Aktualności

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Koszalińskim –

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi.

Wierzymy, że dobra rodzina zastępcza to najlepsza forma pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców. Daje realną szansę na odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Jest mnóstwo dzieci, które potrzebują ciepła i prawdziwego domu. Chcesz poświęcić swój czas i dać wsparcie i opiekę dzieciom ? – naprawdę możesz im pomóc. Rozważ  możliwość utworzenia rodziny zastępczej. Centrum udzieli wszelkich informacji dotyczących tego tematu. Pamiętaj, że wszystkie Rodziny Zastępcze nie są w powiecie koszalińskim pozostawione same sobie, mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Więcej informacji udzieli podczas indywidualnej rozmowy dyrektor PCPR w Koszalinie Ewa Paprocka-Palkowska lub kierownik Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny Agnieszka Walczak (p. 1.5)

  ZAPRASZAMY !

Pomoc usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych

Proces usamodzielnienia to długotrwały proces wychowawczy mający na celu podjęcie przez osobę usamodzielnianą dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem. Przystąpienie do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia jest dobrowolne, ale nie wszyscy mogą być uczestnikami tego programu.

Pomocą mającą na celu usamodzielnienie mogą być objęte osoby, które przystąpiły do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, osobie opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, schroniska dla nieletnich, po osiągnięciu pełnoletniości, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  1. kontynuowanie nauki,
  2. usamodzielnienie,
  3. zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  2. zatrudnienia

3. zapewnia się pomoc prawną i  psychologiczną

Pomoc, o której mowa w pkt 1 jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej. Przyznanie pomocy udzielane jest w formie decyzji administracyjnej.

W/w formy pomocy nie przysługują przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, wlicza się również:

 • okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
 • okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 czerwca 2023 r. wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4 486 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą:
  • nie mniej niż 8 967 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  • nie mniej niż 4 468 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  • nie mniej niż 2 244 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.
W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 2 039 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4 077 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Osoba usamodzielniana co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Od 1 czerwca 2023 r. wysokość pomocy wynosi na kontynuowanie nauki nie mniej niż 681 zł miesięcznie.
Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

 

 

Więcej informacji na temat pomocy usamodzielnianym można uzyskać pod nr telefonu (94) 71-40-211

Mieszkanie chronione

Z mieszkania chronionego prowadzonego przez Powiat Koszaliński mogą korzystać usamodzielniani pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Ma ono charakter treningowy tj. świadczenie usług polegających na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu w zakresie samoobsługi, zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, efektywnym zarządzaniu czasem, prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianiu spraw urzędowych, utrzymywaniu więzi rodzinnych, uczestnictwu w życiu społeczności lokalnej, poszukiwaniu pracy.

Celem tej formy wsparcia jest wspieranie samodzielności  i odpowiedzialności młodych ludzi.

Z uwagi na wymogi standaryzacyjne, w mieszkaniu prowadzonym przez Powiat Koszaliński może zamieszkiwać do 3 wychowanków.

 

 

Poradnictwo specjalistyczne

W siedzibie PCPR w ramach specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemoc
i osób stosujących przemoc w rodzinie codziennie pełniony jest dyżur przez pracownika PCPR, który udziela porad osobiście i telefonicznie.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia (prawnego, psychologicznego, rodzinnego, socjalnego), informacji o Twoich uprawnieniach, informacji o instytucjach które mogą Ci pomóc

ZADZWOŃ LUB ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Władysława Andersa 32, 76-626 Koszalin

Pracujemy w godz. 7.30 – 15.30

Łukasz Hładzio, pokój 3.11, tel. 94 – 71-40-253,
e-mail: lukasz.hladzio@powiat.koszalin.pl, lub przemoc@powiat.koszalin.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ma do dyspozycji w sytuacjach konieczności natychmiastowego wsparcia ofiary przemocy całodobowe miejsca hostelowe w Punkcie Interwencji Kryzysowej (po spełnieniu regulaminowych warunków). Oprócz bezpiecznego schronienia uzyska się tam także bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz socjalną.

Fakt zgłoszenia się na konsultacje objęty jest tajemnicą.

Zawsze Ci pomożemy !!!

Baza instytucji, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową

Koszalin, 29.01.2024r.

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową

 

 1. Instytucje realizujące oferty dla osób stosujących przemoc domową
L.p. Nazwa Adres Telefon/email
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 32,

75-626 Koszalin

94 7140 217

94 7140 252

pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

 Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
domową
.

Program składa się z dwóch części:

 • Edukacyjnej podczas, której uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat zjawiska przemocy;
 • Korekcyjnej w trakcie, której uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności społecznej, asertywności oraz nabywają umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz korzystania ze wsparcia społecznego.

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową zmierzających do zmiany wzorców zachowań.

Program jest formą oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc domową. Głównym celem programu jest koncentracja na osobie, jej możliwościach, mocnych stronach z jednoczesnym świadomym przyjęciu słabych stron, są to działania będące podłożem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu zmierzającym do zmiany wzorców zachowań.

Program oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny „Bez Przemocy – można”

Metodami realizacji Programu „Bez Przemocy – można”  są między innymi:

 • Oddziaływania edukacyjne: pogadanki, prelekcje, warsztaty grupowe i indywidualne obejmujących tematykę zjawiska przemocy domowej (podstawy prawne oraz zagadnienia psychologiczne) oraz indywidualne/grupowe udzielanie informacji o podstawach prawnych zjawiska przemocy domowej i konsekwencjach z tym związanych;
 • Oddziaływania wspierające polegające na wsparciu specjalistycznym (prawnym, psychologicznym, socjalnym, rodzinnym) oraz psychoedukację indywidualna udzielaną przez psychologów w ramach udzielanego wsparcia.
 • Grupy wsparcia dla osób które ukończyły Programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc oraz psychologiczno – terapeutycznych
  w sytuacji zapotrzebowania na takie działanie przez te osoby.

Realizatorem powyższych programów jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 32, 75-626 Koszalin.

Informacje na temat terminów warsztatów udzielane są pod nr telefonu: 94 71 40 253.

 

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 • opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
  i realizacja programów osłonowych,
 • zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy domowej, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy
  w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych (bądź wspieranie już istniejących placówek).
 • przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2024,

Obsługa administracyjna Konwentu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 32, 75-626 Koszalin, nr telefonu: 94 7140 253.

 1. Zespoły Interdyscyplinarne z Powiatu Koszalińskiego inicjujące działania w stosunku do osób stosujących przemoc
1. Zespół Interdyscyplinarny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Będzinie
Będzino 56,

76-037 Będzino

94 31 62 337

k.zerdzinska@gopsbedzino.pl

2. Zespół Interdyscyplinarny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Manowie
ul. Kolejowa 11,

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeszynie
Niedalino 29a,

76-024 Świeszyno

94 31 83 523

tel. alarmowy: 512 585 260

gops@swieszyno.pl

4. Zespół Interdyscyplinarny – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu
Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
ops@biesiekierz.eu
5. Zespół Interdyscyplinarny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mielnie
ul. 6-go marca 35,

76-032 Mielno

94 31 66 202 poczta@mops.mielno.pl
6. Zespół Interdyscyplinarny – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobolicach

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl

7. Zespół Interdyscyplinarny – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Polanowie

ul. Wolności 7,
76-010 Polanów
94 34 19 456
mgops@polanow.pl
8. Zespół Interdyscyplinarny – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sianowie

ul. Słowackiego 3A,
76-004 Sianów
94 30 67 048

94 30 67 037
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl

 

 1. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.
L.p. Nazwa

 

Adres Telefon/email

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Wł. Andersa 32,

75-626 Koszalin

94 71 40 217

94 71 40 253

przemoc@powiat.koszalin.pl

2. Komenda Miejska Policji ul. Słowackiego 11,

75-950 Koszalin

997, 112
sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl
3. Prokuratura Rejonowa
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 107,

75-626 Koszalin

94 34 19 510

biuro.podawcze.prkos@prokuratura.gov.pl

4. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  

Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet
i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II

ul. Harcerska 17
75-073 Koszalin

 

 

Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin

 

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Koszalinie

Koszalin

ul. Wojska Polskiego 13

 

 

tel.: 94 342 30 05
kom.: 516 840 097
e-mail: centrum.kryzysowe.koszalin@
caritas.pl

 

 

 

 

 

tel. 516 840 090

e-mail: dsm-koszalin@caritas.pl 

 

 

 

 

Tel 518 960 940

e-mail: koszalin.pokrzywdzeni@caritas.pl

GMINA BĘDZINO
1. Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Będzinie

Będzino 56,

76-037 Będzino

Tel. 94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
z siedzibą w Punkcie Konsultacyjnym
Będzino 21

76-037

Tel. 94 31 62 337
3. Punkt Konsultacyjny przeznaczony dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Będzino 21

76-037

Tel. 94 31 62 337
4. Urząd Gminy Będzino – Inspektor ds. profilaktyki
i spraw społecznych
Urząd Gminy Będzino
Będzino 19,76-037 Będzino
tel. 94 31 62 546,

tel. kom. 883-018 272,

e-mail: j.jaczewski@bedzino.pl

5. Dzielnicowi gminy Będzino Komisariat Policji
w Mielnie,ul. 6-go marca 6,
76-032 Mielno
112, 997

47 784 18 30

oficer dyżurny 47 7841825

6. Szkoła Podstawowa
w Dobrzycy
76-038 Dobrzyca 53 94 316 01 06

sekretariat@sp-dobrzyca.bedzino.pl

7. Szkoła Podstawowa
w Będzinie z siedzibą
w Łeknie
76-037 Łekno 14 94 316 24 21

sekretariat@szkolalekno.pl

8. Szkoła Podstawowa
w Tymieniu im. Kard. Ignacego Jeża
76-035 Tymień 49 94 318 12 96

Szkolatymien491@wp.pl

9. Szkoła Podstawowa
w Mścicach im. Ludzi Morza
ul. Szkolna 1,

76-031 Mścice

94 316 51 49

sekretariat@szkolamscice.pl

GMINA BIESIEKIERZ
1. Ośrodek Pomocy Społecznej

w Biesiekierzu

Biesiekierz 13,

76-039 Biesiekierz

94 31 80 316

ops@biesiekierz.eu

MIASTO I GMINA BOBOLICE
1. Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobolicach, w tym Centrum Wspierania Rodziny oraz Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice 
94 31 87 595

94 31 87 713

www.mgops.bobolice.pl
mgops@bobolice.pl

2. Posterunek Policji

w Bobolicach

ul. Koszalińska 8A,
76- 020 Bobolice
47 784 12 14

604 442 022

agnieszka.czarnecka@sc.policja.gov.pl

3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
w Bobolicach w tym  Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS”
ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

swis.bobolice@wp.pl

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

5. Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1,
76-020 Bobolice
gmina@bobolice.pl

www.bobolice.pl

6. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

7. Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Asklepios”

w Bobolicach

ul. Zwycięstwa 8-12,

76-020 Bobolice

94 318 74 76

604-131-128

8. Przychodnia Lekarska ,,AMELIA”

Filia w Bobolicach

ul. Reymonta 2,

76-020 Bobolice

793 587 777

bobolice@przychodniaamelia.pl

9. Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Bobolicach
ul. Kościelna 1,

76-020 Bobolice

94 318 73 29

rbaran@koszalin.opoka.org.pl

www.parafia.bobolice.pl

10. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

w Bobolicach

ul. Głowackiego 7d,

76-020 Bobolice

94 318 74 86

sekretariat@spbobolice.pl

www.spbobolice.pl

11. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie Kłanino 7,

76-020 Bobolice

94 316 70 36

szkolaklanino@o2.pl

www.szkola-klanino.bobolice.pl

12. Szkoła Podstawowa
w Drzewianach
Drzewiany 76,

76-020 Bobolice

94 318 78 23

784 356 705

dzewiany@wp.pl

www.spdrzewiany-bobolice.szkolnastrona.pl

13. Szkoła Podstawowa im.   Tony‘ego Halika w Dargini Dargiń 47  94 318 28 99

szkoladargin@op.pl

www.spdargin.pl

14. Przedszkole w Bobolicach ul. Szkolna 1,

76-020 Bobolice

 

730 535 130

przedszkole.bobolice@interia.pl

www.przedszkolebobolice.edupage.org

 

15. Żłobek Miejski w Bobolicach „Elfiki” ul. Szkolna 1,

76-020 Bobolice

e.dadan@bobolice.pl

www.zlobek.bobolice.pl

GMINA MANOWO
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Manowie

ul. Kolejowa 11,

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

2. Straż Gminna w Manowie ul. Szkolna 2,
76-015 Manowo
94 318 39 10
MIASTO I GMINA MIELNO
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go marca 35,

76-032 Mielno

94 31 66 202
poczta@mops.mielno.pl
2. Komisariat Policji w Mielnie ul. 6-go marca 6,
76-032 Mielno
112, 997

47 784 18 30

3. Straż Gminna w Mielnie ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 348 09 11
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. B. Chrobrego 10,

76-032 Mielno

94 345 98 43
5. Szkoła Podstawowa
im. Straży Granicznej
w Sarbinowie
ul. Nadmorska 27A,
76-034 Sarbinowo
94 316 55 28
6. Szkoła Podstawowa im.
L. Teligi w Mielnie
ul. Lechitów 19,
76-032 Mielno
94 346 19 86
7. Przedszkole w Mielnie ul. Szkolna 1,

76-032 Mielno

94 318 93 47
MIASTO I GMINA POLANÓW
1. Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Polanowie

ul. Wolności 7,

76-010 Polanów

94 31 88 385

mgops@polanow.pl

MIASTO I GMINA SIANÓW
1. Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Sianowie

ul. Słowackiego 3a,

76-004 Sianów

94 31 85 512

94 30 67 040
mgops@sianow.pl

2. Posterunek Policji w Sianowie ul. Łużycka 27

76-004 Sianów

47 7841676
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sianowie ul. Armii Polskiej 30,

76-004 Sianów

94 31 85 281
 
GMINA ŚWIESZYNO
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie,

 

Niedalino 29a,

76-024 Świeszyno

94 3183 523

Tel. Alarmowy 512 585 260

gops@swieszyno.pl

 1. Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc
L.p. Gmina Rodzaj telefonu Nr telefonu
1. Świeszyno Interwencyjny/Alarmowy 512 585 260
2. Linia Pomocy Pokrzywdzonym informacyjny 222 309 900

info@numersos.pl.

3. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie NIEBIESKA LINIA
Interwencyjny

Informacyjny

tel. 22 668 70 00

www.niebieskalinia.info

4. Policyjny Telefon Zaufania. interwencyjny 800 12 01 48
5. Telefon zaufania – Komenda Miejska Policji w Koszalinie Interwencyjny

Informacyjny

800 680 620
6. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Interwencyjny

Informacyjny

800 12 12 12
7. Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet Interwencyjny

 

600 07 07 17
(czynny całą dobę)
8. Telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży
Interwencyjny

Informacyjny

116 111
9. Kryzysowy Telefon Zaufania Interwencyjny

Informacyjny

116 123
(codziennie od 14.00 do 22.00)
10. Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
Interwencyjny

Informacyjny

22 628 01 20
11. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi „La strada” Interwencyjny

Informacyjny

22 628 99 99

605 687 750

strada@strada.org.pl

12. Łukasz Hładzio – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
Informacyjny 94 71 40 253

 

Ewa Paprocka – Palkowska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017

Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XV/117/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 lutego 2012 r.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie koszalińskim. Cel główny realizowany jest następującymi celami szczegółowymi:

 1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego.
 2. Podnoszenie jakości pracy służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez wsparcie i terapię, udostępnienie wiadomości o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.
 4. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
 5. Współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych na rzecz zapobiegania przemocy
  w rodzinie.

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

DO POBRANIA

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Każdy zasługuje na rodzinę”

Zgodnie z art.42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej
w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami:
  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Okoliczności, o których mowa powyżej, ustala Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Wymagane dokumenty:

W trakcie procedury szkoleniowo kwalifikacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przeszkolenie wraz z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na rodzinę zastępczą.
 • Oświadczenie kandydata o:
  • przebywaniu na terytorium RP;
  • wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (lub jego braku);
  • braku ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  • pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo;
 • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do sprawowania opieki zastępczej wydane przez lekarza pierwszego kontaktu;
 • zaświadczenie o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego;
 • kserokopię aktu małżeństwa, w przypadku rozwodu sentencje wyroku sądu;
 • życiorys;

Ponadto Kandydaci na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zobowiązani są uczestniczyć
w zajęciach w szkoleniu prowadzonym przez PCPR w łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych,
w tym 10 godzin stażu w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka według programu, zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.

Więcej o: KAŻDY ZASŁUGUJE Na RODZINĘ!!! – 10. Rodzinalia w Powiecie Koszalińskim

KAŻDY ZASŁUGUJE Na RODZINĘ!!! – 10. Rodzinalia w Powiecie Koszalińskim

Na jubileuszowe – 10 Rodzinalia – festyn integracyjny promujący rodzicielstwo zastępcze przybyło… ponad 300 osób – Rodzin, gości – w tym wiele szczęśliwych dzieci. Bo właśnie o uśmiech i dobro dziecka na co dzień dbają Rodziny Zastępcze. Tegoroczne Rodzinalia przebiegały w konwencji bajkowej – stąd możliwość wcielania się w postaci wilka i Czerwonego kapturka, a pracownicy PCPR w Koszalinie (organizator Rodzinalii) przebrani w kolorowe bajkowe postaci.

W przeddzień naszej Rodzinnej imprezy- ściana deszczu i gwałtowny wiatr nie dawały nadziei na udany festyn, ale… zasłużyliśmy i… było sucho, słonecznie… PIĘKNIE!

Otrzymaliśmy listy skierowane do uczestników i organizatorów Rodzinalii z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, od posła na Sejm RP S. Gawłowskiego oraz prezesa o/o Towarzystwa Przyjaciół Dzieci H. Zabrockiego. Nasz festyn zaszczycili obecnością Poseł na Sejm RP Stefan Romecki, wicestarosta Koszaliński Dariusz Kalinowski, wójt gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz z przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Płazą i radną Małgorzatą Jabłońską-Bauer, wójt Świeszyna Ewa Korczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie Janusz Machała wraz ze skarbnikiem Anabell Marcińczak, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji Marcin Pilarczyk, dyrektorzy domów pomocy społecznej Powiatu Koszalińskiego – Maria Józefowska-Jurga, Ewa Paprocka-Palkowska, Jolanta Wyszyńska, dyrektor PCPR w Sławnie Małgorzata Maciuk-Radawiec, kierownicy i dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu koszalińskiego, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie Beata Płaza, przedstawiciele Ośrodka adopcyjnego, Aleksandra Lachowicz.

Tradycją Rodzinalii jest wspólne Rodzinne zdjęcie i ….balony do nieba  z życzeniami dzieci wypowiadanymi również przez mikrofon. Jedna z dziewczynek do balonów wrzuciła marzenie o nową mamę…. Wzruszających chwil było więcej – przy wręczaniu podziękowań zawodowym Rodzinom zastępczym- za Rodzicami wybiegało „stadko” dzieci- uśmiechniętych, szczęśliwych, zapatrzonych w Ciocię i Wujka. Rodzinalia to wspólnie spędzany czas- możliwość wymiany doświadczeń, zabawy i dobrego jedzenia. Wszystko dzięki kilkumiesięcznym przygotowaniom czynionym przez wyjątkowych pracowników Koszalińskiego Centrum oraz gościnnego Domu Pomocy Społecznej  Nowych Bielicach. (gospodarz obiektu). Atrakcji było wiele: konkurencje da Vipów, zjeżdżalnia, zabawy, konkursy (i to jakie!) pokaz strażacki, policyjna gra dotycząca bezpieczeństwa i wiele, wiele innych atrakcji…

Z okazji jubileuszu następujące Rodziny – tak jak co roku otrzymały podziękowania za długoletnią służbę dzieciom ( 5, 10 , 15 i 20 lat):

 1. Rodzinny Dom Dziecka – Iwona i Jan Kłudkowscy – 20 lat stażu
 2. Spokrewniona RZ – Klara i Jan Koperscy – 15 lat stażu
 3. Spokrewniona RZ – Małgorzata Bałukonis – 10 lat stażu
 4. spokrewniona RZ – Beata Graf – 10 lat stażu
 5. Spokrewniona RZ – Bogumiła i Ryszard Ciesielscy – 5 lat stażu
 6. Spokrewniona RZ – Zdzisława i Józef Gąsiorkowie – 5 lat stażu

Wielkim zaskoczeniem dla Rodzin były pamiątkowe tabliczki z podziękowaniami dla zawodowych Rodzin zastępczych:

 1. Helena i Ryszard Falkowscy (pogotowie Rodzinne)
 2. Anna i Tomasz Skubińscy
 3. Olga i Bogdan Majewscy
 4. Bogumiła i Jan Sawiccy
 5. Elżbieta i Henryk Jungowie
 6. Grażyna Janasik
 7. Grażyna i Kazimierz Pytlińscy

Rodzinne Domy Dziecka:

 1. Mariola i Jacek Karasiowie
 2. Barbara Król
 3. Iwona i Jan Kłudkowscy

Podczas otwarcia został rozstrzygnięty konkurs ,,Moja bajkowa rodzina”

Główną nagrodę otrzymała Rodzina –  Iwony i Jana Witkowskich z dziećmi Dominiką, Partycją, Michałem, Igorem i Alanem.

Wyróżnienia otrzymały Rodziny  Pani Haliny Kupisz, z  Angeliką oraz Rodzina   Elżbiety i Henryka Jungów z  Oliwią, Sebastianem i Natalią.

Szczególne podziękowania dla dyrektor DPS w Nowych Bielicach wraz z pracownikami i mieszkańcami za życzliwość, organizacyjne wsparcie i dużo dobrej energii!

Do zobaczenia za rok!

Mirosława Zielony