Więcej o: Wspierajmy niepełnosprawnych – warto!

Wspierajmy niepełnosprawnych – warto!

W załączeniu ciekawa propozycja zaprzyjaźnionej z naszym Centrum Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS kierowana do Ośrodków Pomocy Społecznej i dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.
Warto!

mz

OGŁOSZENIE O NABORZE  INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie) tj.:

 • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • osoby prawne (publiczne i prywatne)
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

OFERUJEMY

 • wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego
 • wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem
 • wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów
 • poziom finansowania – 100 %
 • wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania

Preselekcja Kart Zgłoszenia Innowacji zostanie dokonana przez animatora innowacji, wspieranego przez ekspertów. Do kolejnego etapu zostanie wybranych min. 36 pomysłów innowacyjnych na podstawie następujących kryteriów:

 • czy pomysł mieści się w temacie projektu, tj. ma na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i jest zgodny z dokumentami strategicznymi w tym zakresie;
 • czy pomysł wpisuje się w założenia projektu (można go przetestować na małej grupie odbiorców (ok. 10 osób lub/i 1-2 organizacjach przez max. 6 miesięcy i za kwotę nie przekraczającą sumy założonej we wniosku na 1 grant);
 • czy pomysł w ogóle jest innowacją, tzn. czy nie jest/był już stosowany w Polsce i czy nie powiela standardowych form wsparcia, zaplanowanych w POWER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL;
 • czy pomysł mieści się w aktualnym systemie prawnym, tj. jego zastosowanie nie wymaga wprowadzenia zmian w przepisach;
 • czy pomysł realizuje zasadę równości płci i niedyskryminacji.

Szczegóły procedury znajdą Państwo w dokumencie „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego”

TERMINY:
Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017).

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z animatorami w jednym z poniższych Punktów Inkubacji Innowacji w celu omówienia pomysłu i przygotowania Karty Zgłoszenia Innowacji.

UWAGA, osoby zainteresowane zgłoszeniem pomysłu na innowacje prosimy o kontakt z animatorami w Punktach Inkubacji Innowacji:

Fundacja „Merkury”
Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01, e-mail: granty@merkury.org.pl

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 
ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa
tel./ fax +48 22 826 52 46, e-mail: wrzos@wrzos.org.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Nabycińska 19. Pok. 409, 53-677 Wrocław
tel. 71 793 23 24, e-mail: dfop@dfop.org.pl

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa
ul. M. Kotańskiego 1; 10-167 Olsztyn
tel./ fax 531 022 712, e-mail: wrzos@wrzos.org.pl

 

Pliki do pobrania:

Więcej o: Współtworzymy Wojewódzki Program wyrównywania szans osobom niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Współtworzymy Wojewódzki Program wyrównywania szans osobom niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia nr66/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016r. został powołany ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zespołowi przewodniczy Marcin Kowalski – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej. W skład Zespołu wchodzą również:

 1. Magdalena Kochan –Poseł na Sejm RP
 2. Andrzej Niedzielski – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 3. Marek Czyński- przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego
 4. Teresa Ziółkowska- przedstawicielka Uniwersytetu Szczecińskiego
 5. Bogdan Wankiewicz –Starosta Powiatu Wałeckiego
 6. Barbara Jaskierska – przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie
 7. Andrzej Kowalczyk – dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON
 8. Bogumiła Załuska – przedstawicielka Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 9. Urszula Sroka – przedstawicielka Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie
 10. Przemysław Momot – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Starogardzie
 11. Mirosława Zielony – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
 12. Katarzyna Błaszczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie
 13. Lilianna Korzeniewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu
 14. Piotr Niciejewski – przedstawiciel Towarzystwa Walki z Kalectwem O/W w Szczecinie
 15. Błażej Sokołowski –przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość Życia z Gudowa
 16. Irena Wawreszczuk – przedstawicielka Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
 17. Beata Chomińska – kierownik Biura Integracji Społecznej ROPS
 18. Malwina Kozera-Lesner – główny specjalista w ROPS
 19. Marta Szczucka – inspektor w ROPS

W piątek, 26 sierpnia odbyło się kolejne- trzecie spotkanie Zespołu,  które zostało przeprowadzone w formie warsztatów, podczas których pracowaliśmy nad opracowaniem modelu drzewa problemów dotyczących osób niepełnosprawnych w naszym województwie. Wiele różnych doświadczeń członków Zespołu oraz zróżnicowanie ich perspektyw związanych z osobami z niepełnosprawnościami, to ciekawe doświadczenie  prowokujące do ustawicznego porządkowania i uzupełniania wiedzy. Czas pracy Zespołu minął niepostrzeżenie, ale przed Zespołem jeszcze sporo wyzwań i twórczego wysiłku. Następne spotkanie odbędzie się 23 września.

Wszystkie osoby zainteresowane powstającym Programem zapraszamy do siedziby PCPR w Koszalinie  i  kontakt z członkiem Zespołu -Mirosławą Zielony.

mz

Więcej o: Wszyscy jesteśmy tacy sami

Wszyscy jesteśmy tacy sami

Dnia 29.06.2016 r. na placu rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie odbyła się impreza  integracyjna pn. „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.    W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, w tym osoby niepełnosprawne z terenu powiatu koszalińskiego. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. W programie imprezy znalazły się  konkurencje sportowe, interaktywne zabawy oraz konkursy w rytmie muzyki.

Impreza integracyjna dofinansowana została ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o: Trening Aktywności Motorycznej OREW 2016

Trening Aktywności Motorycznej OREW 2016

Dnia 19 maja 2016 r. na boisku przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Bobolicach odbyła się impreza pn. „Trening Aktywności Motorycznej OREW 2016”. Głównym organizatorem projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” w Bobolicach. W przedsięwzięciu wzięło udział 71 osób. Impreza została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o: Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

7 maja 2016 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wiesławy Szymborskiej w Konikowie odbyły się obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. W imprezie integracyjnej wzięło udział około 120 osób. Głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie. Impreza została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o: Sobótka 2016

Sobótka 2016

W piątek 24 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu odbyła się impreza integracyjna pn.”Sobótka 2016″. Organizatorem spotkania byli Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku w Cetuniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oprócz mieszkańców DPS w Cetuniu udział wzięli mieszkańcy także mieszkańcy DPS z Koszalina, Bobolic, Parsowa, Mielna, Białogardu i Żydowa. Razem ok. 120 osób. Były gry, zabawy, tańce i występy. W imprezie uczestniczyli: Starosta Koszaliński p. Marian Hermanowicz, radna Rady Powiatu p. Elżbieta Sekuła, radni rady gminy, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie p. Mirosława Zielony, dyrektorzy domów pomocy społecznej i jednostek gospodarczych gminy a także zastępca Burmistrza Polanowa p. Piotr Górniak. Do zabawy i tańca przygrywał zespół „MZMK” z Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu. Uczestnicy Sobótki w ramach zajęć warsztatowych wykonali wianki, które puszczono na wodę pobliskiego jeziora. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa i poczęstunek.

Więcej o: II Festyn Sportowo – Integracyjny

II Festyn Sportowo – Integracyjny

W piątek 1 lipca 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie odbył się II Festyn Sportowo – Integracyjny.  Hasłem przewodnim festynu był „ Sport, Uśmiech, Zabawa”. W festynie uczestniczyło 11 drużyn z domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Celem festynu było propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności ruchowej, integracja ze społecznością lokalną, oraz nawiązywanie przyjaźni.  Nikt nie mógł się nudzić, o czym świadczyły dobre humory, uśmiechy i wyśmienity doping. Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości oraz rozpoczęciu festynu przez Panią Mirosławę Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie prowadzący zachęcili wszystkich uczestników festynu do wspólnego zaśpiewania piosenki ułożonej specjalnie na tą okoliczność, która była zachętą do wspólnej zabawy.

Ponadto mieszkańcy mogli wziąć udział w przygotowanych konkurencjach indywidualnych oraz drużynowych tj. rzut woreczkami do opony, rzut kółkami ringo, bieg w podwójnych spodniach, skoki z balonami między nogami. Oprócz sportowych atrakcji świetną zabawę zapewniały inne liczne atrakcje min: wspólne zatańczenie zumby, występ zespołu „KARS” złożonego z mieszkańców DPS Żydowo, przejażdżki konne, pokaz gaszenia ognia przez OSP z Żydowa oraz bajkowe malowanie twarzy.

W trakcie festynu zaproszono wszystkich przybyłych gości do degustacji potraw z grilla, chleba ze smalcem, zupki krzepkiej i bigosu. Nie zabrakło również deseru w postaci lodów. Uczestnicy otrzymali podziękowania za udział, dyplomy, statuetkę oraz drobny upominek.

Serdeczne podziękowania zostały skierowane do firm i instytucji, które wsparły festyn.

I posiedzenie Zespołu ds. opracowania programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

W dniu 15 czerwca 2016 r. w siedzibie ROPS odbyło się inauguracyjne posiedzenie powołanego Zarządzeniem nr 66/2016 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. Zespołu ds. opracowania nowego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zespół będzie pracował w składzie:

 1. Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Przewodniczący Zespołu,
 2. Magdalena Kochan – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Andrzej Niedzielski – Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
 4. Marek Czyński – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego,
 5. Teresa Żółkowska – przedstawicielka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
 6. Bogdan Wankiewicz – Starosta Powiatu Wałeckiego,
 7. Barbara Jaskierska – Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie,
 8. Andrzej Kowalczyk – Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych,
 9. Bogumiła Załuska – przedstawicielka Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie,
 10. Urszula Sroka – przedstawicielka Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie,
 11. Przemysław Momot – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie,
 12. Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 13. Dorota Beik – przedstawicielka Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy nr 2 w Szczecinie,
 14. Lilianna Korzeniewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu,
 15. Katarzyna Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie,
 16. Piotr Niciejewski – przedstawiciel Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie,
 17. Błażej Sokołowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” z Gudowa,
 18. Irena Wawreszuk – przedstawicielka Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego,
 19. Beata Chomińska – Kierownik Biura Integracji Społecznej w ROPS,
 20. Malwina Kozera – Lesner – Główny specjalista w ROPS,
 21. Marta Szczucka – Inspektor w ROPS.

Spotkanie, prowadzone przez Marcina Kowalskiego – Przewodniczącego Zespołu, odbyło się zgodnie z wcześniej zaproponowanym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Wręczenie aktów powołania,
 3. Przedstawienie członków Zespołu.
 4. Omówienie kontekstu prawnego i strategicznego Programu,
 5. Przyjęcie założeń organizacyjnych Zespołu, w tym harmonogramu pracy,
 6. Wprowadzenie do diagnozy problemu/potrzeb w kontekście Programu,
 7. Dyskusja.

Zgodnie z intencją Marszałka Województwa wyrażoną w zarządzeniu, Członkowie Zespołu postanowili,  że kolejne spotkania Zespołu będą miały charakter otwarty i będą mogły uczestniczyć w nich, jako głos doradczy, także osoby związane z tematyką niepełnosprawności spoza składu zespołu. Formuła ta, w połączeniu z szeroką reprezentacją środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w samym składzie Zespołu, jest praktycznym wyrazem idei partycypacji i umożliwia dostosowanie założeń programowych do realnych problemów i potrzeb ON w regionie.

Następne spotkanie zaplanowano  na 12 lipca br. godz. 10:00. Odbędzie się ono w siedzibie ROPS i będzie poświęcone analizie danych zastanych dotyczących osób niepełnosprawnych i systemu wsparcia dla nich w województwie. Udział w spotkaniu osób spoza składu zespołu, z głosem doradczym, możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu imiennym na adres mszczucka@wzp.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 5.07.2016 r.

Więcej o: WAŻNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU KOSZALIŃSKIEGO!

WAŻNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU KOSZALIŃSKIEGO!

pfron_aktsam2

Powiat Koszaliński – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Koszalinie jest
kolejny rok realizatorem  pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
program jest finansowany ze środków PFRON i kierowany do  niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu koszalińskiego.

W 2016 roku, realizowane będzie 9 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również  za pośrednictwem Internetu).

Uprawnione osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 75-620 Koszalin,  ul. Racławicka 13 (pokój 222 lub 223) w terminach: od 15 marca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.  (Moduł I) oraz Moduł II  w terminach:

 • od 15 marca 2016 do 15 kwietnia 2016 r.  – rok szkolny/akademicki 2015/2016 – semestr letni
 • od 1 września 2016 r. do 10 października 2016 r. – rok szkolny/akademicki 2016/2017 – semestr zimowy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222/223 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl  oraz www.pfron.org.pl

Więcej o: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

W dniu 14 marca 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się pierwsze  tym roku posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2016.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

 1. Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
 2. Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.

W dniu 22 kwietnia  2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia Rada wydała trzy pozytywne opinie dotyczące wystąpienia Powiatu Koszalińskiego w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Obszar B i Obszar D.

Opinia wydana dla Obszaru B dotyczy wniosku gminy Polanów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych polegających na  przystosowaniu budynku Przedszkola Gminnego w Polanowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opinie wydane dla Obszaru D dotyczą:

 1. wniosku gminy Polanów o dofinansowanie 9-cio osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
 2. wniosku gminy Biesiekierz o dofinansowanie 20-sto osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.