Więcej o: Impreza integracyjna – Trening Aktywności Motorycznej

Impreza integracyjna – Trening Aktywności Motorycznej

W dniu 19 maja 2017 r. odbyła się impreza integracyjna dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Koszalińskiego, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w Bobolicach.
Impreza została dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Więcej o: Nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

12 czerwca 2017 roku w Biesiekierzu został uroczyście odebrany 20-sto osobowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Zakup pojazdu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.
W uroczystości uczestniczyli: Pan Marian Hermanowicz – Starosta Powiatu Koszalińskiego, Pani Anna Rąbel – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, a także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Urzędu Gminy w Biesiekierzu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu.

Beneficjentem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu.

Więcej o: Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Termin

Opis

06.03.2017 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017) w ramach Modułu II oraz Modułu I
30.03.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017) w ramach Modułu II
31.05.2017 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017 r.
30.08.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Modułu I
04.09.2017r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017) w ramach Modułu II
10.10.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017) w ramach Modułu II
04.12.2017 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2018r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2017 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu   do wniosków złożonych w 2017 r.)
30.08.2018 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2017 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.
Więcej o: Pilotażowy program „Aktywny samorząd w 2017 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd w 2017 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Dokument można pobrać klikając w poniższy link:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

ks

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

W dniu 14 lutego 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się pierwsze  tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2017.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.

ks

Więcej o: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – zmiany.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – zmiany.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia                     i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia – na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 1. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 1. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 2. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 3. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Źródło: www.pfron.org.pl

Więcej o: Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2016 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)  i rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 71-40-222 (223) lub osobiście w siedzibie Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 222 lub 223. Wnioski należy składać w terminie j.w. w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

ks

Więcej o: „Tak niewiele naprawdę potrzeba…”

„Tak niewiele naprawdę potrzeba…”

Pod takim hasłem Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym koło w Koszalinie,  prowadzące między innymi Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) do których uczęszcza corocznie kilkudziesięciu mieszkańców powiatu koszalińskiego (obecnie 36) – zorganizowało w dniach 15 i 16 września b.r. XIV OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE ŁAZY 2016. Pogoda jak zwykle była cudowna, nastroje uczestników podobne. Kilkaset (około 500 !!!) uczestników Warsztatów z aż 13 województw. Perfekcyjna organizacja, dopracowany w najmniejszych szczegółach program- piękne miejsce na terenie powiatu koszalińskiego   sprawiają, że Warsztaty cieszą się wysoką oceną i z roku na rok gromadzą coraz liczniejsze grupy uosób niepełnosprawnych. W tym roku uczestnicy mieli do wyboru uczestnictwo w warsztatach: „drugie życie puszki”, „drugie życie papieru”, udzielania pierwszej pomocy, filmowych, wikliniarskich, tanecznych, relaksacyjnych, serpbookingu (sic!), muzycznych, fotograficznych transferu na materiale. Nie ukrywam, że nazwy niektórych warsztatów były dla mnie bardzo tajemnicze, ale tylko do momentu, gdy wszystkie wątpliwości rozwiały  wyczerpujące wyjaśnienia instruktorów. Wszechobecne uśmiechy, gwar, zaangażowanie w wykonywane czynności pokazały, jak cenne   i potrzebne są podobne działania. Warsztaty zostały dofinansowane ze środków PFRON – i z pewnością są to fundusze wydatkowane  z korzyścią dla osób niepełnosprawnych. Gratulujemy organizatorom i uczestnikom!

– przyglądające się trwającym działaniom podczas Warsztatów z wielką przyjemnością, podziwem i szacunkiem la uczestników i organizatorów

Mirosława Zielony  i Anna Wyszyńska z PCPR w Koszalinie