Baza instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Koszalin, 21.06.2021 r.

 INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 1. Instytucje realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
L.p. Nazwa Adres Telefon/email
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

 

94 7140 217

94 7140 252

pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

 

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie
.

Program składa się z dwóch części:

 • Edukacyjnej podczas, której uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat zjawiska przemocy;
 • Korekcyjnej w trakcie, której uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności społecznej, asertywności oraz nabywają umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz korzystania ze wsparcia społecznego.

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzających do zmiany wzorców zachowań.

Program jest formą oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Głównym celem programu jest koncentracja na osobie, jej możliwościach, mocnych stronach z jednoczesnym świadomym przyjęciu słabych stron, są to działania będące podłożem terapii skoncentrowanej a rozwiązaniu zmierzającym do zmiany wzorców zachowań.

Program oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny „Bez Przemocy – można”

Metodami realizacji Programu „Bez Przemocy – można”  są między innymi:

 • Oddziaływania edukacyjne: pogadanki, prelekcje, warsztaty grupowe i indywidualne obejmujących tematykę zjawiska przemocy w rodzinie (podstawy prawne oraz zagadnienia psychologiczne) oraz indywidualne/grupowe udzielanie informacji o podstawach prawnych zjawiska przemocy w rodzinie i konsekwencjach z tym związanych;
 • Oddziaływania wspierające polegające na wsparciu specjalistycznym (prawnym, psychologicznym, socjalnym, rodzinnym) oraz psychoedukację indywidualna udzielaną przez psychologów w ramach udzielanego wsparcia.
 • Grupy wsparcia dla osób które ukończyły Programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc oraz psychologiczno – terapeutycznych
  w sytuacji zapotrzebowania na takie działanie przez te osoby.

Realizatorem powyższych programów jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Informacje na temat terminów warsztatów udzielane są pod nr telefonu: 94 71 40 224.

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 • opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
  i realizacja programów osłonowych,
 • zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy
  w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych (bądź wspieranie już istniejących placówek).
 • przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2024,

Obsługa administracyjna Konwentu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, nr telefonu: 94 7140 224.

 1. Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  z powiatu koszalińskiego inicjujące działania w stosunku do osób stosujących przemoc
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Będzinie Będzino 56

76-037 Będzino

94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 333 38 95

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 31 83 523

tel. alarmowy: 506 585 260

gops@swieszyno.pl

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu
Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
ops@biesiekierz.eu
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

515 100 055
poczta@mops.mielno.pl
6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl

7. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7
76-010 Polanów
94 341 94 56
mgops@polanow.pl
8. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3A,
76-004 Sianów
94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl
 1. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
L.p. Nazwa

 

Adres Telefon/email

 

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

94 71 40 217

94 71 40 224

przemoc@powiat.koszalin.pl

2 Komenda Miejska Policji Koszalin, ul. Słowackiego 11 997, 112
sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl
3 Prokuratura Rejonowa
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 107 Koszalin 94 34 19 510

pr.koszalin@prokuratura.koszalin.pl

4 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  

Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II

ul. Harcerska 17
75-073 Koszalin

 

 

 

Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin

 

 

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Koszalinie

Koszalin

ul. Bpa Czesława Domina 8

 

 

 

tel.: +48 94 342 30 05
kom.: +48 600 200 591
e-mail: centrum.kryzysowe.koszalin@caritas.pl 

 

 

 

 

 

 

tel. 516 840 090

e-mail: dsm-koszalin@caritas.pl 

 

 

 

 

 

Tel 518 960 940

e-mail: koszalin.pokrzywdzeni@caritas.pl

GMINA BĘDZINO
1 Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Będzinie,

Będzino 56

76-037 Będzino

94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie

Punkt Konsultacyjny w Będzinie

76-037 Będzino 21 94 31 62 546,

l.lipinski@bedzino.pl

GMINA BIESIEKIERZ
1 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Biesiekierzu

Biesiekierz 13

76-039 Biesiekierz

94 31 80 316

ops@biesiekierz.eu

MIASTO I GMINA BOBOLICE
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobolicach, w tym Centrum Wspierania Rodzinie

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice 
94 31 87 595

94 31 87 713

www.mgops.bobolice.pl
mgops@bobolice.pl

2 Posterunek Policji

w Bobolicach

ul. Koszalińska 8A,
76- 020 Bobolice
94 34 29 214

604 442 022

patryk.dzienisiewicz@sc.policja.gov.pl

3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
w Bobolicach
ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713

swis.bobolice@wp.pl

4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

5 Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS”

w Bobolicach

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl
swis.bobolice@wp.pl

6 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

GMINA MANOWO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Manowie,

ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

2 Szkoła Podstawowa
w Rosnowie
76-042 Rosnowo 34 94 316 42 92
MIASTO I GMINA MIELNO
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

515 100 055
poczta@mops.mielno.pl
2 Komisariat Policji w Mielnie ul. 6-go marca 6
76-032 Mielno
112, 997

47 784 18 25

3 Straż Miejska w Mielnie ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 348 09 11
4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Chrobrego 10

76-032 Mielno

789 419 145
5 Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie ul. Nadmorska 27A,
76-034 Sarbinowo
94 316 55 28
6 Szkoła Podstawowa im.
L. Teligi w Mielnie
ul. Lechitów 19,
76-032 Mielno
94 346 19 86
MIASTO I GMINA POLANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Polanowie

ul. Wolności 7

76-010 Polanów

94 31 88 385

mgops@polanow.pl

MIASTO I GMINA SIANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Sianowie

ul. Słowackiego 3a

76-004 Sianów

94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl
2 Posterunek Policji w Sianowie ul. Łużycka 29

76-004 Sianów

47 784 16 76
3 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie ul. B. Chrobrego 4

76-004 Sianów

94 3185242
4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26A ul. Dworcowa 26a

76-004 Sianów

94 31 85 218
5 Przedszkole Gminne w Sianowie ul. Słowackiego 3

76-004 Sianów

94 318 52 94
6 Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej ul. Morska 6

76-003 Sucha Koszalińska

 94 318 58 23
7 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie Iwięcino 7
76-004 Sianów
94 318 27 18
8 Szkoła Podstawowa w Szczeglinie Szczeglino 15

76-004 Sianów

94 318 34 22
9 Szkoła Podstawowa im. Larysy Ewy Krause
w Dąbrowie
Dąbrowa 55

76-004 Sianów

94 314 96 30
10 NZOZ „Słoneczko”
w Sianowie
Słowackiego 3 A

76-004 Sianów

94 318 55 58
11 NZOZ „Medicus” w Sianowie Słowackiego 3 A

76-004 Sianów

94 318 55 56
12 NZOZ „Kolmed” w Sianowie Słowackiego 1

76-004 Sianów

94 317 12 91
GMINA ŚWIESZYNO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie,

 

Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 3183 523

Tel. Alarmowy 512 585 260

gops@swieszyno.pl

 1. Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc
L.p. Gmina Rodzaj telefonu Nr telefonu
1 Świeszyno Interwencyjny/Alarmowy 512 585 260
2 Linią Pomocy Pokrzywdzonym informacyjny 222 309 900

info@numersos.pl.

3 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Interwencyjny

Informacyjny

tel. 22 668 70 00

www.niebieskalinia.info

4 Policyjny Telefon Zaufania. interwencyjny 800 12 01 48
5 Telefon zaufania – Komenda Miejska Policji w Koszalinie Interwencyjny

Informacyjny

94 34 29 333
6 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Interwencyjny

Informacyjny

800 12 12 12
7 Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet Interwencyjny

 

600 07 07 17
(czynny całą dobę)
8 Telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży
Interwencyjny

Informacyjny

116 111
9 Kryzysowy Telefon Zaufania Interwencyjny

Informacyjny

116 123
(codziennie od 14.00 do 22.00)
10 Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
Interwencyjny

Informacyjny

22 628 01 20
11 Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi „La strada” Interwencyjny

Informacyjny

22 628 99 99

605 687 750

strada@strada.org.pl

12 Mirosława Zielony – członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie działającego przy Wojewodzie Zachodniopomorskim Informacyjny 94 71 40 217
13 Radosław Płoszaj – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Informacyjny 94 71 40 224

Mirosława Zielony
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XV/117/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim. Cel główny realizowany jest następującymi celami szczegółowymi:

 1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego.
 2. Podnoszenie jakości pracy służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez wsparcie i terapię, udostępnienie wiadomości o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.
 4. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
 5. Współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych na rzecz zapobiegania przemocy
  w rodzinie.

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

DO POBRANIA

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Każdy zasługuje na rodzinę”

Zgodnie z art.42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej
w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami:
  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Okoliczności, o których mowa powyżej, ustala Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Wymagane dokumenty:

W trakcie procedury szkoleniowo kwalifikacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przeszkolenie wraz z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na rodzinę zastępczą.
 • Oświadczenie kandydata o:
  • przebywaniu na terytorium RP;
  • wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (lub jego braku);
  • braku ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  • pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo;
 • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do sprawowania opieki zastępczej wydane przez lekarza pierwszego kontaktu;
 • zaświadczenie o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego;
 • kserokopię aktu małżeństwa, w przypadku rozwodu sentencje wyroku sądu;
 • życiorys;

Ponadto Kandydaci na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zobowiązani są uczestniczyć
w zajęciach w szkoleniu prowadzonym przez PCPR w łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych,
w tym 10 godzin stażu w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka według programu, zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.

Więcej o: KAŻDY ZASŁUGUJE Na RODZINĘ!!! – 10. Rodzinalia w Powiecie Koszalińskim

KAŻDY ZASŁUGUJE Na RODZINĘ!!! – 10. Rodzinalia w Powiecie Koszalińskim

Na jubileuszowe – 10 Rodzinalia – festyn integracyjny promujący rodzicielstwo zastępcze przybyło… ponad 300 osób – Rodzin, gości – w tym wiele szczęśliwych dzieci. Bo właśnie o uśmiech i dobro dziecka na co dzień dbają Rodziny Zastępcze. Tegoroczne Rodzinalia przebiegały w konwencji bajkowej – stąd możliwość wcielania się w postaci wilka i Czerwonego kapturka, a pracownicy PCPR w Koszalinie (organizator Rodzinalii) przebrani w kolorowe bajkowe postaci.

W przeddzień naszej Rodzinnej imprezy- ściana deszczu i gwałtowny wiatr nie dawały nadziei na udany festyn, ale… zasłużyliśmy i… było sucho, słonecznie… PIĘKNIE!

Otrzymaliśmy listy skierowane do uczestników i organizatorów Rodzinalii z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, od posła na Sejm RP S. Gawłowskiego oraz prezesa o/o Towarzystwa Przyjaciół Dzieci H. Zabrockiego. Nasz festyn zaszczycili obecnością Poseł na Sejm RP Stefan Romecki, wicestarosta Koszaliński Dariusz Kalinowski, wójt gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz z przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Płazą i radną Małgorzatą Jabłońską-Bauer, wójt Świeszyna Ewa Korczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie Janusz Machała wraz ze skarbnikiem Anabell Marcińczak, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji Marcin Pilarczyk, dyrektorzy domów pomocy społecznej Powiatu Koszalińskiego – Maria Józefowska-Jurga, Ewa Paprocka-Palkowska, Jolanta Wyszyńska, dyrektor PCPR w Sławnie Małgorzata Maciuk-Radawiec, kierownicy i dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu koszalińskiego, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie Beata Płaza, przedstawiciele Ośrodka adopcyjnego, Aleksandra Lachowicz.

Tradycją Rodzinalii jest wspólne Rodzinne zdjęcie i ….balony do nieba  z życzeniami dzieci wypowiadanymi również przez mikrofon. Jedna z dziewczynek do balonów wrzuciła marzenie o nową mamę…. Wzruszających chwil było więcej – przy wręczaniu podziękowań zawodowym Rodzinom zastępczym- za Rodzicami wybiegało „stadko” dzieci- uśmiechniętych, szczęśliwych, zapatrzonych w Ciocię i Wujka. Rodzinalia to wspólnie spędzany czas- możliwość wymiany doświadczeń, zabawy i dobrego jedzenia. Wszystko dzięki kilkumiesięcznym przygotowaniom czynionym przez wyjątkowych pracowników Koszalińskiego Centrum oraz gościnnego Domu Pomocy Społecznej  Nowych Bielicach. (gospodarz obiektu). Atrakcji było wiele: konkurencje da Vipów, zjeżdżalnia, zabawy, konkursy (i to jakie!) pokaz strażacki, policyjna gra dotycząca bezpieczeństwa i wiele, wiele innych atrakcji…

Z okazji jubileuszu następujące Rodziny – tak jak co roku otrzymały podziękowania za długoletnią służbę dzieciom ( 5, 10 , 15 i 20 lat):

 1. Rodzinny Dom Dziecka – Iwona i Jan Kłudkowscy – 20 lat stażu
 2. Spokrewniona RZ – Klara i Jan Koperscy – 15 lat stażu
 3. Spokrewniona RZ – Małgorzata Bałukonis – 10 lat stażu
 4. spokrewniona RZ – Beata Graf – 10 lat stażu
 5. Spokrewniona RZ – Bogumiła i Ryszard Ciesielscy – 5 lat stażu
 6. Spokrewniona RZ – Zdzisława i Józef Gąsiorkowie – 5 lat stażu

Wielkim zaskoczeniem dla Rodzin były pamiątkowe tabliczki z podziękowaniami dla zawodowych Rodzin zastępczych:

 1. Helena i Ryszard Falkowscy (pogotowie Rodzinne)
 2. Anna i Tomasz Skubińscy
 3. Olga i Bogdan Majewscy
 4. Bogumiła i Jan Sawiccy
 5. Elżbieta i Henryk Jungowie
 6. Grażyna Janasik
 7. Grażyna i Kazimierz Pytlińscy

Rodzinne Domy Dziecka:

 1. Mariola i Jacek Karasiowie
 2. Barbara Król
 3. Iwona i Jan Kłudkowscy

Podczas otwarcia został rozstrzygnięty konkurs ,,Moja bajkowa rodzina”

Główną nagrodę otrzymała Rodzina –  Iwony i Jana Witkowskich z dziećmi Dominiką, Partycją, Michałem, Igorem i Alanem.

Wyróżnienia otrzymały Rodziny  Pani Haliny Kupisz, z  Angeliką oraz Rodzina   Elżbiety i Henryka Jungów z  Oliwią, Sebastianem i Natalią.

Szczególne podziękowania dla dyrektor DPS w Nowych Bielicach wraz z pracownikami i mieszkańcami za życzliwość, organizacyjne wsparcie i dużo dobrej energii!

Do zobaczenia za rok!

Mirosława Zielony

Więcej o: WAŻNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU KOSZALIŃSKIEGO!

WAŻNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU KOSZALIŃSKIEGO!

pfron_aktsam2

Powiat Koszaliński – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Koszalinie jest
kolejny rok realizatorem  pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
program jest finansowany ze środków PFRON i kierowany do  niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu koszalińskiego.

W 2016 roku, realizowane będzie 9 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również  za pośrednictwem Internetu).

Uprawnione osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 75-620 Koszalin,  ul. Racławicka 13 (pokój 222 lub 223) w terminach: od 15 marca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.  (Moduł I) oraz Moduł II  w terminach:

 • od 15 marca 2016 do 15 kwietnia 2016 r.  – rok szkolny/akademicki 2015/2016 – semestr letni
 • od 1 września 2016 r. do 10 października 2016 r. – rok szkolny/akademicki 2016/2017 – semestr zimowy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222/223 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl  oraz www.pfron.org.pl

Więcej o: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

W dniu 14 marca 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się pierwsze  tym roku posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2016.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

 1. Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
 2. Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.

W dniu 22 kwietnia  2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia Rada wydała trzy pozytywne opinie dotyczące wystąpienia Powiatu Koszalińskiego w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Obszar B i Obszar D.

Opinia wydana dla Obszaru B dotyczy wniosku gminy Polanów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych polegających na  przystosowaniu budynku Przedszkola Gminnego w Polanowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opinie wydane dla Obszaru D dotyczą:

 1. wniosku gminy Polanów o dofinansowanie 9-cio osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
 2. wniosku gminy Biesiekierz o dofinansowanie 20-sto osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
Więcej o: Konferencja „Kierunek Rodzina”

Konferencja „Kierunek Rodzina”

Dnia 14.01.2016 r. w auli Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich odbyła się konferencja pn: „Kierunek Rodzina”. Organizatorami konferencji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. Podczas spotkania podsumowana została roczna działalność PCPR w Koszalinie a także przedstawiono sytuację społeczną rodziny w województwie zachodniopomorskim.

Więcej o: „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ”

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie w związku z realizacją projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych oferuje bezpłatne szkolenia i płatne staże zawodowe, które mają na celu pomóc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia.

Centrum oferuje między innymi:

 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Kursy prawa jazdy kat. B
 • Kursy: przedsiębiorczości, językowe, komputerowe,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Wsparcie psychologiczne

Szczegółowe informacje można uzyskać w Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie (tel. 94 717-06-06) i Centrum Edukacji Młodzieży w Koszalinie (tel. 94 343-10-36).

Więcej o: Jak nie dać się agresywnemu klientowi i jak mu pomóc?

Jak nie dać się agresywnemu klientowi i jak mu pomóc?

W 2015 roku w polskich instytucjach, zajmujących się pomaganiem, wielokrotnie dochodziło do przemocy ze strony klientów. Zdarzały się sytuacje zagrożenia życia. Co najgorsze i niemające precedensu, z rąk klienta straciły życie dwie pracownice ośrodka pomocy społecznej w Makowie. Ich śmierć zmieniła świadomość wykonywanej pracy wśród zawodowych „pomagaczy”. Pojawiły się pytania, jak działać wobec klienta tzw. „trudnego”,  by osiągnąć efekt, a równocześnie zachować własne bezpieczeństwo. W ramach przeciwdziałania tragediom w przyszłości policja przy współpracy z ministerstwem szkoli pracowników, potencjalnie najbardziej narażonych na sytuacje zagrożenia życia. Takie teoretyczne szkolenia odbywają się w jednym obszarze w całej Polsce. W Koszalinie pracownicy tutejszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy, a także ośrodków pomocy społecznej w gmin powiatu koszalińskiego skorzystali ze szkolenia w grudniu 2015 r. i lutym 2016 r. Zgodnie z hasłem, że „jednym ze sposobów minimalizowania ryzyka jest jego poznanie”.

Zaczęło się od zdumienia. Wykładowcy byli przekonani, że stanowiska pracy ich słuchaczy wyposażone są w systemy przywołujące – podobne do używanych przez obłożnie chorych, a służące do wzywania pomocy np. ochrony. Okazało się jednak, że nie dysponuje takim żaden z uczestników szkolenia. To nie jedyny brak w wyposażeniu. „Państwo idą na wywiad i nie mają nic przy sobie?”, dopytywała z niedowierzaniem młodszy aspirant Paulina Kubicka z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Chodziło o przedmioty, jakich w razie zagrożenia można by użyć do samoobrony. Policjantka przypomniała słuchaczom, że każdemu z nich wolno mieć ręczny miotacz gazu na własny użytek. W razie braku takowego kobiety nie powinny się wahać przed posłużeniem się lakierem do włosów czy dezodorantem – czymkolwiek, co mają pod ręką. Jeśli ucieczka przed agresywnym klientem jest niemożliwa, a tym samym pracownik staje wobec konieczności zastosowania bezpośredniej obrony, ma kilka możliwości. Napastnika można kopnąć w krocze lub włożyć mu palce do oczu. Można też uderzyć w oczy lub uszy, lecz nie otwartą dłonią, tylko złożoną w „łódeczkę”. „To go zaboli”, zapewniała Paulina Kubicka. Ból i dezorientację przeciwnika należy wykorzystać na ucieczkę. Jeżeli napastnik ma nóż, trzeba przede wszystkim chronić własną twarz. Zasłaniać segregatorem, torebką. Wykorzystać krzesło, miotłę. No i nie wpadać w panikę, lecz starać się zachować zimną krew. „Pracownik socjalny ma takie same prawa, jak każdy inny funkcjonariusz publiczny”, przypomina Paulina Kubicka. Z każdego zaistnienia niebezpieczeństwa w kontakcie z klientem „trudnym” pracownik powinien robić dokumentację w formie przynajmniej notatki służbowej do pracodawcy wraz z jej kopią. Jedynie formalne poinformowanie pracodawcy pozwoli zgłosić sprawę policji i poprosić o interwencję. Tego rodzaju zgłoszenia policja bowiem ściga z urzędu.

Policyjny psycholog Marzena Iwat z Komendy Miejskiej Policji dzieliła się ze słuchaczami wiedzą na temat deeskalacji, czyli osłabiania intensywności działań agresora. Przypomniała, że w sytuacjach ekstremalnych ujawnia się temperament – zarówno napastnika, jak i jego ofiary. „Trudny” klient urzędu pracy czy pomocy społecznej też znajduje się w sytuacji stresu. Nie wiadomo tylko, czy jest tego świadomy, czy nie. Ma on trudności z kontrolowaniem emocji, wysławianiem się i koncentracją. Drżą mu ręce i nogi, ma napięte mięśnie, czerwieni się i blednie. Do czynników wysokiego zagrożenia przemocą ze strony takiego klienta należy przede wszystkim usprawiedliwianie przez niego podjętego działania, a także jego determinacja, gotowość poniesienia konsekwencji swego czynu i brak dostrzegania alternatywnego sposobu rozwiązania problemu. „Sprawca nie stawia żadnych warunków, bo uważa, że jedynym wyjściem jest użycie przemocy”, zauważa Marzena Iwat. Radzi, by pracownik w obecności takiego klienta zwracać uwagę na szczegóły, podawane przez niego z pozoru mimochodem. Mogłyby one wydawać się nieważne, gdyby nie to, że zostały poruszone przez klienta właśnie w trudnej, stresującej dla niego sytuacji wizyty w urzędzie. Marzena Iwat ostrzega, że groźby, kierowane w takiej sytuacji do urzędnika, na końcu wizyty mają charakter poważniejszy niż na jej początku. Jako techniki tzw. deeskalacyjne do stosowania przez pracowników policyjny psycholog podpowiada dostosowanie się do rozmówcy, cyrkulację zadawanych pytań, częste przepraszanie, udzielanie warunkowej zgody, zapraszanie rozmówcy do krytyki oraz powoływanie się na oczekiwania i opinie innych. Prostą techniką jest przyjęcie takiej pozycji ciała, która nie sugeruje gotowości do odparcia ataku. Lepiej też zaniechać używania urzędowego i literackiego języka na rzecz prostych, zrozumiałych komunikatów. Do bardziej złożonych technik deeskalacji przeciwnika należą: odwracanie sytuacji, budowanie z „trudnym” klientem elementów wspólnictwa, rozszerzanie mu swobody wyboru, a nawet interwencja paradoksalna, czyli zachowanie się wobec klienta w sposób nietypowy, nieoczekiwany. Bo, jak twierdzi Marzena Iwat, nie ma tak trudnej sytuacji, której nie dałoby się rozwiązać za pomocą rozmowy.

Ostatnim z prowadzących szkolenie był policyjny negocjator, z racji wykonywanego zawodu nie ujawniający swego wizerunku ani imienia i nazwiska. Zawód ten kojarzony jest oczywiście głównie z działaniami rozjemczymi w sytuacji przetrzymywania zakładników, grożenia samobójstwem czy użyciem niebezpiecznego narzędzia. Konieczność negocjacji, przeprowadzonych przez policyjnego fachowca, może jednak pojawić się również przy odmowie wypłaty świadczenia lub wobec odebrania dziecka rodzicom/rodzicowi biologicznemu. Negocjacje z założenia mają służyć minimalizacji zagrożenia i zdobyciu czasu do przygotowania innych wariantów postępowania. Zadaniem pracownika, w oczekiwaniu na przybycie profesjonalnego negocjatora, jest utrzymywanie kontaktu ze sprawcą – wzrokowego, przez przeszkodę (typu np. furtka) czy telefonicznie. Pracownik nie może dać się wciągnąć w świat sprawcy. Ma pozostawać kompetentny, a nie groźny. Mówić spokojnie, uważnie i nie za dużo. Nie powinien przerywać agresywnemu klientowi, mówić równocześnie z nim, „zasypywać” go słowami. Ważne, by w kontakcie z klientem podkreślał, że chce mu pomóc w taki sposób, by nikomu nie stała się krzywda. „O sprawcy mów pozytywnie, jego ewentualne ofiary określaj jako ludzi, by i on nie zapominał o ich człowieczeństwie”, uczy negocjator. „Bądź spokojny i opanowany. Nie kłam. Nie składaj obietnic bez pokrycia. Nie działaj pochopnie i na własną rękę”. Jeśli zachowanie sprawcy wskazuje na omamy, pracownikowi nie wolno utożsamiać się z tym, światem, jaki tworzą one w głowie sprawcy. Nie powinien też o nich dyskutować. Warto na pewno zachęcać sprawcę do mówienia, odwoływać się do pozytywnych doświadczeń, szukać wspólnych rozwiązań. „Mów o sukcesach, nie o niepowodzeniach”, zwraca uwagę policyjny negocjator. „Mów o sprawcy pozytywnie. Pomóż mu <zachować twarz>. Nie okazuj niezadowolenia; nie okazuj własnej słabości”. Radzi też w negocjacjach ze sprawcą trzymać się zasady „coś za coś” i unikać odgrywania terapeuty.

W szkoleniu na temat minimalizowania ryzyka w kontakcie ze sprawcą przemocy wzięło udział łącznie 10 pracowników PCPR w Koszalinie. (mig)