Dzień wolny od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 8/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.  

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ( wprowadzonego uchwałą nr 34/2015 Zarządu Powiatu   w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz uchwałą nr 235/2016 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2016 r.) zarządzam co następuje:

1. Ustalam dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 11 listopada 2017 r. (sobota).

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.