Koszalin, 29.06.2017 r.

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 1. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
L.p. Nazwa Adres Telefon/email
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
94 7140 217
94 7140 252
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl
2 Ośrodek Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem
w Szczecinie
ul. Energetyków 19
70-565 Szczecin
91 350 73 80
697 80 30 70
3 Prokuratura Rejonowa ul. Zwycięstwa 107 Koszalin 94 3419 510
4 Ośrodek Terapii Uzależnień „ANON” Koszalin, Koszalin,
Al. Monte Cassino 13
94 3430 071
5 Komenda Miejska Policji Koszalin, ul. Słowackiego 11 94 34 29 100
GMINA BĘDZINO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Będzinie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Będzino 56
76-037 Będzino
94 31 62 337
94 31 62 340
2 Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Będzinie 76-037 Będzino 56 94 31 62 337
3 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Będzinie
76-037 Będzino 19 94 316 25 30
GMINA BIESIEKIERZ
1 Ośrodek Pomocy Społeczne w Biesiekierzu,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Biesiekierzu
Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
3 Pełnomocnik ds. Uzależnień Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
MIASTO I GMINA BOBOLICE
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobolicach, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Bobolice,
ul. Jedności Narodowej 13
94 3187 595
94 3187 713
mgops.bobolice@wp.pl
2 Posterunek Policji
w Bobolicach
Bobolice,
ul. Koszalińska 8A
94 3429 214
667 094 254
3 Urząd Miejski
w Bobolicach
Bobolice,
ul. Ratuszowa 1
94 3458 401
4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bobolicach
Bobolice,
ul. Jedności Narodowej 13
94 3187 595
94 3187 713
5 Klub Abstynenta
,,Przymierze”
w Bobolicach
Bobolice,
ul. Koszalińska 5
94 3167 129
6 Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS”
w Bobolicach
Bobolice,
ul. Jedności Narodowej 13
94 3187 595

94 3187 713

7 Centrum Wspierania Rodziny w Bobolicach Bobolice,
ul. Jedności Narodowej 13
94 3187 595

94 3187 713

8 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
,,ASKLEPIOS”
w Bobolicach
Bobolice,
ul. Plac Zwycięstwa 8-12
94 3187 476
9 Świetlica Środowiskowa ,,Tafla” w Bobolicach Bobolice,
ul. Kościelna 1
94 34 08 009
10 Szkoła Podstawowa
w Bobolicach
Bobolice, ul. Szkolna 1 94 31 87 315
11 Szkoła Podstawowa
w Kurowie
Kurowo 48 94 31 87 695
12 Szkoła Podstawowa
w Kłaninie
Kłanino 7 94 31 67 036
13 Szkoła Podstawowa
w Drzewianach
Drzewiany 76 94 31 87 823
14 Gimnazjum w Bobolicach Bobolice,

ul. Głowackiego 7D

94 31 87 7978

94 31 87 486

15 Zespół Szkół w Dargini Dargiń 47 94 31 82 899
16 Przedszkole w Bobolicach Bobolice,
ul. Pionierów 7
94 31 87 323
17 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach Bobolice, ul. Plac Zwycięstwa 5 94 31 67 155
94 31 87 713 fax
GMINA MANOWO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Manowo 58 C
76-015 Manowo
94 31 83 161
2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Manowie Manowo 40
76-015 Manowo
94 318 31 44
94 318 31 48
MIASTO I GMINA MIELNO
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ul. 6-go Marca 35
76-032 Mielno
94 31 66 258

94 31 66 202
poczta@mops.mielno.pl

2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielnie ul. Chrobrego 3B
76-032 Mielno
789 419 145

94 345 98 43

3 Posterunek Policji Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno tel.: 94 342 98 21 oraz 94 342 98 31
4 Straż Miejska Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno Tel. 94 34 80 911
MIASTO I GMINA POLANÓW
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Polanowie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Wolności 7
76-010 Polanów
94 3188 385
2 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks” Polanów, ul. Dworcowa 12 A
3 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie ul. Wolności 4
76-010 Polanów
94 3188 351
MIASTO I GMINA SIANÓW
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sianowie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Słowackiego 3a
76-004 Sianów
94 3185 512
2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sianowie ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów
94 3185 281
3 Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Sianów
ul. Słowackiego 3a
94 3185 512
GMINA ŚWIESZYNO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Niedalino 29a
76-024 Świeszyno
94 3183 523
2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeszynie Świeszyno 71
76-024 Świeszyno
94 3160 121
 1. Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc
L.p. Gmina Rodzaj telefonu Nr telefonu
1 Świeszyno Interwencyjny 506 237 234
2 Mielno Interwencyjny 94 311 57 80
3 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Interwencyjny
Informacyjny
tel. 801 12 00 02 www.niebieskalinia.info
4 Policja
Informacja- Interwencja – Przemoc
Interwencyjny
Informacyjny
511 860 512
5 „Zatrzymaj przemoc” interwencyjny 0 800 12 01 48
(numer bezpłatny)
6 Policyjny Telefon Zaufania. interwencyjny 0 800 12 02 26 – Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8 do 22.
7 Telefon zaufania – Komenda Miejska Policji w Koszalinie Interwencyjny
Informacyjny
94 34 29 333
8 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Interwencyjny
Informacyjny
800 12 12 12 –
9 Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet Interwencyjny

 

600 07 07 17
(czynny całą dobę)
10 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Interwencyjny
Informacyjny
116 111
11 Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
Interwencyjny
Informacyjny
22 628 01 20

 

12 Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi „La strada” Interwencyjny
Informacyjny
22 628 99 99
13 Fundacja „Znajdź Pomoc” Interwencyjny
Informacyjny
22 299 29 28
znajdzpomoc.pl
 • Mirosława Zielony – członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Wojewodzie Zachodniopomorskim – Tel. 94 71 40 217
 • Katarzyna Oryszewska – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Tel. 94 71 40 216
 1. Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program składa się z dwóch części:

 • Edukacyjnej podczas, której uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat zjawiska przemocy;
 • Korekcyjnej w trakcie, której uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności społecznej, asertywności oraz nabywają umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz korzystania ze wsparcia społecznego.

Program realizowany jest w gminach oraz w siedzibie PCPR w Koszalinie.

Realizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Informacje na temat terminów udzielane są pod nr telefonu: 94 7140 224, 94 71 40 216.

 1. Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 • opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
 • ustalanie treści corocznego Raportu z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy
  w rodzinie, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób
  i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych (bądź wspieranie już istniejących placówek).
 • przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017,
 • opracowanie nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2025.

Obsługa administracyjna Konwentu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, nr telefonu: 94 7140 224, 94 71 40 216.