27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

logo PCPR

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2019
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE
z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

 Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

1. Ustala się dzień 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy.
2.Wyznacza się dzień 14 grudnia 2019 roku dniem pracy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 DYREKTOR
                                    Mirosława Zielony