Szansa – jestem ZA!

Numer projektu: RPZP-07.06.00-32-K116/17
Wnioskodawca: Powiat Koszaliński
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Okres realizacji projektu: 01.01.2018- 31.12.2020

Wartość projektu: 1 252 610,37 PLN
z tego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  1 064 718,81 PLN

Cel główny projektu:

Projekt „SZANSA – jestem ZA” skierowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Dzięki szeroko zaplanowanym działaniom o charakterze długoterminowego wsparcia poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji uzyskane rezultaty przyczynią się do zmiany w sytuacji mieszkańców powiatu koszalińskiego. Głównym celem Wnioskodawcy jest dostarczenie usług społecznych, dostosowanych do odbiorców wsparcia opartych na indywidualnej diagnozie oraz wspieranie i promowanie rozwiązań sprzyjających realizowaniu funkcji rodziny.

Główne działania w projekcie:

  1. Edukacja i rozwój – działanie kierowane do wychowanków obejmuje realizację Indywidualnych Programów Usamodzielniania, organizację spotkań edukacyjno-integracyjnych, wsparcie specjalistyczne oraz rozwijanie umiejętności w sferze kultury.
  2. Kształceni i szkolenie – Wnioskodawca zakłada, że dostosowanie programu kształcenia zwiększy potencjał uczestników projektu w niedalekim procesie wchodzenia na otwarty rynek pracy. Wychowankowie będą mogli skorzystać z udziału w kursach i szkoleniach zawodowych.
  3. Doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą – W ramach tego zadania projektodawca zaplanował działania o charakterze warsztatowym, działania z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki, wsparcie świadczone przez doświadczonego specjalistę ds. Realizacja spotkań będzie miała na celu zwrócenie uwagi na wciąż rozrastające się obszary uzależnień i sposoby radzenia sobie z tym problemem (alkoholizm ze szczególnym uwzględnieniem problemowej grupy kobiecej i dziecięcej, narkomania z bardzo groźnym zjawiskiem dopalaczy wśród dzieci i młodzieży, mass-media jako zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, przemoc w sferze portali społecznościowych itd.).
  4. Zasiłki i pomoc w naturze.

Grupa docelowa projektu:

Grupę docelowa będzie stanowiło 70 osób, w tym:

  • 50 osób to wychowankowie pieczy zastępczej
  • 20 osób sprawujących pieczę.

HARMONOGRAM WSPARCIA w ramach projektu „Szansa – jestem ZA!