Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu pcprkoszalin.pl

Wstęp Deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pcprkoszalin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.06.20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.16

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Szaranek, karolina.szaranek@powiat.koszalin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94714022. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Do budynku prowadzą dwa wejścia. To budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w windę z przyciskami sterującymi umożliwiającymi odczyt piętra w piśmie Braille’a. Wejście główne posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (bez progów i barier architektonicznych). Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie i są oznakowane taśmą.

W hallu budynku po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia, a na wprost od wejścia znajduje się punkt obsługi interesanta. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku.

W hallu głównym budynku umieszczona jest tablica informacyjna w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, pasów asystujących i pasów przewodników oraz wyodrębnionej/dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych dalej „świadczeniem”.

W myśl przepisu art. 11 ust. 3 ustawy, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w ww. ustawie.
W związku z powyższym, warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia, jest przedłożenie do wglądu przedmiotowego orzeczenia pracownikowi załatwiającemu sprawę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić do PCPR w Koszalinie chęć  korzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, o którym mowa, powinno być dokonane w jednej z niżej wymienionych form:
– przesłanie pisma za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres:
Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
– złożenie pisma w urnie znajdującej się przed urzędem
– przesłanie zgłoszenia z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, tj.: poczta elektroniczna: pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl lub karolina.szaranek@powiat.koszalin.pl
fax: 94-71-40-217