Aktualności

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych w 2024 r

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Koszalińskiego w 2024 roku

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że do 30 listopada 2023r.  przyjmowane są wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2024.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
  • nie mają zaległości wobec PFRON,
  • nie były w ciągu trzech lat stronami umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Celem zadania dofinansowania z środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wspieranie integracji społecznej, rozwoju twórczości i zainteresowań oraz pobudzanie aktywności umysłowej i fizycznej osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie ww. zadania realizowane jest poprzez dofinansowanie wszelkiej formy rekreacji ruchowej i kulturalnej, organizowanie zawodów, imprez sportowych, imprez integracyjnych.

Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi do 60 % kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Więcej „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych w 2024 r”

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Sianów

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących  w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

 9 listopada 2023 r.

w godz. 10.00 – 12.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Słowackiego 3a, 76-004 Sianów

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. Wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Zarządzenie Nr 21/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 19 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 21/2023
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ustalenia dnia 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się dzień 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 11 listopada  2023 roku (sobota).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
EWA PAPROCKA-PALKOWSKA

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Mielno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

 

           PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           19 października 2023 r.

w godz. 12.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 6-go Marca 35
76-032 Mielno

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Biesiekierz

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

15 września 2023 r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-039 Biesiekierz 13

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

ZAPRASZAMY!

Harmonogram działań w ramach projektu – Powiat koszaliński obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Графік заходів у проекті „КОШАЛІНСЬКИЙ ПОВІТ ГРОМАДЯНАМ КРАЇНИ” у 2023 році

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY W 2023 ROKU (wg. stanu na dzień 28.08.2023 r.)

 

L.p. Forma udzielonego wsparcia Data  Godzina Miejsce prowadzonego wsparcia Dodatkowe informacje (np. wcześniejsze umawianie telefoniczne)
1. Kurs języka polskiego (poziom podstawowy

Grupa 1)

10.12.2022 r.
11.12.2022 r.
17.12.2022 r.
18.12.2022 r.
29.12.2022 r.
05.01.2023 r.
14.01.2023 r.
15.01.2023 r.
21.01.2023 r.
22.01.2023 r.
28.01.2023 r.
29.01.2023 r.
7:30-14.15
7:30-14.15
7:30-14.15
7:30-14.15
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
Polanów\Nadleśnictwo Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Zakończono

2. Kurs języka

polskiego (poziom podstawowy

Grupa 2)

10.12.2022 r.
11.12.2022 r.
17.12.2022 r.
18.12.2022 r.
29.12.2022 r.
05.01.2023 r.
14.01.2023 r.
15.01.2023 r.
21.01.2023 r.
22.01.2023 r.
28.01.2023 r.
29.01.2023 r.
14:30-21:15
14:30-21:15
14:30-21:15
14:30-21:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
Polanów\Nadleśnictwo Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Zakończono

3. Kurs języka polskiego (poziom podstawowy

 

11.02.2023 r.
12.02.2023 r.
18.02.2023 r.
25.02.2023 r.
04.03.2023 r.
05.03.2023 r.
11.03.2023 r.
18.03.2023 r.
19.03.2023 r.
25.03.2023 r.
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15:30
ul. Piłsudskiego 28,

75-511 Koszalin

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Zakończono

4. Asystent integracji luty – sierpień 2023 r. Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
w miejscu zamieszkania
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

Zakończono

5. Poradnictwo

prawne

 

styczeń – lipiec 2023 r. Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
w miejscu zamieszkania
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

Zakończono

6. Poradnictwo psychologiczne luty – lipiec

2023 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
w miejscu zamieszkania
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

Zakończono

7. Tłumacz ustny języka ukraińskiego marzec – sierpień

2023 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
w miejscu zamieszkania
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

Zakończono

8. Kurs języka polskiego (poziom podstawowy

 

sierpień  – październik

2023 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
W trakcie opracowywania Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

9. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego sierpień  – październik

2023 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
ul. Piłsudskiego 28,

75-511 Koszalin

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście, składanie dokumentów
w siedzibie PCPR.

Plakat informacyjny odnośnie bezpłatnych kursów języka polskiego

Możliwość skorzystania z wsparcia w ramach projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy”

Powiat Koszaliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że realizuje Projekt pn. „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 współfinansowany z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

„Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” – obejmuje specjalistyczne wsparcie i kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Adresatami działań są osoby dorosłe i dzieci – obywatele Ukrainy, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

ISTENIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z NIEODPŁATNEGO WSPARCIA:

  • TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO,
  • KURSU JĘZYKA POLSKIEGO.

 Z uwagi na zapotrzebowanie usług o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce wykonywania świadczenia wsparcia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
Andresa 32, 75-626 Koszalin lub miejsce zamieszkania beneficjenta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:
Łukasz Hładzio, pokój 3.11, tel. 94–71-40-253,

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI W 2023 ROKU (wg. stanu na dzień 31.07.2023 r.)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI
W 2023 ROKU
(wg. stanu na dzień 31.07.2023 r.)

 

L.p. Forma udzielonego wsparcia Data Godzina Miejsce prowadzonego wsparcia Dodatkowe informacje (np. wcześniejsze umawianie telefoniczne)
1. Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym / indywidualne Poradnictwo udzielane przez Powiatych doradców ds. RADiM 01.01.2021r. –
30.06.2023r.
7.30 – 15.30 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

2. Poradnictwo psychologiczne 17.02.2023r. –
30.06.2023r.
Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
on-line
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

3. Poradnictwo

prawne

 

18.07.2023r.

10.10.2023r.

 

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andresa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

4. Poradnictwo  rodzinne 17.02.2023r.

30.06.2023r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin /  doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

5. Doradztwo dietetyczne

 

 

13.07.2023r.

10.10.2023r.

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

6. Doradztwo logopedyczne 17.02.2023r.

30.06.2023r.

 

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

7. Treningi Biofeedback

 

18.07.2023r.

10.10.2023r.

 

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

8. Rodzinne warsztaty kulinarne

 

13.07.2023r.

10.10.2023r.

 

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie,

ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy / miejsce zamieszkania uczestnika

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:

94-71-40-253, 94-71-40-224)

i osobiście

w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

9. Warszaty Wielkanocne

 

22.03.2023 r. –

30.04.2023 r.

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie,

ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy / miejsce zamieszkania uczestnika

 

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:

94-71-40-253, 94-71-40-224)

i osobiście

w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

10. Warszaty

rodzinne

 

III Kwartał

10.10.2023 r.

planowane

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie,

ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy / miejsce zamieszkania uczestnika

 

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:

94-71-40-253, 94-71-40-224)

i osobiście

w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

11. Integracyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży

z warsztatmi

 

III Kwartał

– 10.10.2023r.

planowane

Termin wyjazdu do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie,

ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:

94-71-40-253, 94-71-40-224)

i osobiście

w siedzibie PCPR.

 

 

 

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Świeszyno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących
 w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc
PRZYJDŹ NA SPOTKANIE
18 sierpnia 2023 r.
w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści
Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niedalino 29A,
76-024 Świeszyno

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń
w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

iPfron+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził nowe narzędzie wspierającym Osoby Niepełnosprawne iPfron+. System iPFRON+ jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami i podmiotów działających na ich rzecz, w tym organizacji pozarządowych i pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (ZPCH). Przez System iPFRON+ będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programów i działań realizowanych bezpośrednio przez PFRON.

Konsultanci iPFRON+ są do Państwa dyspozycji, czekają na telefony i wiadomości mailowe.

W jaki sposób zarejestrować się do Systemu iPFRON+ ? Co można w nim zrobić?

Co jest potrzebne, by złożyć wniosek? Jak złożyć wniosek w imieniu osoby, której jest się opiekunem? W jaki sposób PFRON udziela wsparcia podczas obsługi strony i wypełniania wniosków osobom głuchoniemym? W jaki sposób PFRON informuje o tym, że wniosek został przyjęty? W jaki sposób skontaktować się z PFRON w ramach konkretnego wniosku? Co należy zrobić, kiedy podczas wypełniania wniosku pojawia się błąd? W jaki sposób zgłosić potrzebę wsparcia? Oto niektóre z pytań napływających do konsultantów infolinii iPFRON+.

Odpowiedzi na zadawane pytania trafiają do pytających, ale są także zamieszczane w mediach społecznościowych iPFRON+ na Facebooku (https://www.facebook.com/iPFRONplus), Linkedinie (https://www.linkedin.com/company/ipfronplus/) oraz Twitterze (https://twitter/IPfron). Zapraszamy do polubienia naszych kanałów i bycia na bieżąco z informacjami o nowym projekcie wprowadzanym przez PFRON.

Od 30 czerwca pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych użytkownika do systemu, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji. Jeżeli mają Państwo swoje pytania i zamiast dzwonić, wolą Państwo skontaktować się z nami mailowo, zapraszamy do przesyłania pytań na adres skrzynki pocztowej: ipfronplus_infolinia@pfron.org.pl.  Konsultanci infolinii iPFRON+ odpowiadają na pytania w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00.

W jaki sposób nauczyć się obsługi Systemu iPFRON+?

Zapraszamy do skorzystania z filmów instruktażowych zamieszczonych na kanale Youtube iPFRON+, https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists lub przejścia szkoleń e-learningowych, które zawierają m.in. instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych ON przez PFRON, https://edukacja.pfron.org.pl/

Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu, https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
Zamiast zadzwonić na infolinię wolisz napisać maila? 
iPFRON+ 800 007 140, 
Czekamy pod adresem: ipfronplus infolinia@pfron.org.pl 
Odpowiedzi na pytania udzielamy w dni robocze w godz. 9:00-17:00 
Dowiedz się więcej: portal-ipfronplus.pfron.org.pl