Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

 Zarządzenie Nr 6/2018 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie 

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015, poz. 926), uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do uchwały 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 3/2015 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 22 kwietnia 2015 r., uchwały nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31.01.2018 r., pełnomocnictwa Nr 181/2012 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2012 r., oraz § 11 ust. 2 pkt. 4 i § 18 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przyjętego Uchwałą Nr 34/15 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015 r., zmienionego uchwałą Nr 235/2016 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2016 r., zarządzam, co następuje:

 • 1
 1. Ustala się zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się obowiązujące wzory wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Ustala się skalę punktową stanowiącą kartę oceny merytorycznej wniosków w zakresie Modułu I stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ../2018 Dyrektora PCPR w Koszalinie

 

Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

 

 • 1

Zasady zostały opracowane na podstawie dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.

 

 • 2

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
 • Obszar A likwidacja bariery transportowej.

 

Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

lub orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione,
 • z dysfunkcją narządu ruchu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania 8 000 zł

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej – 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Częstotliwość udzielania pomocy – nie częściej niż co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 

Należy przez to rozumieć dofinansowanie lub refundację kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B. W przypadku osób odbywających kurs poza miejscem zamieszkania dodatkowo można dofinansować koszty, np: zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu i dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu).

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • w wieku aktywności zawodowej,
 • z dysfunkcją narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania2 200 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 600 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Częstotliwość udzielania pomocy – nie częściej niż co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie

Informacyjnym.

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • do 18 roku życia lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione,
 • z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby niewidomej – 20 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8 000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5 000 zł.

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej – 10 % ceny brutto zakupu

Częstotliwość udzielania pomocy – nie częściej niż co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • do 18 roku życia lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione,
 • z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu– 2 000 zł.

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100% wyłącznie, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Nie jest wymagany udział własny osoby niepełnosprawnej!

Częstotliwość udzielania pomocy – nie częściej niż co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomoc.

 

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Należy przez to rozumieć dofinansowanie lub refundację kosztów zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

O dofinansowanie/refundacje mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,

 

Maksymalna kwota dofinansowania 3 000 zł.

Nie jest wymagany udział własny osoby niepełnosprawnej!

Częstotliwość udzielania pomocy pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6 miesiecy przed złożeniem wniosku.

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne                rozwiązania techniczne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 • ze stopniem niepełnosprawności,
 • w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione,
 • jeśli stabilność procesu chorobowego jest potwierdzona opinią eksperta PFRON,
 • jeśli rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego

w programie są potwierdzone opinią eksperta PFRON.

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9 000 zł,
 • przedramienia – 20 000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14 000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł,

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania, w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej – 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Pomoc może być udzielona co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Dodatkowo mogą być zrefundowane koszty dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON lub koszty dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z osobą niepełnosprawną – maksymalnie do 200 zł.

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne po amputacji kończyny:

 • ze stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione,
 • jeśli stabilność procesu chorobowego jest potwierdzona opinią eksperta PFRON,
 • jeśli rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego

w programie są potwierdzone opinią eksperta PFRON.

Maksymalna kwota dofinansowania utrzymania sprawności dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji wynosi (do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3):

 • w zakresie ręki – do 700 zł,
 • przedramienia – do 000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – do 800 zł,
 • na poziomie podudzia – do200 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – do 000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – do 500 zł.

Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z osobą niepełnosprawną – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej – 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Częstotliwość udzielania pomocy pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

 

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osoba zależną.

Należy przez to rozumieć dofinansowanie lub refundację kosztów opieki nad osobą zależną, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, np. dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • aktywne zawodowo,
 • pełniące rolę opiekuna prawnego dziecka.

Kwota dofinansowania wynosi do 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2 400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną.

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej – 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

 1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 • W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

 • W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

 • Refundacja może dotyczyć kosztów czesnego dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

 

 • Dofinansowanie (refundację) może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
 1. posiada aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 

 • Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 10 pkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W opinii tej realizator programu lub Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje w szczególności:
 1. proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
 2. uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:
  • dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,
  • wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy
   (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);
 3. średni i najniższy, procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:
  • opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 10 pkt 3,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, objętych pomocą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana decyzja;
 4. wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu;
 5. wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.

 

 • Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

 

 • Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o:
 1. 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym terminie.
 5. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

 

 • Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona poziomu nauki oraz od jego postępów w nauce i wynosi:
 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 • Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
 • Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.
 • Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON: „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” oraz „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w ppkt a, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku, form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 5. wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6. na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania;
 7. limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).
 • Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów czesnego:
 1. 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
 • Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 • Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku.

 

 • 3
 1. Realizator programu weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji wynikających z wniosku, posiadanych przez Realizatora i PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji wniosku.
 2. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu, czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie i ubiegania się w jego ramach o wsparcie.
 3. Ocena merytoryczna wniosków przeprowadzona jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limitach środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu. W związku z tym Realizator będzie przeprowadzał punktowy system oceny wniosków, określony we wniosku o dofinansowanie w Karcie merytorycznej oceny wniosku, uwzględniając kryteria wynikające z diagnoz dotyczących mieszkańców powiatu.
 4. W 2018 minimalny próg pozwalający na przyznanie dofinansowania wynosi 80 punktów.
 5. Wnioskodawcy, którzy otrzymali mniej niż 80 punktów w ocenie merytorycznej wniosku mogą uzyskać dofinansowanie w przypadku, gdy zostaną niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na ten cel.
 6. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.

 

 • 4

Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I:

 • w 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione – suma punktów preferencyjnych stanowi 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku;
 • w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – suma punktów preferencyjnych stanowi 10% maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku;
 • w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
 1. stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:
 2. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.
 • 5

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

 

Termin Opis
05.03.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w ramach Modułu II
30.03.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w ramach Modułu II
03.04.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
31.05.2018 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2018 r.
30.08.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Modułu I
04.09.2018r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II
10.10.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II
04.12.2018 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2019r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2018 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2018 r.)
30.08.2019 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2018 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

 • 7

Z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, naruszyli/naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawcy) lub wystąpienia (w przypadku samorządu powiatowego).