Więcej o: „Program wyrównywanie różnic między regionami III” – 2019

„Program wyrównywanie różnic między regionami III” – 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2018 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  w ramach którego istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu oraz warunki brzegowe  obowiązujące realizatorów  programu w 2019 roku:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 250.000,00 zł dla autobusów;
 1. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

Jednocześnie informujemy, że wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 1. w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 2. w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 3. w przypadku obszaru D – 70% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
 4. w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;

Adresatami programu mogą być:

 • dla obszaru B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • dla obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • dla obszaru D – a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • dla obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl – zakładka: programy: zadania PFRON.

Projektodawca może złożyć do 25 stycznia 2019 r. wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ul. Racławicka 13, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).

Pobierz “Wniosek-Program-wyrównywania-różnic-między-regionami.docx” Wniosek-Program-wyrównywania-różnic-między-regionami.docx – Pobrano 90 razy – 65 KB

Ważne dla osób niepełnosprawnych z powiatu koszalińskiego!

Powiat Koszaliński – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Koszalinie jest

kolejny rok realizatorem  pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

program jest finansowany ze środków PFRON i kierowany do  niepełnosprawnych

mieszkańców powiatu koszalińskiego.

 

W 2018 roku, realizowane będzie 9 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 Moduł I:  

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również  za pośrednictwem Internetu).

 

Uprawnione osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 75-620 Koszalin,  ul. Racławicka 13 (pokój 222 lub 223) w terminach: od 3 kwietnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.  (Moduł I) oraz Moduł II  w terminach:

 • od 5 marca 2018 do 30 marca 2018 r.  – rok szkolny/akademicki 2017/2018 – semestr letni
 • od 3 września 2018 r. do 10 października 2018 r. – rok szkolny/akademicki 2018/2019 – semestr zimowy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222/223 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl  oraz www.pfron.org.pl

Więcej o: Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.

Termin Opis
05.03.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018) w ramach Modułu II
30.03.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                      w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018) w ramach Modułu II
03.04.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                 w ramach Modułu I
31.05.2018 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2018 r. w ramach Modułu II
30.08.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach w ramach Modułu I
03.09.2018r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie             w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018) w ramach Modułu II
10.10.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie   w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)  w ramach Modułu II
04.12.2018 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2019r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania   z realizacji programu w 2018 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2018 r.)
30.08.2019 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2018 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu                    a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych

Więcej o: Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

 Zarządzenie Nr 6/2018 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie 

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Więcej „Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.”

Więcej o: „Program wyrównywania różnic między regionami” 2018

„Program wyrównywania różnic między regionami” 2018

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 roku.

W 2018 r.będą realizowane następujące obszary:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
tel: 94 71-40-223
do dnia 30 stycznia 2018 r.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

Pobierz:

WNIOSEK – PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Procedury realizacji programu

Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2017 r. mija termin składania wniosków  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046.)  i rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 71-40-222 (223) lub osobiście w siedzibie Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 222 lub 223. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

K.Sz.

Więcej o: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Koszalin, 24 października 2017 r.

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE

na podstawie:

 • 3d o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868),
 • 6 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390);
 • 3 Uchwały Nr XIII/122/08 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 41, poz. 887),

przedkłada do konsultacji
projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025”.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się:

 • na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie: pcprkoszalin.pl ,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: pcpr.powiat.koszalin.pl
 • osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (II p., pok. 217).

Opinie i uwagi mieszkańców powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji przyjmowane będą na dostępnym na powyższych stronach formularzu do zgłaszania opinii i uwag, drogą elektroniczną na adres pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl lub na piśmie w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – II p., pok. 217),
w terminie do dnia 07.11.2017 r.,

Pobierz:

Więcej o: Impreza integracyjna – „Mój kolorowy świat”

Impreza integracyjna – „Mój kolorowy świat”

14 czerwca w hali widowiskowo – sportowej w Bobolicach odbył się VI Integracyjny Plener Malarski „Mój kolorowy świat”. Organizatorem imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy „ODNOWA” w Bobolicach.
W imprezie wzięły udział osoby niepełnosprawne z terenu Bobolic, Sianowa, Manowa i Biesiekierza.
Impreza integracyjna została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o: Impreza integracyjna – Dzień Rodziny 2017

Impreza integracyjna – Dzień Rodziny 2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Bobolicach odbyła się impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych, która została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W imprezie wzięli udział wychowankowie OREW w Bobolicach oraz ich rodziny. Impreza wpłynęła pozytywnie na integrację rodzin, budowanie relacji rodzinnych poprzez wspólny udział w konkursach i zabawach oraz wzbogaciła rodziny w nowe pomysły na spędzenie czasu wolnego.

Więcej o: VI Zmagania sportowe o puchar PEGAZA

VI Zmagania sportowe o puchar PEGAZA

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyły się „VI Zmagania sportowe o puchar PEGAZA”. Impreza dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Koszalińskiego została zorganizowana przez Pomorską Fundację „Jaś i Małgosia” w Cewlinie, przy dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.