Aktualności

Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach

Adres: ul. Pionierów 3, 76-020 Bobolice

Dyrektor: Agnieszka Gąsiorowska

Typ: dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety, dziewczęta)

Liczba miejsc: 65

Tel.: 94 31 87 332

e-mail: bobolice@domypomocy.pl

Cele i misja

Misja:

pełnienie roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla  osób  i rodzin, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego – przy możliwości współpracy na odległość (on- line, e-puap itp.).

Cele:

z perspektywy klienta:

 • skuteczne wzmocnienie i poprawa funkcjonowania osoby i rodziny w wymiarze społecznym, obywatelskim, ekonomicznym i zdrowotnym.
 • ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego, w szczególności w związku z zagrożeniem epidemicznym.
 • tworzenie możliwości korzystania z nowatorskich rozwiązań, w tym technicznych związanych z usługami i wsparciem świadczonym przez PCPR.

  w odniesieniu do instytucji:

 • podejmowanie skutecznych działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji,
 • łagodzenie skutków ww. problemów z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi adekwatnych do potrzeb osób i rodzin, jak również wzmacnianie ich aktywności z wykorzystaniem ich zasobów i zasobów środowiska lokalnego,
 • tworzenie możliwości współpracy również drogą on-line.

W ramach realizowanego grantu Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego wykonano tłumaczenie na polski język migowy informacji o zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – jednostki organizacyjnej Powiatu Koszalińskiego.

Realizacja zadania z zakresu dostępności cyfrowej – zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności podmiotów, wykonana w ramach umowy nr DSG/0060 z dnia 15.11.2022 r. o powierzenie grantu pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Koszalińskim –

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi.

Wierzymy, że dobra rodzina zastępcza to najlepsza forma pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców. Daje realną szansę na odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Jest mnóstwo dzieci, które potrzebują ciepła i prawdziwego domu. Chcesz poświęcić swój czas i dać wsparcie i opiekę dzieciom ? – naprawdę możesz im pomóc. Rozważ  możliwość utworzenia rodziny zastępczej. Centrum udzieli wszelkich informacji dotyczących tego tematu. Pamiętaj, że wszystkie Rodziny Zastępcze nie są w powiecie koszalińskim pozostawione same sobie, mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Więcej informacji udzieli podczas indywidualnej rozmowy dyrektor PCPR w Koszalinie Ewa Paprocka-Palkowska lub kierownik Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny Agnieszka Walczak (p. 1.5)

  ZAPRASZAMY !

Pomoc usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych

Proces usamodzielnienia to długotrwały proces wychowawczy mający na celu podjęcie przez osobę usamodzielnianą dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem. Przystąpienie do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia jest dobrowolne, ale nie wszyscy mogą być uczestnikami tego programu.

Pomocą mającą na celu usamodzielnienie mogą być objęte osoby, które przystąpiły do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, osobie opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, schroniska dla nieletnich, po osiągnięciu pełnoletniości, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  1. kontynuowanie nauki,
  2. usamodzielnienie,
  3. zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  2. zatrudnienia

3. zapewnia się pomoc prawną i  psychologiczną

Pomoc, o której mowa w pkt 1 jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej. Przyznanie pomocy udzielane jest w formie decyzji administracyjnej.

W/w formy pomocy nie przysługują przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, wlicza się również:

 • okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
 • okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 czerwca 2023 r. wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4 486 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą:
  • nie mniej niż 8 967 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  • nie mniej niż 4 468 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  • nie mniej niż 2 244 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.
W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 2 039 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4 077 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Osoba usamodzielniana co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Od 1 czerwca 2023 r. wysokość pomocy wynosi na kontynuowanie nauki nie mniej niż 681 zł miesięcznie.
Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

 

 

Więcej informacji na temat pomocy usamodzielnianym można uzyskać pod nr telefonu (94) 71-40-211

Mieszkanie chronione

Z mieszkania chronionego prowadzonego przez Powiat Koszaliński mogą korzystać usamodzielniani pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Ma ono charakter treningowy tj. świadczenie usług polegających na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu w zakresie samoobsługi, zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, efektywnym zarządzaniu czasem, prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianiu spraw urzędowych, utrzymywaniu więzi rodzinnych, uczestnictwu w życiu społeczności lokalnej, poszukiwaniu pracy.

Celem tej formy wsparcia jest wspieranie samodzielności  i odpowiedzialności młodych ludzi.

Z uwagi na wymogi standaryzacyjne, w mieszkaniu prowadzonym przez Powiat Koszaliński może zamieszkiwać do 3 wychowanków.