Więcej o: Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – styczniowe ustalenia

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – styczniowe ustalenia

W dniu 30 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu.

W nowym roku zadaniem zespołu jest opracowanie kolejnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim. Jego przewidywalny zakres czasowy to lata 2018 – 2025. W związku z powyższym na spotkaniu przedstawiono propozycje zagadnień które mają się znaleźć w Programie, oraz harmonogram działań związanych z opracowaniem dokumentu.

Omówiono również rosnący wskaźnik umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej w roku 2016. W związku z powyższym Pani Dyrektor PCPR poinformowała o możliwości przeprowadzenia dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy, interwencyjnego umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, czy też procedury Niebieskiej Karty. Zgromadzeni uczestnicy Konwentu wyrazili zainteresowanie organizacją dla nich oraz dla placówek oświatowych powyższych szkoleń.

rp

Więcej o: Pilotażowy program „Aktywny samorząd w 2017 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd w 2017 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Dokument można pobrać klikając w poniższy link:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

ks

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

W dniu 14 lutego 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się pierwsze  tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2017.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.

ks

Więcej o: Lutowe Posiedzenie Zespołu Koordynującego ds. Realizacji Strategii

Lutowe Posiedzenie Zespołu Koordynującego ds. Realizacji Strategii

W dniu 03 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynującego ds. Realizacji Strategii.

Głównym celem spotkanie było omówienie i przyjęcie Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024 za rok 2016.  Dokument po dyskusji został przyjęty i podjęto decyzję o skierowaniu go do akceptacji Zarządu Powiatu w Koszalinie, a następnie do prac na Radzie Powiatu w Koszalinie.

Ponadto Zespół postanowił, że w roku bieżącym należy zorganizować szkolenie dla osób wypełniających karty realizacji w celu standaryzacji treści merytorycznych.W toku dyskusji przedstawiono także pomysł projektu Koperta Życia. Jest to program mający na celu ułatwienie udzielania pierwszej pomocy dla osób w starszym wieku i osób niepełnosprawnych. Zasada działania koperty życia polega na umieszczeniu w szczelnej, wodoodpornej kopercie wszystkich danych o osobie, w tym: wiek, rodzaje chorób (najlepiej z opisem lekarza rodzinnego), rodzaj i ilość zażywanych leków. Koperta jest umieszczana w lodówce, która posiada na drzwiach specjalne oznakowanie. Pozwala to na szybkie postawienie diagnozy przez zespół ratowniczy.

rp

Więcej o: Szkolenie kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie 9-10.02.2017 r.

Szkolenie kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie 9-10.02.2017 r.

Przez dwa dni, w Ośrodku Wypoczynkowym Jawor w Sarbinowie, kadra kierownicza Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu  koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie – Panią Iwonę Klimowicz oraz Panią Małgorzatę Rawską – Zajdel.

Szkolenie rozpoczęło się spotkaniem, w którym obok przedstawicieli instytucji pomocy społecznej uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele gmin. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia dotyczące projektu pn „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, który realizowany będzie w powiecie koszalińskim w latach 2017- 2018. Jednym z założeń projektu jest utworzenie Regionalnej Akademii Rodziny, w ramach której prowadzone będą m.in.:

 1. Program „Zdążyć przed rozwodem”,
 2. Usługi mediacji rodzinnych,
 3. „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”,
 4. Warsztaty edukacji finansowej „Wybierz przyszłość”,
 5. Usługi wsparcia psychologów, terapeutów, prawników,
 6. Grupy wsparcia i samopomocowe.

Druga część spotkania poświęcona była współpracy ośrodków pomocy społecznej w PCPR w Koszalinie w zakresie wsparcia dziecka i rodziny oraz  pieczy zastępczej. Szczególną uwagę zwracano na kompetencje pracowników na poziomie gminy oraz powiatu.

W drugim dniu szkolenia omawiane były zasady związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, sztuką rozwiązywania konfliktów, mediacjami. Uczestnicy szkolenia zwrócili uwagę na konieczność organizowania cyklicznych szkoleń dla pracowników służb społecznych z terenu powiatu koszalińskiego w zakresie:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kontroli zarządczej,
 • audytu wewnętrznego,
 • Kontaktów z mediami, itp.

ko

Więcej o: Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Koszalinie

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Koszalinie

Dnia 8.02.2017 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie.  Spotkanie poprowadził zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pan Marcin Kowalski.  Przedstawił główne założenia i cele projektu Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. Region wyrównanych szans oraz zadania z zakresu polityki społecznej, które Samorząd Województwa zaplanował zlecić organizacjom pozarządowym w bieżącym roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci/spotkania-konsultacyjno-informacyjne-w-szczecinie-i-koszalinie

ko

Więcej o: Konferencja kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej

Konferencja kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej

Dnia 6.02.2017 r. w Drawsku Pomorskim odbyła się konferencja kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, która zorganizowana została przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim oraz  Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania były zasady umieszczania osób w domach pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w dps, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności, procedury postępowania. Prelegentkami były przedstawicielki ROPS Pani Iwona Klimowicz – doradca w zakresie rodziny, pieczy zastępczej i pomocy społecznej oraz Pani Sylwia Juźwiak – prawnik.

W drugiej części konferencji rozważane było powołanie konwentu kierowników, dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej województwa zachodniopomorskiego. Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie podzieliła się doświadczeniami z funkcjonowania Konwentu Dyrektorów PCPR, który działa na terenie województwa zachodniopomorskiego już od 2007 r.

ko

Więcej o: Ważne dla Mieszkańców Powiatu Koszalińskiego!

Ważne dla Mieszkańców Powiatu Koszalińskiego!

Miło nam poinformować, że trwają intensywne prace przygotowujące pracowników PCPR  w Koszalinie do realizacji partnerskiego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 p.n.: „ Zintegrowane wsparcie dla rodzin  i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie – w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. W imieniu Powiatu Koszalińskiego zadania wykonywać będzie PCPR w Koszalinie.

O projekcie w wieeelkim skrócie:

W ramach projektu w 6 powiatach województwa ( powiaty: koszaliński, szczecinecki, policki, wałecki, choszczeński, łobeski) będą funkcjonować REGIONALNE AKADEMIE RODZINY w ramach których oferować będziemy:

 • Szkolenie dla małżeństw w kryzysie „Zdążyć przed rozwodem”
 • Szkoła dla rodziców (podniesienie kompetencji wychowawczych)
 • Szkoła dla narzeczonych
 • Szkoła dla babć i dziadków
 • Warsztaty edukacji finansowej „wybierz przyszłość”
 • Mediacje rodzinne
 • Specjalistyczne wsparcie (psycholog, terapeuci, prawnicy)
 • Udział w grupach wsparcia i samopomocowych
 • Możliwość uczestnictwa w turnusach aktywizujących dla Rodzin

Oferujemy pogłębienie wiedzy i umiejętności  najmłodszym, młodym , dojrzałym i tym w jesieni życia.

Projekt będzie realizowany do końca 2018roku. W tej chwili trwają procedury przygotowawcze, administracyjne i organizacyjne. Myślę, że ruszymy w połowie roku po odbyciu wymaganych szkoleń….

Do udziału w projekcie będzie ogłoszony nabór. Jesteśmy zainteresowaniu udziałem mieszkańców powiatu – w szczególności rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków oraz rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi. Aktualne informacje o projekcie będą dostępne  w zakładce „Regionalna Akademia Rodziny”

mz

Więcej o: Jest taki Powiat ……

Jest taki Powiat ……

Województwo Małopolskie, powiat Limanowski. Szmat drogi, ale było warto!

Przez kilka styczniowych, mroźnych dni miałam zaszczyt gościć w Powiecie Limanowskim Tam tradycja, wartości Rodzinne i ciężka praca to codzienność. Wspaniali, serdeczni i gościnni ludzie, wyjątkowe krajobrazy. Nieco inne od naszych tradycje i kultura. No dobrze – też i smog ścielący się gęsto w dolinach tej przepięknej krainy….

Wrażeń wiele, przyjaźni też, a o gościnności nawet nie ośmielę się opisać (bo nie da się jej opisać słowami!). Wyjechałam bogatsza wartościowymi doświadczeniami członka Zarządu Agaty Zięby i koleżanek z PCPR w Limanowej, zauroczona tradycją kolędowania i cudownymi ludźmi : Panom Starostom, radną Ewą Filipiak, która poświęciła nam tyle własnego wolnego czasu, Radnym i Pracownikom Starostwa, PCPR, DPS.

Mam ogromną nadzieję na kontynuacje współpracy (może wymiana rodzin zastępczych?) a zainspirowana limanowską „kopertą życia” właśnie siedzę z Zespołem nad projektem „koszalińskiej koperty życia. Poniżej fotoreportaż z pobytu w wyjątkowym Powiecie Limanowskim:
Dziękuje za wyjątkowa gościnę i nowe doświadczenia! Do zobaczenia!

mz

Konkurs POWER

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Konkurs numer *POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16* na projekty dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości:

 1. interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
 2. międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
 3. programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Więcej informacji o konkursie na stronach internetowych:
http://www.power.gov.pl/nabory/32-studia-doktoranckie/

lub na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci