywalizacją dzieci w kręgielni, w której wszyscy walczyli o najlepszy wynik rzutowy. Drugi dzień warsztatów wypełniony był zajęciami, które zakończyło  wspólne  śpiewanie przez dzieci „KAREOKE” i nadzorowana przez Ratownika i wychowawców kąpiel w basenie hotelowym. Trzeci dzień pobytu to praca w grupach szkoleniowych, zakończona rozdaniem CERTYFIKATÓW potwierdzających udział w warsztatach. Wszyscy uczestnicy wyjazdu pozytywnie  podsumowali trzydniowe szkolenie w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, podkreślając poznawcze walory zajęć. Uczniowie pozytywnie oceniali atmosferę panującą podczas trzech dni spędzonych wspólnie  w Hotelu SPA  „MAGNAT” w Grzybowie k. Kołobrzegu, deklarując chęć udziału  w kolejnym  wyjeździe.

Więcej o: Kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przeprowadziło kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W ostatnim tygodniu specjaliści spotkali się z uczniami, ich rodzicami i kadrą pedagogiczną w szkołach podstawowych w Bobolicach, Będzinie (siedziba w Łeknie) oraz Tymieniu.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w zajęciach profilaktycznych od 27.09.2019 r. do 7.11.2019 r. wzięło udział ponad 1200 osób, a ledwo przekroczyliśmy półmetek spotkań ….

Więcej o: Realizacja MPP

Realizacja MPP

W dalszym ciągu Powiat Koszaliński realizuje Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy. We wtorek 5 listopada 2019 roku wykonawców projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z problematyką przemocy w rodzinie, formom jej przeciwdziałania i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie poruszaną tematyką przejawiało się aktywnym udziałem słuchaczy w zajęciach i dyskusji. Po spotkaniu z rodzicami była możliwość uzyskania porad w zakresie zjawiska przemocy w ramach konsultacji indywidualnych.