Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok  jest Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019:

MODUŁ I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A Likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)

Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku)
Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – dysfunkcja wzroku)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka)

MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowania do nauki w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
– Moduł II semestr letni – od 7 marca do 30 marca 2019 r.
– Moduł II semestr zimowy – od 2 września do 10 października 2019 r.
– Moduł I – od 20 maja do 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski dostępne w zakładce: Osoby niepełnosprawne/Pliki do pobrania/Pilotażowy Program Aktywny samorząd”.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Termin Opis
07.03.2019 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II
30.03.2019 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II
26.04.2019 r. Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
20.05.2019 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
31.08.2019 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Modułu I
02.09.2019r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 w ramach Modułu II
10.10.2019 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020  w ramach Modułu II
04.12.2019 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2020r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2019 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu        do wniosków złożonych w 2019 r.)
30.08.2020 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2019 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

Dokumenty programu: 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019 roku.

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II

Zarządzenie nr 5-2019 Dyrektora PCPR w Koszalinie w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu -Aktywny samorząd- w 2019 roku

Aktywny samorząd – treść programu