Projekt stworzenia narzędzia deinstytucjonalizacji na półmetku

Trwa realizacja projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. 12 września 2017 r. odbyło się 7. posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu, połączone z 3. posiedzeniem Rady Ekspertów Projektu. 

Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”: Mirosława Zielony i Mirosław Sobkowiak.

Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Ekspertów zaprezentowano:

  1. założenia, koncepcję oraz planu badania stanu i potencjału deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w 50 wybranych powiatach z wykorzystaniem narzędzia badawczego (aplikacji IT);
  2. model analityczny wspierający proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (wskaźniki, indeksy, dane).

Odbyła się też dyskusja poświęcona ocenie prac w projekcie i ocenie narzędzia. Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę odejścia w narzędziu od rankingu powiatów na rzecz oceny zasobów i diagnozy procesu deinstytucjonalizacji w poszczególnych powiatach.

Realizatorami projektu – organizacje pozarządowe: Instytut WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, przyjęli sobie za cel ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce. W tym celu powstaje narzędzie badawcze, dzięki któremu zostanie dokonana ocena przebiegu i kosztów wdrażania zmian w systemie pieczy zastępczej w samorządach, co pozwoli na opracowanie szczegółowych rekomendacji do procesu deinstytucjonalizacji w poszczególnych powiatach.

Zrealizowano już fazy: koncepcji (opracowano wstępną wersję narzędzia) i testowania (przeprowadzono pilotaż w 5 powiatach, opracowano finalną wersję).

Obecnie trwa etap badania (użycie narzędzia do przebadania stanu i potencjału oraz oceny procesu deinstytucjonalizacji w 50 powiatach). Trwa też faza modelu (opracowanie raportu z fazy testowania wraz z rekomendacjami zmian). Po zakończeniu tych etapów nastąpi faza upowszechniania narzędzia (opracowanie szczegółowego poradnika dla powiatów). Dodatkowo wyniki projektu zostaną opisane w sposób niehermetyczny i optymalnie funkcjonalny – tak by umożliwić ich wdrożenie i wykorzystanie przez MRPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych.

Etap badania obejmuje dwudniowe warsztaty dla starostów i władz powiatu, specjalistów  PCPR i OPS oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i przedstawicieli sądów rodzinnych i zespołów kuratorskich. W czasie tych warsztatów, oprócz badania jakościowego i ilościowego stanu pieczy zastępczej i systemu wsparcia rodziny, będzie prowadzony  treningu z narzędziem obejmujący opracowanie planu działań dla powiatu, symulację zmian i ich ocenę. Dzięki tym warsztatom uczestniczące w nich powiaty otrzymają plan działania i rekomendacje w zakresie deinstytucjonalizacji. 

Projekt jest realizowany, ponieważ ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). Ważne jest, by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To pozwoli na ograniczanie strat związanych z umieszczaniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka. 

Działania Komitetu Sterującego wspiera Rada Ekspertów Komitetu Sterującego. Do jej składu weszli przedstawiciele: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” (PCPR w Koszalinie), Związku Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci” oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. już w styczniu jako jeden z 50 powiatów w Polsce będziemy w powiecie koszalińskim oceniać propozycje narzędzia do badania stopnia deinstytucjonalizacji. To nie tylko wielkie wyróżnienie, ale i ogromna odpowiedzialność.

Członkowie Komitetu Sterującego i Rady Ekspertów nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.