Baza instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Koszalin, 18.07.2022 r.

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 1. Instytucje realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
L.p. Nazwa Adres Telefon/email
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 32

75-626 Koszalin

 

94 7140 217

94 7140 252

pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

 

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie
.

Program składa się z dwóch części:

 • Edukacyjnej podczas, której uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat zjawiska przemocy;
 • Korekcyjnej w trakcie, której uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności społecznej, asertywności oraz nabywają umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz korzystania ze wsparcia społecznego.

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzających do zmiany wzorców zachowań.

Program jest formą oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Głównym celem programu jest koncentracja na osobie, jej możliwościach, mocnych stronach z jednoczesnym świadomym przyjęciu słabych stron, są to działania będące podłożem terapii skoncentrowanej a rozwiązaniu zmierzającym do zmiany wzorców zachowań.

Program oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny „Bez Przemocy – można”

Metodami realizacji Programu „Bez Przemocy – można”  są między innymi:

 • Oddziaływania edukacyjne: pogadanki, prelekcje, warsztaty grupowe i indywidualne obejmujących tematykę zjawiska przemocy w rodzinie (podstawy prawne oraz zagadnienia psychologiczne) oraz indywidualne/grupowe udzielanie informacji o podstawach prawnych zjawiska przemocy w rodzinie i konsekwencjach z tym związanych;
 • Oddziaływania wspierające polegające na wsparciu specjalistycznym (prawnym, psychologicznym, socjalnym, rodzinnym) oraz psychoedukację indywidualna udzielaną przez psychologów w ramach udzielanego wsparcia.
 • Grupy wsparcia dla osób które ukończyły Programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc oraz psychologiczno – terapeutycznych
  w sytuacji zapotrzebowania na takie działanie przez te osoby.

Realizatorem powyższych programów jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 32, 75-626 Koszalin.

Informacje na temat terminów warsztatów udzielane są pod nr telefonu: 94 71 40 253.

 Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 • opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
  i realizacja programów osłonowych,
 • zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy
  w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych (bądź wspieranie już istniejących placówek).
 • przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2024,

Obsługa administracyjna Konwentu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 32, 75-626 Koszalin, nr telefonu: 94 7140 253.

 

 1. Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  z powiatu koszalińskiego inicjujące działania w stosunku do osób stosujących przemoc
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Będzinie Będzino 56

76-037 Będzino

94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 31 83 523

tel. alarmowy: 506 585 260

gops@swieszyno.pl

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu
Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
ops@biesiekierz.eu
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

94 31 66 202 poczta@mops.mielno.pl
6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl

7. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7
76-010 Polanów
94 34 19 456
mgops@polanow.pl
8. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3A,
76-004 Sianów
94 31 85 512

94 30 67 040
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl

 

 1. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
L.p. Nazwa

 

Adres Telefon/email

 

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Wł. Andersa 32

75-626 Koszalin

94 71 40 217

94 71 40 253

przemoc@powiat.koszalin.pl

2 Komenda Miejska Policji Koszalin, ul. Słowackiego 11 997, 112
sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl
3 Prokuratura Rejonowa
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 107 Koszalin 94 34 19 510

biuro.podawcze.prkos@prokuratura.gov.pl

4 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  

Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II

ul. Harcerska 17
75-073 Koszalin

 

 

Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin

 

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Koszalinie

Koszalin

ul. Wojska Polskiego 13

 

 

tel.: +48 94 342 30 05
kom.: +48 600 200 591
e-mail: centrum.kryzysowe.koszalin@
caritas.pl

 

 

 

 

 

tel. 516 840 090

e-mail: dsm-koszalin@caritas.pl 

 

 

 

 

Tel 518 960 940

e-mail: koszalin.pokrzywdzeni@caritas.pl

GMINA BĘDZINO
1 Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Będzinie

Będzino 56

76-037 Będzino

Tel. 94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

https://gops.bedzino.pl/

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie z siedzibą w Punkcie Konsultacyjnym Będzino 21

76-037

Tel. 94 31 62 016
  Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin z siedzibą Będzino 21

76-037

Tel. 94 31 62 016
  Urząd Gminy Będzino – inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych, Urząd Gminy Będzino
Będzino 19,

76-037 Będzino

tel. 94 31 62 546,

tel. kom. 883-018 272,

e-mail: j.jaczewski@bedzino.pl

https://bedzino.pl/

  Dzielnicowi gminy Będzino Komisariat Policji
w Mielnie

ul. 6-go marca 6
76-032 Mielno

112, 997

47 784 18 30

oficer dyżurny 47 7841825

GMINA BIESIEKIERZ
1 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Biesiekierzu

Biesiekierz 13

76-039 Biesiekierz

94 31 80 316

ops@biesiekierz.eu

MIASTO I GMINA BOBOLICE
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobolicach, w tym Centrum Wspierania Rodzinie

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice

 

94 31 87 595

94 31 87 713

www.mgops.bobolice.pl
mgops@bobolice.pl

2 Posterunek Policji

w Bobolicach

ul. Koszalińska 8A,
76- 020 Bobolice
47 784 12 14

604 442 022

agnieszka.czarnecka@sc.policja.gov.pl

3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
w Bobolicach
ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713

swis.bobolice@wp.pl

4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

5 Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS”

w Bobolicach

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl
swis.bobolice@wp.pl

6 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

GMINA MANOWO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Manowie

ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

2 Straż Gminna w Manowie ul. Szkolna 2,
76-015 Manowo
94 318 39 10
MIASTO I GMINA MIELNO
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

94 31 66 202
poczta@mops.mielno.pl
2 Komisariat Policji w Mielnie ul. 6-go marca 6
76-032 Mielno
112, 997

47 784 18 30

3 Straż Miejska w Mielnie ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 348 09 11
4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Chrobrego 10

76-032 Mielno

94 345 98 43
5 Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie ul. Nadmorska 27A,
76-034 Sarbinowo
94 316 55 28
6 Szkoła Podstawowa im.
L. Teligi w Mielnie
ul. Lechitów 19,
76-032 Mielno
94 346 19 86
MIASTO I GMINA POLANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Polanowie

ul. Wolności 7

76-010 Polanów

94 31 88 385

mgops@polanow.pl

MIASTO I GMINA SIANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Sianowie

ul. Słowackiego 3a

76-004 Sianów

94 31 85 512

94 30 67 040
mgops@sianow.pl

GMINA ŚWIESZYNO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie,

 

Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 3183 523

Tel. Alarmowy 512 585 260

gops@swieszyno.pl

 

 1. Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc
L.p. Gmina Rodzaj telefonu Nr telefonu
1 Świeszyno Interwencyjny/Alarmowy 512 585 260
2 Linią Pomocy Pokrzywdzonym informacyjny 222 309 900

info@numersos.pl.

3 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Interwencyjny

Informacyjny

tel. 22 668 70 00

www.niebieskalinia.info

4 Policyjny Telefon Zaufania. interwencyjny 800 12 01 48
5 Telefon zaufania – Komenda Miejska Policji w Koszalinie Interwencyjny

Informacyjny

94 34 29 333
6 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Interwencyjny

Informacyjny

800 12 12 12
7 Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet Interwencyjny

 

600 07 07 17
(czynny całą dobę)
8 Telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży
Interwencyjny

Informacyjny

116 111
9 Kryzysowy Telefon Zaufania Interwencyjny

Informacyjny

116 123
(codziennie od 14.00 do 22.00)
10 Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
Interwencyjny

Informacyjny

22 628 01 20
11 Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi „La strada” Interwencyjny

Informacyjny

22 628 99 99

605 687 750

strada@strada.org.pl

12 Radosław Płoszaj – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Informacyjny 94 71 40 253

 

Ewa Paprocka – Palkowska
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Koszalinie