Więcej o: Samorządy na rzecz pomyślności rodziny

Samorządy na rzecz pomyślności rodziny

Rola samorządów powiatowych w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny, realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rachunkowość JST to tematy spotkania.

18-20 września w Zawierciu odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. „Zawsze z Rodziną”.

Patronat honorowy nad zjazdem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i Starosta Powiatu Zawierciańskiego Krzysztof Wrona.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 przedstawicieli PCPR i MOPR. Nie zabrakło także gości, takich jak: Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Anna Kuszczuk – Główny Specjalista Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Maria Milejska – Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, Bernadeta Skóbel – radca prawny Związku Powiatów Polskich i wykładowca Damian Grzelka – specjalista w zakresie finansów publicznych.

Damian Grzelka omówił zmiany dotyczące wspólnej obsługi jednostek sektora finansów publicznych, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Skupił się zwłaszcza na wspólnej obsłudze finansowej jednostek organizacyjnych w Centrach Usług Wspólnych, pokazując zalety tego rozwiązania, ale też zwrócił uwagę na często pozorne oszczędności utworzenia wspólnej obsługi finansowej oraz na cały katalog zagrożeń wynikających z podjęcia takiej decyzji przez władze samorządu. Podkreślił znaczące zwiększenie obowiązków PCPR w przypadku powierzenia tej merytorycznie specjalistycznej jednostce zadań CUW. Poruszył też kwestie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sprawę zmian w odpowiedzialności za gospodarkę finansową, w ramach której często władze samorządowe naruszają kompetencje kierowników jednostek. Przypomniał też problemy związane z odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ważną częścią zawierciańskiego Forum był punkt obrad: „Rola samorządów powiatowych (Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie) w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny”. Podsumowanie dotychczasowych działań w tym obszarze, plany, zmiany i oczekiwania przedstawiła Krystyna Wyrwicka. Zwróciła uwagę na zmiany widoczne w działalności PCPR-ów, które powstawały jako jednostki specjalistyczne uzupełniające działalność OPS-ów, a obecnie pracują również z indywidualnym klientem. Dalej koordynują działalność powiatowych systemów pomocy społecznej, w których działają Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Palcówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Świetlice Socjoterapeutyczne oraz prowadzą poradnictwo prawne, rodzinne, psychologiczne, wspierają osoby z niepełnosprawnością. Dlatego konieczna jest stała współpraca PCPR i OPS, tym bardziej że część specjalistycznych usług musi być też obecnie realizowana przez OPSy.

Dyskutowano o utrudniającym pracę braku stałości prawnej i organizacyjnej w systemie pomocy społecznej i wskazywano też na oczekiwane wprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych. Podkreślano, że to nie jest spełnienie oczekiwań środowiska, gdyż superwizja winna być zapewniona wszystkim specjalistom pomocy społecznej, nie tylko pracownikom socjalnym. Ze zrozumieniem choć i z niepokojem przyjęto też zapowiedź wstrzymania wzrostu dofinansowania do uczestników ŚDS. Wysłuchano też zapowiedzi zmian: w Karcie Polaka, w standardach dla DPS-ów dla osób uzależnionych od alkoholu oraz o przygotowaniu do zmian w procedurze „Niebieskie Karty”.

Dyrektor Krystyna Wyrwicka wskazywała, że rośnie liczba dzieci odbieranych interwencyjnie. Ale zmniejsza się za to liczba klientów korzystających z pomocy społecznej, co z jednej strony jest pozytywnym efektem pracy służb pomocy społecznej, ale z drugiej strony rodzi niebezpieczeństwo znikania rodzin problemowych z pola widzenia służb społecznych. Dyrektor Wyrwicka uczulała, aby te zagrożone problemami środowiska monitorować i podkreślała jak ważna jest praca socjalna, a dla PCPR-ów zwłaszcza jej trzeci model – model modyfikacji zachowań. Zaznaczyła też, że trwają obecnie prace nad wdrożeniem standardu usług dla osób bezdomnych, nad rozwojem wsparcia dla seniorów, nad de instytucjonalizacją usług opiekuńczo-wychowawczych oraz nad wsparciem mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego, treningowego. Zasygnalizowała też możliwe uproszczenie systemu świadczeń pomocy społecznej, w tym odejście od części świadczeń.

Rozmawiano również o narastającym w wielu samorządach problemem konieczności spłacania milionowymi kwotami potomków właścicieli dworków i budynków pałacowych, w których działają placówki systemu pomocy społecznej, np. domy pomocy społecznej czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wskazywano, że to państwo przekazało samorządom te posiadłości z placówkami, a obecnie odwraca się od problemu partycypowania w kosztach uregulowania tego poważnego już w skali kraju problemu.

Bernadeta Skóbel przedstawiła „Informację Związku Powiatów Polskich na temat ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz bieżących problemów zgłaszanych przez PCPR”. Wskazywała na problemy samorządów z pieczą zastępczą, która generuje koszty, nie mające pokrycia w nikłych dochodach powiatów i otrzymywanych przez nie dotacjach. Zwróciła jednak uwagę, że po stronie powiatów ogromne koszty finansowe generują również działania na rzecz zmniejszenia liczby dzieci, które mogą przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej z 30 do 14 zgodnie z wymaganym standardem. Wskazywała m.in. na szereg luk i nieścisłości prawnych wskazywanych przez pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Podkreśliła ponadto, że zasadne jest również przeanalizowanie mechanizmów pracy z rodzicami biologicznymi po umieszczeniu ich dziecka w pieczy zastępczej, zwłaszcza wsparcia ze strony asystenta rodziny i utrzymywania kontaktów przez rodziców zastępczych. Gdyż prawidłowe działania w tym obszarze zwiększają to szanse na prawidłowy rozwój dziecka i jego powrót do biologicznej rodziny. Wskazywała na konieczność badań otoczenia (dzieci, konkubenci, rodzice) kandydatów na rodziców zastępczych i rodziców zastępczych.
Przywołała przy tym opinie Najwyższej Izby Kontroli kwestionujące powierzanie przez zarządy powiatów kontroli rodzin zastępczych dyrektorom PCPR-ów. Odpowiadała też na liczne pytania uczestników Forum, wskazując m.in. na administracyjny tryb odwoławczy od nieprawidłowych zaleceń pokontrolnych wydawanych przez kontrole powołane przez wojewodów.

Ważnym punktem obrad było wystąpienie „Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotychczasowe doświadczenia” przygotowane przez Annę Kuszczuk, która wskazała, że maleje liczba dzieci w pieczy zastępczej: w 2015 r. było ich 76 503, wobec 77 348 dzieci w 2014 r., co oznacza spadek o 1,1 %. 74 % dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej, a 26 % w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Niepokojące staje się zmniejszanie się liczby rodzin zastępczych, zmniejsza się też liczba kandydatów na rodziców zastępczych. Zatem w najbliższych latach potrzebne są bardzo intensywne działania na rzecz pozyskiwania kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Równie istotne w tym kontekście jest odpowiednie wsparcie oferowane funkcjonującym rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, bowiem brak poczucia bezpieczeństwa skutkować może rezygnacją z pełnionej funkcji.

Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast wzrost liczby rodzin pomocowych. Widoczny jest też wzrost liczby rodzinnych domów dziecka. Oznacza to zatem, że postępuje z wolna profesjonalizacja rodzinnych form pieczy zastępczej (zauważalny jest kolejny niewielki spadek udziału form spokrewnionych i niezawodowych). Inne zauważalne pozytywne zmiany to: wzrost liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wzrost liczby asystentów rodzin.

W ostatniej części swojego wystąpienia Anna Kuszczuk omówiła szerzej proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, na który składają się: rozwój profilaktyki, zmniejszanie liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, podwyższanie wieku dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

W osobnym bloku zajęć swoje merytoryczne zajęcia odbyły księgowe PCPR-ów, które poprowadził Damian Grzelka.

Poszczególne sesje XI Forum prowadzili przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „CENTRUM”: Andrzej Smulczyński – dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, Mirosława Zielony – dyrektor PCPR w Koszalinie, Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu i Adam Witas – dyrektor PCPR w Zawierciu.

W trakcie Forum odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia „Centrum”.

Źródło:www.oscentrum.pl

 

Więcej o: Czwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Czwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 18 października 2016 r. w siedzibie PCPR w Koszalinie odbyło się czwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane w 2016 r.

Ponadto przyjęte zostało sprawozdanie za 2016 r. z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy Staroście Koszalińskim.

ks

Więcej o: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – zmiany.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – zmiany.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia                     i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia – na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 1. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 1. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 2. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 3. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Źródło: www.pfron.org.pl

Więcej o: Trochę o uzależnieniach, przemocy oraz kryzysie …

Trochę o uzależnieniach, przemocy oraz kryzysie …

Ostatnie zajęcia szkoleniowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych zaowocowały pozyskaniem jakże ważnej wiedzy o uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, roli rodziny zastępczej w pracy z dzieckiem pochodzącym z przemocy. Ponadto uczestnicy zapoznali się z przyczynami oraz skutkami jakie się rodzą gdy dziecko znajdzie się w sytuacji kryzysowej.

Materiał szkoleniowy oparty był na części teoretycznej, kiedy specjaliści prowadzili wykład, następnie uczestnicy zdobytą wiedzę wykorzystywali w ramach zajęć warsztatowych, gdzie wspólnymi siłami definiowali rodzaje przemocy, diagnozowali niewłaściwe zachowania dzieci znajdujących się w trudniej sytuacji, czy również poznawali założenia pracy ze „skrzywdzonym dzieckiem”.

Okazało się, że pomimo faktu że tematyka ta nie należy do łatwych zagadnień, spotkała się ona z entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestników, ponieważ każdy z kandydatów doskonale zdawał sobie sprawę z konieczności posiadania takiej wiedzy.

Nasze zajęcia miały na celu przybliżyć istotę zagadnienia przemocy (w tym także seksualnej wobec dzieci, która wywołuje najwięcej emocji i oburzenia) i wyposażyć uczestników w odpowiednią wiedzę oraz praktyczne umiejętności zapobiegania tego typu sytuacjom i radzenia sobie z nimi.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.

rp

Więcej o: Trudne rozmowy o budżetach na przyszły rok

Trudne rozmowy o budżetach na przyszły rok

W czwartek 13 października w siedzibie Centrum odbyło się spotkanie Starosty, Wicestarosty i Skarbnika powiatu z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie oraz z dyrektorem pcpr. O finansach nie rozmawia się łatwo, ale bazując na przygotowanych planach, analizach oraz doświadczeniach – dzięki spotkaniu można było uporządkować i ukierunkować oraz w pewnym sensie „pogodzić” potrzeby z możliwościami. Przed nami dalsze prace związane z konstruowaniem budżetu oraz sporządzaniem harmonogramu prac niezbędnych do realizacji ważnych działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.

Więcej o: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dnia 13.10.2016 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz  powiatowych koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z powiatów: białogardzki, drawski, koszaliński, kołobrzeski, sławieński, szczecinecki, wałecki i Miasto Koszalin. Podczas spotkania omawiano m.in. wdrażanie i realizację procedur „Niebieskiej Karty” w województwie zachodniopomorskim a także o badaniach jakie prowadzone są przez kadrę naukową Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczących skuteczności działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ko

Więcej o: Wojskowe karaoke w Pegazie

Wojskowe karaoke w Pegazie

To tytuł przepięknej imprezy, która zgromadziła kilkudziesięciu wspaniale śpiewających i bawiących się uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego i nie tylko…
Brawo dla organizatorów – Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie – a w szczególności „dowódcy” tego zgrupowania kierownika Andrzeja Bidulskiego. Miło nam poinformować, że impreza mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. A że razem śpiewaliśmy i tańczyliśmy – szczególne pozdrowienia dla wszystkich tak pięknie przebranych osób !
mz

Więcej o: O rodzinie z Minister Elżbietą Rafalską – Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

O rodzinie z Minister Elżbietą Rafalską – Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej spotkała się w piątek  14 października 2016r  w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Minister podkreślała, że chce wiedzieć dokładnie, z jakimi problemami borykają się pracownicy socjalni w terenie, konsultować propozycje zmian z tymi, którzy będą je wcielać w życie. Na spotkaniu omówione zostały realizowane i planowane kierunki działań w polityce rodzinnej oraz w pieczy zastępczej, zagadnienia dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Poruszono także temat superwizji pracy socjalnej oraz działania realizowane w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji prasowej w przewie obrad, minister rodziny nawiązała także do programu Rodzina 500 plus, w ramach którego z budżetu państwa od początku funkcjonowania programu wypłacono rodzinom już ponad 11 mld 300 mln zł.

– Te pieniądze zdecydowanie poprawiły sytuację polskich rodzin, ale wciąż pracujemy nad tym, żeby system udoskonalać – mówiła minister Rafalska.

Wojewoda Krzysztof Kozłowski podkreślił, że wojewodowie dostali zadanie powołania zespołów analitycznych, które będą sprawdzać, czy pieniądze w ramach programu są właściwie dysponowane. Dodał, że na 117 tys. wypłacanych w naszym województwie świadczeń, tylko w 343 przypadkach zostały one zamienione na pomoc rzeczową. – Pracownicy socjalni w razie wątpliwości szczegółowo weryfikują temat. Skala zamieniania świadczeń z finansowego na rzeczowy jest stosunkowo niewielka – ocenił wojewoda Kozłowski.

W spotkaniu uczestniczyła dyrektor PCPR w Koszalinie Mirosława Zielony, aktywnie zabierając głos w dyskusji dotyczącej merytoryki prac i kompetencji, bolączek  i wniosków do dalszej pracy Centrów. To pierwsze w historii  spotkanie Ministra    Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  z przedstawicielami wszystkich pcpr w kraju. Zorganizowana w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie konferencja jest drugą z cyklu ośmiu zaplanowanych do końca tego roku wizyt w województwach przedstawicieli ministerstwa (pierwsza odbyła się w województwie świętokrzyskim (z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego spotkała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska), a kolejne po szczecinie to województwa wielkopolskie i śląskie. Spotkania mają służyć wzmocnieniu dialogu i przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami centrów pomocy głównie w zakresie pieczy zastępczej, zmian w ustawie o pomocy społecznej w obszarze finansowania, nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej czy bezpieczeństwa pracowników socjalnych i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

*źródło: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8313,spotkanie-z-przedstawicielami-powiatowych-centrow-pomocy-rodzinie.html

Więcej o: Są szansą na … Rodzinę

Są szansą na … Rodzinę

Za nami już 2 spotkania szkoleniowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych. Program szkoleniowy pn. „Rodzina” przygotowuje kandydatów i osoby spokrewnione do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej. O właściwym doborze metod i form dydaktycznych świadczy zatwierdzenie jego założeń przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 19 grudnia 2013 Nr 30/2013/RZ. Szkolenie odbywa się, i jest organizowane,
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Szkolenie jest OBOWIĄZKOWE i BEZPŁATNE dla osób, którzy chcą otrzymać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Aby sprawować w sposób właściwy opiekę zastępczą, nawet kandydaci już ustanowieni przez sąd rodziną zastępczą, są zobowiązani ukończyć szkolenie kwalifikacyjne. Wato dodać, że szkolenie jest jednym z elementów procesu kwalifikacji.
Spotkania mają formę wykładów i warsztatów. Trenerzy oraz uczestniczący specjaliści przybliżają uczestnikom zagadnienia związane ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, między innymi: regulacje formalno-prawne, elementy psychologii i pedagogiki związane z rozwojem i wychowaniem dzieci, rozwiązywanie specyficznych trudności, które mogą pojawić się w trakcie opieki nad dzieckiem.

Oprócz warsztatów szkoleniowych w wymiarze 50 godzin, osoby biorące udział w szkoleniu będą mogły odbyć staż 10 godzinny u zawodowych rodzin zastępczych.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.
rp

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – owocne posiedzenie w październiku

W dniu 03 października 2016 r. odbyło się kolejne, już trzecie posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Tym razem zadaniem zespołu było opracowanie wspólnego stanowiska i przyjęcie systemu monitorowania oraz wskaźników pozwalających na ocenę realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Dzięki wytężonej pracy oraz inwencji poszczególnych członków Zespołu będących specjalistami w pomocy społecznej udało się stworzyć oba powyższe dokumenty.

Ponadto ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w styczniu 2017 roku, na którym zostanie rozpoczęta procedura tworzenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim.

rp