Aktualności

Uczymy języka polskiego

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach realizacji projektu „POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 zorganizowało 2 grupy szkoleniowe – kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Zajęcia odbywają się w Polanowie w każdy weekend dla 25 uchodźców z Ukrainy.

Każda z grup podczas 100 godzin pracy nabędzie umiejętności podstawowej komunikacji w języku polskim, pisania krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych, rozumienia najważniejszych treści, pozna podstawowe wyrażenia i zasób słów oraz uzyska wiedzę o kulturze i obyczajach polskich.  Przewidujemy utworzenie kolejnej grupy warstwowej od lutego 2023 r., dla której zajęcia będą odbywały się w Koszalinie.

W ramach projektu realizowane są także inne zadania: pomoc prawnika, psychologa, tłumacza,  asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna (nabór ciągły) obejmie swym działaniem teren Powiatu Koszalińskiego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie: Radosław Płoszaj, telefon 94 7140 253, 75-626 Koszalin, ul. Andersa 32, pok. 3.11.

GRUPA WSPARCIA WARSZATY „Przemoc ToNieMy – wybierz”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w tym na rzecz reintegracji rodzin w ramach Programu „PrzeMoc ToNieMy – wybierz.

Termin realizacji projektu – grudzień 2022 r.

Celem działań jest prowadzenie otwartej grupy wsparcia z elementami terapii oraz przeprowadzenie warsztatów oraz działań edukacyjnych zawierających tematykę związaną z przeciwdziałaniem przemocy.

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ ALBO ZAGROŻONĄ JEJ STOSOWANIEM

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami :

Radosław Płoszaj, telefon 94 7140 253, email: przemoc@powiat.koszalin.pl

lub osobiście

Andersa 32, 75-626 Koszalin, , pok. 3.11.

Treści programowe:

 • wyeliminowanie postaw uległych i współzależnych,
 • motywacji do podejmowania działań mających na celu przerwanie występowania przemocy w rodzinie,
 • nabycia umiejętności odróżniania i wyznaczania różnych rodzajów celów, określania priorytetów,
 • poszerzenie (nauczenie) repertuaru zachowań alternatywnych do uległości wobec reakcji osób agresywnych,
 • zwiększenie świadomości dotyczących szkodliwości czynów jakim ulegają przed sprawcą (brak obrony, koło przemocy),
 • elementy asertywności,
 • zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie doświadczającej przemocy,
 • poszerzenie swojej wiedzy/świadomości na temat własnych zasobów, wpływu minionych doświadczeń na dalsze życie,
 • informacje o instytucjach świadczących pomoc.

PRZYJDŹ

MY NAPRAWDĘ POMAGAMY !!!

praca własna uczestników projektu przemoc to nie my

Godzin obsługi klientów w dniu 23 grudnia 2022r

ZARZĄDZENIE NR  25 /2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie
z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie godzin obsługi klientów w dniu 23 grudnia 2022r.

 Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. ze zmianami zarządzam, co następuje :

§ 1. W dniu 23 grudnia 2022r. obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie będzie realizowania w godzinach 7:30 – 10:00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Ew Paprocka – Palkowska

Konsultacje społeczne i z właściwymi terytorialnie gminami dotyczące projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2023 – 2028

Pobierz “SRPS W Powiecie Koszalińskim na lata 2023-2028”

SRPS-W-POWIECIE-KOSZALINSKIM-NA-LATA-2023-2028.pdf – Pobrano 1025 razy – 1 MB

Pobierz “Informacja o konsultacjach Strategii”

Informacja-o-konsultacjach-Strategii.pdf – Pobrano 616 razy – 225 KB

Pobierz “Załącznik - Formularz Uwag Konsultacje 2022.11.08”

Zalacznik-FORMULARZ-UWAG-Konsultacje-2022.11.08.docx – Pobrano 561 razy – 22 KB

Pobierz “Protokół z konsultacji społecznych i z właściwymi terytorialnie gminami dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2023 – 2028”

Protokol-z-konsulatcji-spolecznych-i-z-wlasciwymi-gminami-Strategia-Rozwiazywania-Problemow-Spolecznyc-2023-2028.docx – Pobrano 808 razy – 138 KB

Święto Niepodległości w PCPR Koszalin.

Flaga Polski

Już niebawem 11 listopada będziemy obchodzić w Polsce Święto Niepodległości. Dzień ten upamiętnia wydarzenia z 1918 roku, kiedy to nasz kraj odzyskał wolność i powrócił na mapę po ponad 123 latach zaborów. Co roku tego dnia odbywają się oficjalne, państwowe obchody. W szkołach i przedszkolach z kolei dla upamiętnienia rocznicy często są organizowane uroczyste apele, którym towarzyszą patriotyczne pieśni i piękne wiersze na 11 listopada .Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie również obchodziło Święto Niepodległości.

 

 

Pracownicy PCPR w Koszalinie

Rodzinalia 2022

14 października 2022r. w Niekłonicach odbył się XIV już festyn integracyjny pn. „Zostań rodziną zastępczą  … każdy zasługuje na rodzinę”.

Honorowymi gośćmi były Rodziny Zastępcze,  Rodzinne Domy Dziecka oraz Ich pociechy.

W imprezie  wzięło udział około 200 osób.

Po oficjalnym otwarciu imprezy i powitaniu uczestników cała Powiatowa Rodzina puściła do nieba balony z marzeniami.

Kolejną atrakcją był tort upieczony przez Panią Beatę Jaroszewicz, który pokroił   Pan Tomasz Tesmer Wicestarosta Koszaliński z Panią Ewą Paprocką-Palkowską dyrektorem PCPR.

Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs kulinarny. Potrawy były tak smaczne, że jury miało ogromny problemy. Po burzliwych naradach ustalono, że  wszystkie potrawy zajęły egzekwo 1 miejsce.

Pogoda nam dopisała jakkolwiek nie zapowiadało się słonecznie,  ale kto inny jak nie Nasze rodziny zasługują na to co najlepsze? Było pięknie, było super, było wesoło.

Całą imprezę uświetniały klauny „Kulki”.

 

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Przypominamy, że 30 listopada 2022 r. mija termin składania wniosków  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 tj.)  i rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Wnioski mogą składać podmioty, które:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców  przed podpisaniem umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 71-40-223 (222) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 32, II piętro, pokój 320 lub 313. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

Dokumenty do pobrania:

Pobierz “Wniosek - imprezy integracyjne 2022”

WNIOSEK-IMPREZY-INTEGRACYJE-2022.docx – Pobrano 830 razy – 49 KB

XIV RODZINALIA 2022

24 października 2022r. w Niekłonicach odbył się XIV już festyn integracyjny pn. „Zostań rodziną zastępczą  … każdy zasługuje na rodzinę”.

Honorowymi gośćmi były Rodziny Zastępcze,  Rodzinne Domy Dziecka oraz Ich pociechy.

W imprezie  wzięło udział około 300 osób, w tym 200 uśmiechniętych dzieci i młodzieży.

Po oficjalnym otwarciu imprezy i powitaniu uczestników cała Powiatowa Rodzina puściła do nieba balony z marzeniami.

Kolejną atrakcją był tort upieczony przez Panią Beatę Jaroszewicz, który pokroił Pan Tomasz Tesmer Wicestarosta Koszaliński z Panią Ewą Paprocką-Palkowską dyrektorem PCPR.

Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs kulinarny. Potrawy były tak smaczne, że jury miało ogromny problemy. Po burzliwych naradach ustalono, że  wszystkie potrawy zajęły egzekwo 1 miejsce.

Pogoda nam dopisała jakkolwiek nie zapowiadało się słonecznie,  ale kto inny jak nie Nasze rodziny zasługują na to co najlepsze? Było pięknie, było super, było wesoło.

Całą imprezę uświetniały klauny „Kulki”.

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

Zdjęcie uczestników rodzinaliów

Lokalna Kampania Społeczna „Przemoc boli”

Rysunek serca z napisem przemoc boliKampania społeczna „Przemoc boli” prowadzona jest przez Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Jest ona instrumentem polityki społecznej, która ma na celu informowanie społeczeństwa o możliwości korygowania niepożądanych agresywnych postaw oraz instytucjach świadczących tą pomoc.

Celem głównym kampanii jest „Poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu koszalińskiego, oraz służb
i instytucji na temat zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Celami  szczegółowymi są:

 • Informowanie mieszkańców powiatu koszalińskiego o formach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zawierających przełamywanie mitów i stereotypów na temat przemocy w rodzinie, usprawiedliwień jej stosowania, opisujących mechanizmy przemocy w rodzinie oraz jednoznacznie wskazujących na ich społeczną szkodliwość i społeczno-kulturowe uwarunkowania
 • promocja metod wychowawczych bez użycia przemocy i informowanie o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę,
 • promocja działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc
 • zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami gminnymi w zakresie działań o charakterze informacyjnym i profilaktycznym,
 • upowszechnianie ogólnopolskich i ponadregionalnych projektów które skierowane są do mieszkańców powiatu koszalińskiego.

Osoba do kontaktu: Radosław Płoszaj, pokój 3.11, tel. 94 – 71-40-253, e – mail: radoslaw.ploszaj@powiat.koszalin.pl, lub przemoc@powiat.koszalin.pl

Pobierz “Broszura-Przewodnik-Przemoc.pdf”

Broszura-Przewodnik-Przemoc.pdf – Pobrano 1388 razy – 5 MB

Pobierz “PCPR_komiks1_przemoc_fizyczna_2021-12-14Q.pdf”

PCPR_komiks1_przemoc_fizyczna_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 1444 razy – 4 MB

Pobierz “PCPR_komiks2_przemoc_finansowa_2021-12-14Q.pdf”

PCPR_komiks2_przemoc_finansowa_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 1616 razy – 4 MB

Pobierz “PCPR_komiks3_przemoc_psychiczna_2021-12-14Q.pdf”

PCPR_komiks3_przemoc_psychiczna_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 1586 razy – 5 MB

Informacja o zajęciach korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych

 

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości
ks. Jerzy Popiełuszko

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany przez Powiat Koszaliński dla mieszkańców powiatu na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest formą działań psychologicznych i edukacyjnych oraz socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc
i prezentujących zachowania agresywne oraz zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Kontynuacją Programu korekcyjno – edukacyjnego jest Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz osoby zgłaszające się z własnej woli w poszukiwaniu szansy na wewnętrzną zmianę oraz szansę na odbudowanie związku w oparciu o wartości partnerstwa, szacunku, odpowiedzialności za własne zachowanie.

Dzięki uczestnictwu w Programie już 80 osób, zmieniło swoje zachowanie i nauczyło się jak być „wolnym” od przemocy, porozumiewać się ze swoim partnerem, radzić sobie z wychowywaniem dzieci i z trudami życia !

Zajęcia są bezpłatne.

Pamiętaj !!! Niezależnie od tego:

 • czy w sądzie toczy się postępowanie przeciwko Tobie,
 • czy była interwencja Policji,
 • czy straciłeś rodzinę,
 • czy ktoś postawił warunki,
 • czy atmosfera w domu jest ciężka poprzez ciągłe kłótnie i awantury,

zawsze jest szansa na życie, na które zasługuje każdy człowiek – bez przemocy, z szacunkiem, miłością i w zgodzie z innymi.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PRAGRAMU JEST OTWARTY I TRWA CAŁY ROK.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

UWAGA

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINNIE ORAZ PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY,
NIE SĄ POZOSTAWIONE BEZ POMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje oddziaływania edukacyjne i wspierające dla osób, które ukończyły Program.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Andersa 32

Pracujemy w godz. 7.30 – 15.30

 

Zapisy i informacji udziela:

Radosław Płoszaj, pokój 3.11, tel. 94 – 71-40-253,

e-mail: radoslaw.ploszaj@powiat.koszalin.pl, lub przemoc@powiat.koszalin.pl