Więcej o: Ostatni akcent „Młodzi Przeciw przemocy”

Ostatni akcent „Młodzi Przeciw przemocy”

Przez trzy miesiące Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie był realizatorem projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, który był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 19 grudnia 2019 roku realizację projektu zakończyła konferencja podsumowująca jego założenia, zorganizowana w sali widowiskowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosława Zielony przedstawiła przybyłym na konferencję przedstawicielom szkół uczestniczących w projekcie, reprezentantom Ośrodków Pomocy Społecznej z Gmin Powiatu Koszalińskiego, przedstawicielom Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, członkom Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie, uczniom i rodzicom – uczestnikom projektu krótką informację zawierającą spostrzeżenia i refleksje dotyczące osiągniętych celów dydaktycznych jakie zakładał projekt „Młodzi przeciw przemocy” pozytywnie  podsumowując jego realizację. Pani Dyrektor Mirosława Zielony, poinformowała uczestników konferencji, że w ramach realizowanych
w  ramach projektu szkoleń z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy, przeszkolonych zastało blisko 2500 osób (kadry nauczycielskiej, uczniów oraz rodziców).  Zrealizowano dwa, trzydniowe wyjazdy warsztatowe dla grupy 40 uczniów wytypowanych przez szkoły uczestniczące w projekcie. W trakcie wystąpienia stwierdziła również, że przeprowadzone zostały dwa konkursy – fotograficzny „Emocje w moim życiu” i słowno-muzyczny „ Słowem przeciw przemocy”, których laureaci zostali wyróżnieni w trakcie konferencji. Z wystąpienia zgromadzeni na konferencji uzyskali informację, że kolejnym przedsięwzięciem projektu, spinającym niejako realizację jego celów dydaktycznych,  był Powiatowy Turniej Międzyszkolny „Młodzi przeciw przemocy”, w którym w szranki stanęły zespoły 17 szkół podstawowych z terenu powiatu koszalińskiego. Rywalizację wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Sianowa, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Świeminie, a trzecie zajęła Szkoła Podstawowa w Kłaninie. Po wystąpieniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosławy Zielony głos zabrali realizatorzy szkoleń Pan Waldemar Maniak, Pan Radosław Płoszaj i Pan Robert Faryniarz. W trakcie wystąpień przedstawili swoje uwagi i spostrzeżenia ze szkoleń z uczniami rodzicami i kadrą pedagogiczną szkół. Po zakończeniu wystąpień, zgromadzeni uczestnicy konferencji wysłuchali autorskiego wykonania piosenki w wykonaniu laureatki I miejsca konkursu słowno-muzycznego „ Słowem przeciw przemocy” uczennicy Szkoły Podstawowej w Mścicach – Julii Matejko. Po zakończeniu występu reprezentantom szkół wręczone zostały pamiątkowe statuetki za udział w projekcie, a laureatom konkursów – fotograficznego „Emocje w moim życiu” i słowno-muzycznego „ Słowem przeciw przemocy” wręczono nagrody rzeczowe. Radości i uśmiechom nie było końca. Na zakończenie konferencji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosława Zielony podziękowała wszystkim obecnym za udział w konferencji i zaprosiła na ciasto i kawę przygotowane w holu biblioteki.

Więcej o: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 roku.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Adresaci programu i obszary wsparcia

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są tu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

Więcej o: Mikołajki w pieczy zastępczej

Mikołajki w pieczy zastępczej

14 grudnia 2019 roku dzieci z rodzin zastępczych odwiedził Mikołaj. Spotkanie Mikołajkowe przebiegało w bardzo radosnej atmosferze, dzieci bawiły się w rytmie świątecznej muzyki. Rodziny zastępcze przygotowały świąteczne potrawy, które Wszystkim bardzo smakowały.Mikołajki stały się tradycją wśród rodzin i pozwalają im na wspólne spędzenie czasu i złożenie sobie świątecznych życzeń.

Więcej o: Informacja o turnieju

Informacja o turnieju

W dniu 9 grudnia 2019 roku odbył  się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej – CURIE w Starych Bielicach, Powiatowy Turniej „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY”, realizowany w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W szranki  stanęli reprezentanci 17 szkół z terenu Powiatu Koszalińskiego. Po przywitaniu przybyłych na turniej zawodników i gości Dyrektor powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Koszalinie – Mirosława Zielony poinformowała uczestników o zasadach rozgrywania turnieju. Po czym dzieci rozpoczęły zmagania turniejowe  rozpoczynając od rozwiązania hasła krzyżówki, stanowiącego temat do pracy plastycznej, polegającej na narysowaniu plakatu. Plakaty oceniane były przez komisję turniejową, która wskazała prace 9 drużyn przechodzących do II etapu kwalifikacji. W trakcie dokonywania oceny prac przez komisję, pracownicy PCPR w Koszalinie prowadzili z dziećmi zabawy zręcznościowe
z użyciem alkogogli, a wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku cateringowego.

II etap turnieju dotyczył aranżacji scenki teatralnej tematycznie nawiązującej do odgadniętego hasła krzyżówki „Młodzi Przeciw Przemocy”. Po zakończeniu prezentacji, komisja turniejowa dokonała oceny scenek  pod względem pomysłowości i umiejętności inscenizacyjnych i wskazała 6 drużyn przechodzących do III etapu kwalifikacji – zmagań quizowych czyli odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące zagadnień przemocy w rodzinie. Każda drużyna odpowiadała na trzy pytania, oceniane przez komisję. Po zakończeniu rundy pytań wyłoniono zwycięzców turnieju.

I miejsce w Turnieju i tytuł „NASZA MOCNA STRONA – WOLNI OD PRZEMOCY” zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie,

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Kłanina,

III miejsce Szkoła Podstawowa ze Świemina.

Wszystkie biorące udział we współzawodnictwie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, a uczniowie indywidualnie Dyplomy za udział w Turnieju. Uczestnicy zmagań turniejowych pozytywnie ocenili atmosferę panującą podczas turnieju, podkreślając chęć uczestnictwa w takim przedsięwzięciu po raz kolejny.

Więcej o: Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najpiękniejsze życzenia pięknych
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.
Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku.
rysunek dekoracyjny gwiazdki świątecznejDyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

Więcej o: 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2019
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE
z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

 Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

1. Ustala się dzień 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy.
2.Wyznacza się dzień 14 grudnia 2019 roku dniem pracy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 DYREKTOR
                                    Mirosława Zielony

Więcej o: Mikołajki

Mikołajki

Mikołaj zawitał dziś także do pracowników PCPR w Koszalinie. DZIĘKUJEMY