Aktualności

Przemoc niejedno ma imię

Zapraszam do zapoznania się z komiksami pn „Przemoc niejedno ma imię” (do pobrania w załączeniu) wydanych w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powieicie Koszalińskim na lata 2018 – 2025 oraz Lokalnej Kampanii Społecznej pn. „Przemoc boli”.

Wydanie ww. komiksów ma służyć zwiększeniu wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego, w obszarze działań: profilaktyka i edukacja społeczna. Tym samym promuje metody wychowawcze bez użycia przemocy, informuje o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę, promuje działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc.

Pobierz “Przemoc fizyczna” PCPR_komiks1_przemoc_fizyczna_2021-12-14Q-1.pdf – Pobrano 8 razy – 4 MB

Pobierz “Przemoc finansowa” PCPR_komiks2_przemoc_finansowa_2021-12-14Q-1.pdf – Pobrano 6 razy – 4 MB

Pobierz “Przemoc psychiczna” PCPR_komiks3_przemoc_psychiczna_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 5 razy – 5 MB

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Manowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Manowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boli

 Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE
18 stycznia 2022 r.
w godz. 16.15 – 16.50 czekają na Ciebie specjaliści
Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Spotkanie Klubu Rodzica Zastępczego

W dniu 29 grudnia 2021 r. w Niekłonicach  odbyło się kolejne spotkanie Klubu Rodzica Zastępczego, który prowadzony jest przez lokalnych Liderów (będących Rodzinami Zastępczymi z powiatu koszalińskiego) przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym instytucji – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jest to działanie skierowane do wszystkich Rodziców Zastępczych z powiatu koszalińskiego. Klub jest lokalną, samopomocową grupą edukacyjno-wspierająca dla Rodziców Zastępczych w powiecie koszalińskim. Spotkania Klubu Rodzica Zastępczego odbywają się raz w miesiącu, które na celu wymianę doświadczeń, informacji i porad, lokalną integrację środowiska rodziców zastępczych oraz edukację i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów jak i wzmocnienie istniejących rodzinnych form opieki zastępczej, zapewnienie rodzinom zastępczym możliwości integracji, uzyskania wsparcia i edukacji, a także zapobieganie ich kryzysom. Na spotkanie wieńczące koniec roku 2021 r. byli także zaproszeni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Wszystkim Rodzinom Zastępczym i wychowankom zespół pracowników PCPR w Koszalinie życzy wszystkiego dobrego i zdrowego w Nowym 2022 Roku.

Więcej o: Informacja

Informacja

Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie mieści się pod adresem :
75-626 Koszalin, ul. Władysława Andersa 32

do chwili zakończenia prac remontowych funkcjonujemy pod dotychczasowym adresem tj.:
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

Po wprowadzeniu się do nowej siedziby – poinformujemy Państwa niezwłocznie.

DYREKTOR
MIROSŁAWA ZIELONY

Mobilny punkt pomocy prawnej S.O.S. dla rodziny

Informujemy, że od 22 listopada do końca roku 2021 r. możliwe jest uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Stowarzyszenie PACTUM (dofinasowanej przez Województwo Zachodniopomorskie). Z radcą prawnym będzie można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 5024553954 lub mailowo: stowarzyszenie.pactum@gmail.com.

Więcej informacji na stronie: stowarzyszeniepactum.pl

Zarządzenie nr 22/2021 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Zarządzenie nr 22/2021
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr 235/2016 z dnia  1 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 1 stycznia  2022 roku (sobota).
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
MIROSŁAWA ZIELONY

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 21 ust 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz.879 z późn.zm.) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, od dnia 29 listopada 2021 r. wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

  1. Zadania realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów .
  2. Bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest przy realizacji spraw  niezbędnych, niecierpiących zwłoki, których nie można zrealizować   korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Centrum.
  3. Na terenie Centrum obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk.
  4. Wnioski do Centrum można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przed budynkiem.
  5. Dokumenty dla interesanta będą wysyłane pocztą na wskazany adres, elektronicznie na wskazaną skrytkę.
    Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika Centrum realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności.
  6. Wszelkie możliwe wnioski należy składać z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki : /pcprkoszalin1/skrytka

Mirosława Zielony
Dyrektor

Więcej o: Świąto Pracowników Pomocy Społecznej

Świąto Pracowników Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Rodziny Zast
ępcze
Rodzinne Domy Dziecka
Pracownicy i Dyrektorzy Domów Pomocy Spo
łecznej
Pracownicy i Dyrektorzy O
środków Pomocy Społecznej
W powiecie koszali
ńskim

 

Z okazji Święta Pracowników Pomocy Społecznej – tak pięknej choć niezmiernie wymagającej profesji –  przyjmijcie wyrazy szczerego uznania  i szacunku dla Waszej codziennej pracy na rzecz drugiego Człowieka.

Wyrazy najwyższego uznania od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg oraz przewodniczącego Rady Pomocy Społeczne prof. Mirosława Grewińskiego  przekazuję zgodnie  z Ich życzeniami wyrażonymi  na tegorocznym spotkaniu z okazji Waszego Święta w Pałacu Prezydenckim.

Życzmy sobie w tym trudnym dla wszystkich czasie dużo siły, spokoju , obiektywizmu  i wytrwałości.

….Bo jak nie My  to KTO?

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!!!

Mirosława Zielony

Nagrody z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

„16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”  jest międzynarodową kampanią, organizowaną przez Center for Women’s Global Leadership. Jej celem jest wspieranie i koordynacja pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
Kampania ta ma charakter cykliczny, dlatego odbywa się rokrocznie w terminie 25.11.-10.12.

Wybrane dni trwania kampanii celowo są  pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), aby symbolicznie ukazać związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://kampania16dni.pl/

Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2021 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadania określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573.) a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 71-40-223/222 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 222 lub 223. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

Pobierz “WNIOSEK-IMPREZY-INTEGRACYJE.docx” WNIOSEK-IMPREZY-INTEGRACYJE.docx – Pobrano 22 razy – 44 KB