Aktualności

POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY

logo Unii Europejskiej i Polski

Powiat Koszaliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczęło realizację Projektu „POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu – 1 czerwca 2022 – 31 października 2023 r.

Celem działań jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie. Działania są skierowane do osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br., stanowiących grupę docelową w projekcie. Dobór form wsparcia będzie miał charakter indywidulany pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna (nabór ciągły) obejmie swym działaniem teren Powiatu Koszalińskiego.

W ramach projektu realizowane zadania:

  • pomoc prawnika,
  • pomoc psychologa i/lub psychoterapeuty,
  • pomoc tłumacza /osoby posługującej się językiem ukraińskim/,
  • pomoc asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
  • kursy nauki języka polskiego.

Wartość projektu: 185 500,00 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 27 825,00 zł oraz Unii Europejskiej 157 675,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie, telefon 94 7140 253.

Biuro projektowe: 75-626 Koszalin, ul. Andersa 32, pok. 3.11.

Zostań Rodziną Zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Koszalińskiego, zorganizowało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych. W warsztatach szkoleniowych bierze udział 12 osób.

Szkolenie oparte jest na programie szkoleniowym pt. „Rodzina”, który przygotowuje kandydatów i osoby spokrewnione do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej. Zakres programowy szkolenia został zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 r.

Spotkania mają formę wykładów i warsztatów. Trenerzy oraz uczestniczący specjaliści przybliżają uczestnikom zagadnienia związane ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, między innymi: regulacje formalno-prawne, elementy psychologii i pedagogiki związane z rozwojem i wychowaniem dzieci, rozwiązywanie specyficznych trudności, które mogą pojawić się w trakcie opieki nad dzieckiem.

Dzięki Waszej miłości, dzieci rozkwitną, a Wy uratujecie ich dzieciństwo!!!

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Świeszyno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boliJeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

6 czerwca 2022 r.

w godz. 13.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niedalino 29A,
76-024 Świeszyno

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Kwiat makuDzień Rodzicielstwa Zastępczego
30 maja 2022 r.

Dziękujemy Wam za

współpracę, wysiłek, poświęcony czas, to wszystko co robicie
każdego dnia dla dzieci, które macie pod swoją opieką.
Dziękujemy za trud i poświęcenie.
Wyrażamy szczery podziw dla Waszej empatii,
odwagi i odpowiedzialności.
Życzymy siły i wytrwałości
oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tej ważnej roli,
a dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ewa Paprocka-Palkowska wraz z Pracownikami

Zaproszenie dyżuru 2022.05.20 Biesiekierz

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BIESIEKIERZ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boliJeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE
20 maja 2022 r.
w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-039 Biesiekierz 13

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Zapraszamy do domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Koszalińskiego

Na terenie Powiatu Koszalińskiego funkcjonują Domy dla:

  1. osób przewlekle somatycznie chorych (w Mielnie, w Parsowie, w Cetuniu)
  2. osób przewlekle psychicznie chorych (w Żydowie)
  3. dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ( w Nowych Bielicach)
  4. dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych intelektualnie ( w Bobolicach)

Wszystkie  Domy spełniają standardy wymagane przepisami oraz nadzorowane są przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz Powiat Koszaliński.

W chwili obecnej nie ma okresu oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej. Wszystkie osoby skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej  bez zbędnej zwłoki są umieszczane w wybranym Domu.

Szczegółowe informacje:

e-mail: darnielewicz@powiat.koszalin.pl;

e-mail: waldemar.maniak@powiat.koszalin.pl ;

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POLANÓW

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boliJeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE
7 kwietnia 2022 r.
w godz. 15.00 – 17.00 czekają na Ciebie specjaliści
Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wolności 7, Polanów

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.
Z A P R A S Z A M Y !

INFORMACJA

Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie mieści się pod adresem :

75-626 Koszalin, ul. Władysława Andersa 32