Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2017 r. mija termin składania wniosków  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046.)  i rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 71-40-222 (223) lub osobiście w siedzibie Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 222 lub 223. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

K.Sz.

Więcej o: Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim

Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej, na terenie województwa zachodniopomorskiego” – RPO WZ 2014-2020.

W ramach projektu mieszkańcy powiatu koszalińskiego będą mogli uczestniczyć w Warsztatach Regionalnej Akademii Rodziny, tj.:

 • Warsztaty pracy z rodzinami w kryzysie
  Adresaci warsztatów: Rodziny w kryzysie małżeńskim
  Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na uzyskanie wiedzy, jak doprowadzić do pozytywnych zmian w związkach i pomagać w rozwoju osobowości w sferach: poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej i innych zachowań sprzyjających budowaniu więzi pomiędzy partnerami.
  Czas trwania warsztatów: 40 godzin
 • Akademia dla Babć i Dziadków
  Adresaci warsztatów: Osoby starsze, które mają wnuki w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.
  Udział w warsztatach pozwoli na zdobycie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, niezbędnych w relacjach: Dziadkowie – Wnuki oraz Dziadkowie – Rodzice wnucząt.
  Czas trwania warsztatów: 50 – 60 godzin
 • Szkoła dla Narzeczonych
  Adresaci warsztatów: Narzeczeni; preferowane osoby z wykształceniem związanym z pedagogiką, psychologią i naukami o rodzinie.
  Udział młodych ludzi w zajęciach pozwoli zapoznać się z najważniejszymi elementami służącymi budowaniu wzajemnych relacji między narzeczonymi i małżonkami.
  Czas trwania warsztatów: 50 godzin
 • Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice
  Adresaci warsztatów: Rodzice dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.
  Udział w warsztatach pozwoli nabyć umiejętności interpersonalne w komunikacji codziennej i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w środowisku rodzinnym.
  Czas trwania warsztatów: 50 godzin

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 216 i 226 lub pod numerem telefonu 94 71-40-216/226

Jednocześnie informuję, że w przypadku stworzenia grupy nie mniejszej niż 10 osób i nie większej niż 20 osób, możliwe jest przeprowadzenie warsztatów na terenie Państwa gminy.

Mirosława Zielony
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

Więcej o: Październikowa grupa wparcia-,,Konflikty w rodzinie”

Październikowa grupa wparcia-,,Konflikty w rodzinie”

Wszyscy przeżywamy konflikty. One są naturalną i normalną częścią naszego życia. Są nieuniknione. Konflikty powstają, ponieważ różnimy się między sobą, lubimy różne rzeczy, mamy różne poglądy i wiedzę.

Tematem spotkania w dniu 26 października 2017 r. były strategie i style rozwiązywania różnorodnych konfliktów rodzinnych w których uczestniczyły rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka  z powiatu koszalińskiego.

LD

Więcej o: Trzeba się stale zmieniać, by być zawsze z rodziną

Trzeba się stale zmieniać, by być zawsze z rodziną

Reprezentanci ponad stu powiatów uczestniczyli w XII Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, które odbywało się od 5 do 8 października 2017 r. w Sarbinowie. Blisko 150 uczestników: przedstawicieli PCPR i MOPR, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, sądów rodzinnych i organizacji pozarządowych, działających w obszarze wsparcia rodziny oraz starostów i członków zarządów powiatowych, obradowało przez cztery dni pod hasłem „Zawsze z rodziną”.

Patronat honorowy nad forum objęli: Związek Powiatów Polskich, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Starosta Powiatu Koszalińskiego. Listy do uczestników Forum, podkreślające nieocenioną rolę i wpływ PCPR-ów i MOPR-ów na politykę społeczną w kraju, skierowali: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krystyna Wyrwicka.

Tegoroczne Forum PCPR poświęcone było roli samorządów powiatowych, a zwłaszcza Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, w realizacji zadań pomocy społecznej i systemu wspierania dziecka i rodziny, działającego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ważnym punktem obrad była też prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, mające na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez PCPR-y i MOPR-y. Dodatkowym elementem Forum było zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.

Otwarcia XII Forum PCPR dokonał Przewodniczący Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM” – organizatora XII Forum – Andrzej Smulczyński. Podkreślił on, witając przybyłych, że to najliczniejsze w dotychczasowej dwunastoletniej historii forum dyrektorów PCPR, co jednoznacznie pokazuje, jak istotne jest bycie razem, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz stawianie ważnych pytań o kierunki pracy i cel działań kierowanych do dzieci, ich rodzin i innych potrzebujących.

Jako pierwszy zabrał głos Dariusz Kalinowski, Wicestarosta Koszaliński, witając serdecznie przybyłych na Ziemi Koszalińskiej, wskazując na działania w powiecie koszalińskim skierowane do rodzin zastępczych i życząc wszystkim udanych obrad.

Wykład inauguracyjny „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński – Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i jednocześnie Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Wskazał on na potrzebę zmian w systemie pomocy społecznej w Polsce, który ma obecnie charakter instytucjonalny. A przyszłość polityki społecznej to usługi społeczne i odejście od świadczeń pieniężnych jako formuły nieskutecznej, a nawet mającej negatywny wpływ na rozwój aktywności, samodzielności i kreatywności klienta. Podkreślił też, że wydatki na pomoc społeczną to nie koszty, ale inwestycja w przyszłość. I jednym z trudniejszych wyzwań jest przebicie się z takim podejściem do władz powiatowych i gminnych oraz zmiana sposobu myślenia w samorządach.

Prof. Grewiński wskazał też m.in. priorytety nastawione na przyszłość w pomocy społecznej. Są nimi: edukacja we wczesnym dzieciństwie oparta na kształceniu kreatywnym i refleksyjnym, rozwinięte i specjalistyczne usługi zorientowane na rodzinę i dzieci, usługi aktywnej polityki na rynku pracy, zintegrowany system usług oraz projektowanie usług i zatrudnienia specjalistów nie na poziomie centralnym, ale lokalnym. Jednym z ważnych warunków wdrożenia zmian w systemie polityki społecznej jest zmniejszenie olbrzymiego deficytu wysoko wyspecjalizowanej kadry. Polska zajmuje ostatnie niechlubne miejsce w Europie, jeżeli chodzi o liczbę pracowników pomocy społecznej przypadających na 1000 mieszkańców. Ocenia się, że obecnie, w stosunku do potrzeb, brakuje już ponad trzydzieści tysięcy specjalistów. I ważne jest przyjęcie fundamentalnego założenia przez lokalnych decydentów, że realizowane i wdrażane usługi społeczne nie mają być jak najtańsze, ale jak najlepsze! Bo to jest inwestycja w kapitał ludzki, społeczny, kreatywny i kulturowy.

Z kolei dr hab. Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w swym wykładzie „Profesjonalizacja pracy socjalnej” zwrócił uwagę na przewartościowanie pracy socjalnej z instrumentalnej (kontrolnej) i funkcjonalnej (wzmacniającej) na kliniczną pracę socjalną, stawiającą w centrum indywidualną relację umożliwiającą dialog – fundament bycia z innym człowiekiem. Zmianę umożliwia możliwość opowiedzenia o doznanej krzywdzie, co pozwala zbierać ich rozsypaną tożsamość i dać im poczucie bycia uznanym w ich odmienności. Trzeba zastąpić w pracy socjalnej dominującą obecnie „władzę nad człowiekiem” – „władzą z człowiekiem” zapewniającą wolność od nas tym, z którymi pracujemy.

Na forum wystąpił też Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Podkreślił on wyjątkową rolę PCPR w strukturach powiatów. Zaapelował też o zgłaszanie do ZPP uwag do projektów aktów prawnych i przekazywanie informacji o problemach ponadlokalnych, co pozwoli ZPP podejmować działania interwencyjne.

Kolejne dni XII Forum wypełniły specjalistyczne prelekcje, którym towarzyszyła ożywiona, a chwilami gorąca dyskusja oraz prezentacje dobrych praktyk, które też zachęcały do rozmów i dzielenia się doświadczeniami.

Iwona Klimowicz z ROPS w Szczecinie zaprezentowała temat „Problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim. Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania działań.” Wskazywała m.in. na konieczność pracy z rodzinami na poziomie gmin i ośrodków pomocy społecznej, by zmniejszać liczbę odbieranych dzieci z rodzin, a w przypadku dokonanych już umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej doprowadzać do naprawy sytuacji w rodzinie i szybkich powrotów dzieci do rodzin biologicznych.

Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchano wykładu „Piecza zastępcza – prawo i praktyka” sędzi rodzinnej Ewy Ważny z Sądu Okręgowego w Gdańsku. W trakcie wystąpienia omówione zostały między innymi takie zagadnienia, jak prawo dziecka do wychowania w rodzinie w prawie międzynarodowym i krajowym; formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską; przesłanki i rzeczywiste przyczyny umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej; kwalifikacja kandydatów na rodzinę zastępczą, problemy praktyczne i kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie; rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza – rodzaje i problemy orzecznicze; procedury i dobre praktyki w zakresie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, obowiązek współpracy wszystkich instytucji; procedury sądowe mające wpływ na długość postępowania w sądzie; postępowanie wykonawcze i ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; problem kontaktów małoletnich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną i innymi osobami. W czasie swego wykładu sędzia Ważny odpowiedziała też na wiele pytań zadawanych jej przez uczestników XII Forum.

W kolejnej części forum odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, prowadzony przez Iwonę Klimowicz z ROPS w Szczecinie poświęcony był tematowi „Piecza zastępcza – problemy i dobre praktyki”. Drugi panel poprowadziła Renata Karwowska z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie „Przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu”.

Z kolei „Rolę więzi w prawidłowym funkcjonowaniu dzieci w pieczy zastępczej” omówił Tomasz Polkowski z Fundacji Dziecko i Rodzina. Zadał on fundamentalne pytanie, czy rodziny zastępcze są formą pieczy, która ma sprzyjać uzdrowieniu rodziny biologicznej dziecka? W trakcie odpowiedzi przedstawił historię nauki o więzi oraz wyniki badań potwierdzające kluczowe znaczenie więzi dziecka z opiekunami podstawowymi, biologicznymi dla jego rozwoju – szczególnie w sytuacji, gdy nastąpiła czasowa lub stała separacja dziecka od rodziny. Omówione zostały metody pracy z dziećmi reprezentującymi różne wzorce więzi – bezpieczną, w której wychowuje się w Polsce ok. 47 % dzieci po pozabezpieczane typy więzi: – unikającą (17 %), ambiwalentną (24 %) oraz zdezorganizowaną (13 %). Prowadzący przedstawił najnowsze wyniki badań udowadniających wpływ separacji i zaburzeń więzi dla na nieprawidłowy rozwój mózgu. Przedstawił też formułę pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia więzi PACE Daniela Hughes. W drugiej części prezentacji omówił niektóre wyniki badania rodzin zastępczych w Polsce, odnoszące się do problemu współpracy z rodzinami dzieci oraz planów pojednania dziecka z rodziną. Badania te zostały przeprowadzone przez Fundację Dziecko i Rodzina w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Prelekcja Tomasza Polkowskiego sprowokowała do gorących dyskusji uczestników XII Forum, których podsumowaniem są spostrzeżenia, że nawet niezaradna i niezorganizowana matka zapewni lepszy rozwój dziecka niż najlepsza rodzina zastępcza – pod warunkiem kompleksowego wsparcia rodziny biologicznej; że konieczne jest też zaprzestanie separowania dzieci od rodzin biologicznych oraz zmiana podejścia do dziecka w rodzinach problemowych z postawy: – „Czego potrzebuje dziecko?” – na: – „Czego potrzebuje matka, by dobrze i bezpiecznie wychowywać dziecko?”.

Kolejnym ważnym elementem XII Forum była prezentacja „Dialog Motywujący – jako nowatorska metoda pracy z rodziną potrzebującą wsparcia” przedstawiona przez Annę Pierzchalską z Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Dialog Motywujący (DM) to metoda komunikacji służąca motywowaniu osób mających problemy do ich pozytywnej zmiany. Jest to oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy, służący wydobyciu i umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Pojęcie „zmiany” jest bardzo szerokie. Obejmuje zarówno rezygnację z negatywnych zachowań, jak i wdrażanie pozytywnych. DM ma swoje korzenie w terapii uzależnień, ale badania wykazują jego skuteczność także w szerokim spektrum innych dziedzin, jak: działania pracowników socjalnych, kuratorów i pracowników służby penitencjarnej, ochrona zdrowia i dietetyka, szkolnictwo oraz jako metoda pomocnicza w pracy psychoterapeutycznej.

Ostatnim z wystąpień tematycznych było omówienie „Czterech procedur odbioru dzieci w czterech różnych sytuacjach prawnych”, które przedstawił Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu. Podkreślił on, żeby zapobiegać krzywdzeniu dzieci i by to krzywdzenie, w razie jego pojawienia się, przerwać, konieczne jest reagowanie. Ten obowiązek spoczywa na wielu specjalistach z kilku resortów. Ważne jest, by ci specjaliści ze sobą współpracowali. W wyjątkowych sytuacjach, najbardziej zagrażających dziecku konieczne jest zabezpieczenie dziecka przez odebranie go rodzicom. Prelegent przedstawił cztery możliwe, różniące się od siebie sytuacje, dotyczące konieczności odbioru: a) w związku z postanowieniem sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (art. 598 kpc); b) w związku z wykonywaniem obowiązków kuratorskich (art. 9 ustawy o kuratorach sądowych); c) przy interwencyjnym odbiorze dziecka przez pracownika socjalnego we współpracy z policjantem i przedstawicielem ochrony zdrowia (art. 12 a UoPPwR); d) oraz w ramach konieczności ochrony życia i zdrowia dziecka przez policję w sytuacjach kryzysowych podczas interwencji policji (art. 1 ust. 2 punkt 1 ustawy o policji w powiązaniu z art. 9d UoPPwR i paragrafem 13 ust.1 i 3 rozporządzenia w sprawie procedury NK – w związku z art. 58 ust. 1 punkt 2 i art. 103 ust. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z wykorzystaniem art. 39 ust. 4 ustawy Kodeks Drogowy oraz w związku z art. 72 Konstytucji RP). W ramach prelekcji zostały przedstawione poszczególne kroki w powyższych sytuacjach oraz rekomendacje uzupełniające brak szczegółowych rozwiązań prawnych dla tych trudnych, aczkolwiek czasem koniecznych działań.

Kolejną częścią XII Forum były wystąpienia prezentujące dobre praktyki.

Joanna Luberadzka-Gruca i Edyta Wojtasińska z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przedstawiły narzędzie badawcze służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Ma ono ułatwić wprowadzenie zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce do roku 2020. Ma ono pomóc w analizach obecnej sytuacji oraz w planowaniu zmian w obszarze pieczy zastępczej na terenie samorządu powiatowego. Podkreślały, że największa troskę Koalicji budzi los najmłodszych dzieci, które są powierzane pieczy instytucjonalnej. Mimo podejmowanych działań liczba ta spala powoli. Obecnie w przypadku dzieci do 6. roku życia wynosi 1452 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku tych maluchów podjęcie zdecydowanych kroków wydaje się nie tylko pilne, ale i niezbędne. W dyskusji moderowanej przez prelegentki uczestnicy XII Forum wskazali wiele przeszkód utrudniających deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, np.: brak strategii deinstytucjonalizacji na poziomie kraju, zbyt mała liczba rodzin zastępczych (tendencja spadkowa), brak kandydatów na rodziców adopcyjnych, brak pomysłów na wykorzystanie likwidowanych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich pracowników, brak współpracy z gminami w kierunku powrotu dzieci z pieczy do rodzin biologicznych, społecznikostwo rodzin zastępczych zamiast wynagradzania ich za pracę.

Następnie Adam Szponka – dyrektor Regionalnego Ośrodkak Polityki Społecznej w Toruniu, przedstawił partnerski projekt „Rodzina w Centrum”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wraz z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, obejmujący swym zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie. Projekt zakłada wsparcie na rzecz rodzin zastępczych oraz kadr systemu pieczy zastępczej z jednoczesnym uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Iwona Romanowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprezentowała film pt. „Drogowskaz do samodzielności” nagrany przez PCPR w Wejherowie w związku z inauguracją Powiatowego Programu dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej pn. „Drogowskaz do samodzielności”. W filmie występują byli wychowankowie pieczy zastępczej oraz wychowawcy prowadzący rodzinny dom dziecka. Wychowankowie wypowiadają się o swoim okresie usamodzielnienia, jakie z tego wynieśli korzyści, jakie zdobyli wykształcenie, na jaką pomoc mogli liczyć ze strony instytucji, w tym PCPR oraz jak sobie radzą w życiu dorosłym: zawodowym i rodzinnym. Film zachwycił swoją autentycznością i posiada walory edukacyjne i profilaktyczne. W ramach realizacji Powiatowego Programu „Drogowskaz do Samodzielności” wydano poradniki: dla usamodzielniających się wychowanków pt. „Świadoma samodzielność” oraz dla opiekunów usamodzielnienia pt. „Patron samodzielności”.

Mirosława Zielony – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przedstawiła film „XI Rodzinalia – święto rodzin zastępczych w powiecie koszalińskim”, przedstawiający działania wspierające rodziny zastępcze w powiecie koszalińskim.

Obrady XI Forum to także czas wytężonych obrad i dyskusji. Poszczególne sesje XII Forum prowadzili przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „CENTRUM”: Mirosława Zielony, Mirosław Sobkowiak, Iwona Romanowska.

W trakcie Forum odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia „Centrum”, przygotowane przez Adama Witasa – dyrektora PCPR w Zawierciu. Uczestnicy obrad przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 r. i udzielili mu absolutorium. Wybrano też przewodniczącego Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”. Został nim, tak jak w poprzednich kadencjach, Andrzej Smulczyński – dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, inicjator powstania stowarzyszenia PCPR-ów.

W skład zarządu nowej kadencji weszli też: Waldemar Fedorowicz, Barbara Gębala, Anna Gołębska, Małgorzata Janik-Trella, Krystyna Marcińczak, Iwona Romanowska, Mirosław Sobkowiak, Arleta Szmigielska, Rafał Walter, Krystyna Wilisowska, Adam Witas i Mirosława Zielony. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Anna Kulczyńska, Danuta Sołtyk i Lidia Zeller.

Patronat medialny nad XII Forum PCPR sprawowały: „Doradca w Pomocy Społecznej”, „Plus Radio Koszalin”, „TV MAX” i „Tygodnik Koszaliński Miasto”.

Organizację XII Forum wsparł Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny „BESKID” w Sarbinowie.

Źródło: wartowiedziec.pl

Więcej o: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Koszalin, 24 października 2017 r.

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE

na podstawie:

 • 3d o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868),
 • 6 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390);
 • 3 Uchwały Nr XIII/122/08 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 41, poz. 887),

przedkłada do konsultacji
projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025”.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się:

 • na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie: pcprkoszalin.pl ,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: pcpr.powiat.koszalin.pl
 • osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (II p., pok. 217).

Opinie i uwagi mieszkańców powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji przyjmowane będą na dostępnym na powyższych stronach formularzu do zgłaszania opinii i uwag, drogą elektroniczną na adres pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl lub na piśmie w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – II p., pok. 217),
w terminie do dnia 07.11.2017 r.,

Pobierz:

Więcej o: Zmiana blankietu legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

Zmiana blankietu legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 września 2017 r. zmianie uległ wzór blankietu legitymacji. Nowy wzór blankietu legitymacji w sposób bezpośredni wskazuje na charakter dokumentu i osobę, której przysługuje. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem.

Ważne: Legitymacje wystawione przed dniem 1 września br. zachowują ważność na czas w nich określony. Co istotne, nie trzeba wymieniać tych legitymacji do czasu upływu terminu ich ważności.

Ponieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.

Mieszkańcy powiatu koszalińskiego mogą wymieniać legitymacje w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Koszalinie, ul. Podgórna 16.

Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

Więcej o: Zawsze z rodziną

Zawsze z rodziną

„Zawsze z rodziną” – pod takim hasłem odbyło się w Sarbinowie 12. Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Zorganizowało je Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Przez cztery dni dyrektorzy i pracownicy PCPR-ów oraz MOPR-ów z ponad stu powiatów dyskutowali o problemach i potrzebach społecznych, a wśród nich większej integracji działań poszczególnych służb i dalszej deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Tematyka wykładów i paneli dyskusyjnych dotyczyła m.in. aktualności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, profesjonalizacji pracy socjalnej, przeciwdziałania przemocy jako zadaniu powiatów, procedur odbierania dzieci w różnych sytuacjach prawnych, roli dialogu motywującego jako nowatorskiej metody pracy w rodziną oraz więzi w prawidłowym funkcjonowaniu dzieci w pieczy zastępczej. W ramach zaznajamiania z dobrymi praktykami uczestnicy forum obejrzeli „ciekawy film o usamodzielnianiu” dyrektora PCPR w Wejherowie Iwony Romanowskiej, projekt Adama Szponki „Rodzina w Centrum” i relację z 11. „Rodzinalii” – święta rodzin zastępczych w powiecie koszalińskim.

Piszą o forum:

pobierz

Więcej o: Z instytucji do rodziny – prezentacja aplikacji w 50 powiatach

Z instytucji do rodziny – prezentacja aplikacji w 50 powiatach

Rozpoczynamy spotkania w 50 wybranych powiatach, aby pokazać urzędnikom i rodzinom zastępczym stworzone przez WiseEuropa narzędzie analityczne – aplikację, która ułatwi wprowadzenie zmian w pieczy zastępczej w Polsce do 2020 roku.

Celem przygotowania aplikacji jest zmiana jakościowa w systemie pieczy, aby jak najwięcej dzieci trafiało do rodzin zastępczych zamiast do państwowych placówek. Program wspiera samorządy w procesie przekazywania opieki nad dziećmi z instytucji do rodzin zastępczych. Pokazuje mocne i słabe punkty organizacji pieczy zastępczej oraz miejsce każdego powiatu w nieformalnym rankingu.

Dzięki aplikacji urzędy powiatowe uzyskają informacje o kosztach i sposobach zmian w systemie pieczy zastępczej. Będą mogły zmierzyć i ocenić skuteczność finansowania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, zasoby kadrowe oraz możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania – np. środków europejskich.

Powiaty, które w ramach projektu odwiedzą przedstawiciele WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej:

powiat warszawski zachodni
powiat legionowski
powiat otwocki
powiat hajnowski
powiat bialski
m.Gdynia
powiat m. Gdańsk
powiat słupski
powiat sandomierski
powiat m.Przemyśl
powiat kielecki
powiat ostrzeszowski
powiat buski
powiat jędrzejowski
powiat cieszyński
powiat m.Bielsko-Biała
powiat pszczyński
powiat m.Częstochowa, powiat piotrkowski, powiat łódzki wschodni, powiat m. Łódź, powiat wejherowski,
powiat świdnicki, powiat lubelski, powiat kępiński, powiat kędzierzyńsko-kozielski, powiat krapkowicki
powiat prudnicki, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat turecki, powiat polkowicki, powiat gostyński
powiat m. Wałbrzych, powiat kłodzki, powiat tatrzański, powiat m. Nowy Sącz, powiat krośnieński,
powiat międzyrzecki, powiat nakielski, powiat aleksandrowski, powiat grudziądzki, powiat szczecinecki,
powiat koszaliński, powiat drawski, powiat goleniowski, powiat policki, powiat bartoszycki, powiat mrągowski,
powiat m. Łomża

Aplikacja pozwala również za pomocą wskaźników, sprawdzić, co należy udoskonalić w systemie na poziomie jednostki samorządowej oraz daje rekomendacje jak można to zrobić. Daje też wiele możliwości porównywania powiatów o podobnych cechach (m.in. o podobnej liczbie ludności) w dążeniu do zwiększania liczby dzieci objętych rodzinną opieką zastępczą.