Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XV/117/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim. Cel główny realizowany jest następującymi celami szczegółowymi:

  1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego.
  2. Podnoszenie jakości pracy służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez wsparcie i terapię, udostępnienie wiadomości o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.
  4. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
  5. Współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych na rzecz zapobiegania przemocy
    w rodzinie.

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

DO POBRANIA