Aktualności

Zarządzenie nr 22/2021 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Zarządzenie nr 22/2021
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr 235/2016 z dnia  1 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 1 stycznia  2022 roku (sobota).
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
MIROSŁAWA ZIELONY

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 21 ust 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz.879 z późn.zm.) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, od dnia 29 listopada 2021 r. wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

  1. Zadania realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów .
  2. Bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest przy realizacji spraw  niezbędnych, niecierpiących zwłoki, których nie można zrealizować   korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Centrum.
  3. Na terenie Centrum obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk.
  4. Wnioski do Centrum można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przed budynkiem.
  5. Dokumenty dla interesanta będą wysyłane pocztą na wskazany adres, elektronicznie na wskazaną skrytkę.
    Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika Centrum realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności.
  6. Wszelkie możliwe wnioski należy składać z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki : /pcprkoszalin1/skrytka

Mirosława Zielony
Dyrektor

Więcej o: Świąto Pracowników Pomocy Społecznej

Świąto Pracowników Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Rodziny Zast
ępcze
Rodzinne Domy Dziecka
Pracownicy i Dyrektorzy Domów Pomocy Spo
łecznej
Pracownicy i Dyrektorzy O
środków Pomocy Społecznej
W powiecie koszali
ńskim

 

Z okazji Święta Pracowników Pomocy Społecznej – tak pięknej choć niezmiernie wymagającej profesji –  przyjmijcie wyrazy szczerego uznania  i szacunku dla Waszej codziennej pracy na rzecz drugiego Człowieka.

Wyrazy najwyższego uznania od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg oraz przewodniczącego Rady Pomocy Społeczne prof. Mirosława Grewińskiego  przekazuję zgodnie  z Ich życzeniami wyrażonymi  na tegorocznym spotkaniu z okazji Waszego Święta w Pałacu Prezydenckim.

Życzmy sobie w tym trudnym dla wszystkich czasie dużo siły, spokoju , obiektywizmu  i wytrwałości.

….Bo jak nie My  to KTO?

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!!!

Mirosława Zielony

Nagrody z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

„16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”  jest międzynarodową kampanią, organizowaną przez Center for Women’s Global Leadership. Jej celem jest wspieranie i koordynacja pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
Kampania ta ma charakter cykliczny, dlatego odbywa się rokrocznie w terminie 25.11.-10.12.

Wybrane dni trwania kampanii celowo są  pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), aby symbolicznie ukazać związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://kampania16dni.pl/

Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2021 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadania określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573.) a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 71-40-223/222 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 222 lub 223. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

Pobierz “WNIOSEK-IMPREZY-INTEGRACYJE.docx” WNIOSEK-IMPREZY-INTEGRACYJE.docx – Pobrano 10 razy – 44 KB

Zaproszenie dyżuru 2021.11.03

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIELNO

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielnie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boli

 Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 

           PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           3 listopada 2021 r.

w godz. 12.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie, ul. 6-go Marca 35

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zaprasza na 8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Kongres jest organizowany corocznie, już od 2013, jego  celem jest wymiana dobrych praktyk, doświadczeń oraz omówienie wyzwań związanych z rozwojem rodzicielstwa zastępczego w Polsce i przedstawienie propozycji rozwiązań.

Jest skierowany do przedstawiciele samorządów, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kreowanie polityki mającej na celu wsparcie rodziny i pieczę zastępczą.
W tym roku Kongres odbędzie się on-line, w piątek, 10 września 2021 r. w godz. 10.00 – 15.00. Obrady będzie można śledzić poprzez profil FB Koalicji lub poprzez link dedykowany wydarzeniu na ZOOM-ie.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@koalicja.org.

Plan Kongresu: Więcej „8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego”

logo Unii Europejskiej i Polski

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2021 r.

BON-II.7423.45.2021.AKU

Szanowni Państwo Wojewodowie,

W nawiązaniu do pisma znak BON-II.7423.31.2021.AKU z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie przekazania czterech raportów, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że ww. raporty opublikowano na stronie internetowej Biura również w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na  temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

Ww. raporty dostępne są pod następującym adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Jednym z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi:

https://www.facebook.com/FundacjaJadwigi/photos/a.151601464940839/3765718466862436

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/p,167,projekty-po-wer oraz projektu: http://wlaczeniespoleczne.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opublikowanie ww. informacji na Państwa stronach internetowych oraz przesłanie ich do podległych jednostek.

Z poważaniem
Agnieszka Ginel
Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych