Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – styczniowe ustalenia

W dniu 30 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu.

W nowym roku zadaniem zespołu jest opracowanie kolejnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim. Jego przewidywalny zakres czasowy to lata 2018 – 2025. W związku z powyższym na spotkaniu przedstawiono propozycje zagadnień które mają się znaleźć w Programie, oraz harmonogram działań związanych z opracowaniem dokumentu.

Omówiono również rosnący wskaźnik umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej w roku 2016. W związku z powyższym Pani Dyrektor PCPR poinformowała o możliwości przeprowadzenia dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy, interwencyjnego umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, czy też procedury Niebieskiej Karty. Zgromadzeni uczestnicy Konwentu wyrazili zainteresowanie organizacją dla nich oraz dla placówek oświatowych powyższych szkoleń.

rp