Więcej o: Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informuję, że 17 lipca 2019 r. została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.

W bieżącym roku osoby niepełnosprawne zamieszkujące w powiecie koszalińskim mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd” .

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • znaczny stopnień niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 • zatrudnieniu lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do pojęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności  zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny wózka brutto.

W załączeniu: wzór  dodatku do formularza wniosku o dofinansowanie wraz  ze wzorem zaświadczenia lekarskiego, dotyczący zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wnioski można składać u Realizatora Programu „Aktywny Samorząd”:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

Informację telefoniczne : 94 34 71 222 lub 223

Więcej o: „Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2019 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.

22 lipca 2019 r. została zawarta umowa z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :

 Nr WRR/000201/16/D  o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach  „ Programu wyrównywania różnic między regionami  III”   w obszarze D (likwidacja bariery transportowej)  na zakupu pięciu 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla :

 • Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 80 tys. zł
 • Domu Pomocy Społecznej w Parsowie – 80 tys. zł
 • Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – 80 tys. zł
 • Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu – 80 tys. zł
 • Domu Pomocy Społecznej w Żydowie – 80 tys. zł

oraz umowa nr :

Nr WRR/000202/16/D    o realizację przez samorząd powiatowy „ Programu wyrównywania różnic między regionami  III”   w obszarze D (likwidacja bariery transportowej)  na zakupu  dwóch 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla :

 • Gminy Sianów – Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”   w Sianowie      –   80 tys. zł.
 • Gminy Bobolice – Środowiskowego Domu Samopomocy „ODNOWA”   w   Bobolicach –   80 tys. zł.

Łącznie dla Powiatu Koszalińskiego w roku 2019 w ramach ww. programu zostały pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 562 400,00 zł w tym: 2 400,00 zł koszty obsługi.

Więcej o: I Kongres poradnictwa w Warszawie

I Kongres poradnictwa w Warszawie

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Poradnictwa z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i organów centralnych. Główną ideą Kongresu było zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego    i prozdrowotnego. W kongresie wzięła udział dyrektor PCPR w Koszalinie. Na Kongresie ustalono kontynuowanie spotkań dotyczących poradnictwa (zadania powiatu), a także zapowiedziano organizację Kongresu Rodziny. Bardzo interesujący był panel, w którym wzięła udział dyrektor ROPS w Szczecinie – (szefowa konwentu dyrektorów ROPS), w sposób rzeczowy,  merytoryczny  i oparty na doświadczeniu omawiając stan poradnictwa, wyzwania i możliwości oraz dobre praktyki w tym zakresie. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z całej Polski to ważne doświadczenie dla wszystkich zgromadzonych w pięknej auli Politechniki.

Więcej o: III Ogólnopolski Zjazd Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych

III Ogólnopolski Zjazd Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych

W dniu 24 i 25 czerwca 2019 r. dyrektor i pracownicy PCPR uczestniczyli w III Ogólnopolskim Zjeździe Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych.  W ramach współpracy zostały przeprowadzone warsztaty i wykład „Komunikacja między PCPR a rodziną zastępczą” oraz gry, zabawy i konkursy dla dzieci  w różnych grupach wiekowych.

Więcej o: Wyjazd edukacyjno-poznawczy w ramach Projektu „Szansa – jestem ZA!’’

Wyjazd edukacyjno-poznawczy w ramach Projektu „Szansa – jestem ZA!’’

W dniach 15 – 20 czerwca 2019 r. czterdzieścioro wychowanków z rodzin zastępczych z terenu powiatu koszalińskiego uczestniczyło w wycieczce w ramach Projektu „Szansa – jestem ZA’’ organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Wychowawcami wycieczki byli: Janusz Ałtyn, Katarzyna Gawienowska, Marlena Krzanowska i przedstawiciel organizatora pieczy zastępczej, Pani Dyrektor Mirosława Zielony. Więcej „Wyjazd edukacyjno-poznawczy w ramach Projektu „Szansa – jestem ZA!’’”