Więcej o: Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska

Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska

Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska.
Jak rozpoznać i reagować.
,,Szansa – jestem Za’’

18  listopada 2019 r.  odbyły  się  warsztaty doskonalenia kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą prowadzone przez Panią Magdaleną Marzec  z  Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie. Uczestnikami były rodziny zastępcze z terenu powiatu koszalińskiego. Warsztaty dotyczyły poszerzenia wiedzy dotyczącej zjawiska dopalaczy. Celem warsztatów było nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie substancji psychoaktywnej (narkotyki, dopalacze) oraz postawienia wstępnej diagnozy problemu. Rodziny zastępcze poznały charakterystykę substancji   i jakie są wyniki badań, jak rozpoznawać czy wychowanek zażywa substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) oraz jak reagować w sytuacji kiedy mamy podejrzenia lub wiemy, że dziecko zażywa substancje psychoaktywne. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Szansa – jestem ZA!”.

Więcej o: Spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”

Spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”

W dniu 16 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”, które jest skierowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Uczestnicy zapoznali się z celem i zadaniami projektowymi oraz osobami, które będą wspierały w realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

L.D

Szansa – jestem ZA!

Numer projektu: RPZP-07.06.00-32-K116/17
Wnioskodawca: Powiat Koszaliński
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Okres realizacji projektu: 01.01.2018- 31.12.2020

Wartość projektu: 1 252 610,37 PLN
z tego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  1 064 718,81 PLN

Cel główny projektu:

Projekt „SZANSA – jestem ZA” skierowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Dzięki szeroko zaplanowanym działaniom o charakterze długoterminowego wsparcia poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji uzyskane rezultaty przyczynią się do zmiany w sytuacji mieszkańców powiatu koszalińskiego. Głównym celem Wnioskodawcy jest dostarczenie usług społecznych, dostosowanych do odbiorców wsparcia opartych na indywidualnej diagnozie oraz wspieranie i promowanie rozwiązań sprzyjających realizowaniu funkcji rodziny.

Główne działania w projekcie:

  1. Edukacja i rozwój – działanie kierowane do wychowanków obejmuje realizację Indywidualnych Programów Usamodzielniania, organizację spotkań edukacyjno-integracyjnych, wsparcie specjalistyczne oraz rozwijanie umiejętności w sferze kultury.
  2. Kształceni i szkolenie – Wnioskodawca zakłada, że dostosowanie programu kształcenia zwiększy potencjał uczestników projektu w niedalekim procesie wchodzenia na otwarty rynek pracy. Wychowankowie będą mogli skorzystać z udziału w kursach i szkoleniach zawodowych.
  3. Doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą – W ramach tego zadania projektodawca zaplanował działania o charakterze warsztatowym, działania z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki, wsparcie świadczone przez doświadczonego specjalistę ds. Realizacja spotkań będzie miała na celu zwrócenie uwagi na wciąż rozrastające się obszary uzależnień i sposoby radzenia sobie z tym problemem (alkoholizm ze szczególnym uwzględnieniem problemowej grupy kobiecej i dziecięcej, narkomania z bardzo groźnym zjawiskiem dopalaczy wśród dzieci i młodzieży, mass-media jako zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, przemoc w sferze portali społecznościowych itd.).
  4. Zasiłki i pomoc w naturze.

Grupa docelowa projektu:

Grupę docelowa będzie stanowiło 70 osób, w tym:

  • 50 osób to wychowankowie pieczy zastępczej
  • 20 osób sprawujących pieczę.

HARMONOGRAM WSPARCIA w ramach projektu „Szansa – jestem ZA!