Baza instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Koszalin, 21.06.2021 r.

 INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 1. Instytucje realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
L.p. Nazwa Adres Telefon/email
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

 

94 7140 217

94 7140 252

pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

 

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie
.

Program składa się z dwóch części:

 • Edukacyjnej podczas, której uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat zjawiska przemocy;
 • Korekcyjnej w trakcie, której uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności społecznej, asertywności oraz nabywają umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz korzystania ze wsparcia społecznego.

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzających do zmiany wzorców zachowań.

Program jest formą oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Głównym celem programu jest koncentracja na osobie, jej możliwościach, mocnych stronach z jednoczesnym świadomym przyjęciu słabych stron, są to działania będące podłożem terapii skoncentrowanej a rozwiązaniu zmierzającym do zmiany wzorców zachowań.

Program oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny „Bez Przemocy – można”

Metodami realizacji Programu „Bez Przemocy – można”  są między innymi:

 • Oddziaływania edukacyjne: pogadanki, prelekcje, warsztaty grupowe i indywidualne obejmujących tematykę zjawiska przemocy w rodzinie (podstawy prawne oraz zagadnienia psychologiczne) oraz indywidualne/grupowe udzielanie informacji o podstawach prawnych zjawiska przemocy w rodzinie i konsekwencjach z tym związanych;
 • Oddziaływania wspierające polegające na wsparciu specjalistycznym (prawnym, psychologicznym, socjalnym, rodzinnym) oraz psychoedukację indywidualna udzielaną przez psychologów w ramach udzielanego wsparcia.
 • Grupy wsparcia dla osób które ukończyły Programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc oraz psychologiczno – terapeutycznych
  w sytuacji zapotrzebowania na takie działanie przez te osoby.

Realizatorem powyższych programów jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Informacje na temat terminów warsztatów udzielane są pod nr telefonu: 94 71 40 224.

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 • opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
  i realizacja programów osłonowych,
 • zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy
  w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych (bądź wspieranie już istniejących placówek).
 • przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2024,

Obsługa administracyjna Konwentu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, nr telefonu: 94 7140 224.

 1. Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  z powiatu koszalińskiego inicjujące działania w stosunku do osób stosujących przemoc
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Będzinie Będzino 56

76-037 Będzino

94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 333 38 95

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 31 83 523

tel. alarmowy: 506 585 260

gops@swieszyno.pl

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu
Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
ops@biesiekierz.eu
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

515 100 055
poczta@mops.mielno.pl
6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl

7. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7
76-010 Polanów
94 341 94 56
mgops@polanow.pl
8. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3A,
76-004 Sianów
94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl
 1. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
L.p. Nazwa

 

Adres Telefon/email

 

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

94 71 40 217

94 71 40 224

przemoc@powiat.koszalin.pl

2 Komenda Miejska Policji Koszalin, ul. Słowackiego 11 997, 112
sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl
3 Prokuratura Rejonowa
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 107 Koszalin 94 34 19 510

pr.koszalin@prokuratura.koszalin.pl

4 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  

Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II

ul. Harcerska 17
75-073 Koszalin

 

 

 

Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin

 

 

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Koszalinie

Koszalin

ul. Bpa Czesława Domina 8

 

 

 

tel.: +48 94 342 30 05
kom.: +48 600 200 591
e-mail: centrum.kryzysowe.koszalin@caritas.pl 

 

 

 

 

 

 

tel. 516 840 090

e-mail: dsm-koszalin@caritas.pl 

 

 

 

 

 

Tel 518 960 940

e-mail: koszalin.pokrzywdzeni@caritas.pl

GMINA BĘDZINO
1 Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Będzinie,

Będzino 56

76-037 Będzino

94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie

Punkt Konsultacyjny w Będzinie

76-037 Będzino 21 94 31 62 546,

l.lipinski@bedzino.pl

GMINA BIESIEKIERZ
1 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Biesiekierzu

Biesiekierz 13

76-039 Biesiekierz

94 31 80 316

ops@biesiekierz.eu

MIASTO I GMINA BOBOLICE
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobolicach, w tym Centrum Wspierania Rodzinie

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice 
94 31 87 595

94 31 87 713

www.mgops.bobolice.pl
mgops@bobolice.pl

2 Posterunek Policji

w Bobolicach

ul. Koszalińska 8A,
76- 020 Bobolice
94 34 29 214

604 442 022

patryk.dzienisiewicz@sc.policja.gov.pl

3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
w Bobolicach
ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713

swis.bobolice@wp.pl

4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

5 Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS”

w Bobolicach

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl
swis.bobolice@wp.pl

6 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

GMINA MANOWO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Manowie,

ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

2 Szkoła Podstawowa
w Rosnowie
76-042 Rosnowo 34 94 316 42 92
MIASTO I GMINA MIELNO
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

515 100 055
poczta@mops.mielno.pl
2 Komisariat Policji w Mielnie ul. 6-go marca 6
76-032 Mielno
112, 997

47 784 18 25

3 Straż Miejska w Mielnie ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 348 09 11
4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Chrobrego 10

76-032 Mielno

789 419 145
5 Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie ul. Nadmorska 27A,
76-034 Sarbinowo
94 316 55 28
6 Szkoła Podstawowa im.
L. Teligi w Mielnie
ul. Lechitów 19,
76-032 Mielno
94 346 19 86
MIASTO I GMINA POLANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Polanowie

ul. Wolności 7

76-010 Polanów

94 31 88 385

mgops@polanow.pl

MIASTO I GMINA SIANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Sianowie

ul. Słowackiego 3a

76-004 Sianów

94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl
2 Posterunek Policji w Sianowie ul. Łużycka 29

76-004 Sianów

47 784 16 76
3 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie ul. B. Chrobrego 4

76-004 Sianów

94 3185242
4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26A ul. Dworcowa 26a

76-004 Sianów

94 31 85 218
5 Przedszkole Gminne w Sianowie ul. Słowackiego 3

76-004 Sianów

94 318 52 94
6 Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej ul. Morska 6

76-003 Sucha Koszalińska

 94 318 58 23
7 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie Iwięcino 7
76-004 Sianów
94 318 27 18
8 Szkoła Podstawowa w Szczeglinie Szczeglino 15

76-004 Sianów

94 318 34 22
9 Szkoła Podstawowa im. Larysy Ewy Krause
w Dąbrowie
Dąbrowa 55

76-004 Sianów

94 314 96 30
10 NZOZ „Słoneczko”
w Sianowie
Słowackiego 3 A

76-004 Sianów

94 318 55 58
11 NZOZ „Medicus” w Sianowie Słowackiego 3 A

76-004 Sianów

94 318 55 56
12 NZOZ „Kolmed” w Sianowie Słowackiego 1

76-004 Sianów

94 317 12 91
GMINA ŚWIESZYNO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie,

 

Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 3183 523

Tel. Alarmowy 512 585 260

gops@swieszyno.pl

 1. Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc
L.p. Gmina Rodzaj telefonu Nr telefonu
1 Świeszyno Interwencyjny/Alarmowy 512 585 260
2 Linią Pomocy Pokrzywdzonym informacyjny 222 309 900

info@numersos.pl.

3 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Interwencyjny

Informacyjny

tel. 22 668 70 00

www.niebieskalinia.info

4 Policyjny Telefon Zaufania. interwencyjny 800 12 01 48
5 Telefon zaufania – Komenda Miejska Policji w Koszalinie Interwencyjny

Informacyjny

94 34 29 333
6 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Interwencyjny

Informacyjny

800 12 12 12
7 Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet Interwencyjny

 

600 07 07 17
(czynny całą dobę)
8 Telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży
Interwencyjny

Informacyjny

116 111
9 Kryzysowy Telefon Zaufania Interwencyjny

Informacyjny

116 123
(codziennie od 14.00 do 22.00)
10 Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
Interwencyjny

Informacyjny

22 628 01 20
11 Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi „La strada” Interwencyjny

Informacyjny

22 628 99 99

605 687 750

strada@strada.org.pl

12 Mirosława Zielony – członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie działającego przy Wojewodzie Zachodniopomorskim Informacyjny 94 71 40 217
13 Radosław Płoszaj – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Informacyjny 94 71 40 224

Mirosława Zielony
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie