Więcej o: Ważne! Wsparcie psychologiczne

Ważne! Wsparcie psychologiczne

Jako ludzkość po raz pierwszy od ponad 100 lat mierzymy się  z pandemią. W tej trudnej sytuacji społeczność psychologów i psychoterapeutów oferuje bezpłatną pomoc osobom szczególnie narażonym na negatywne skutki psychologiczne epidemii koronawirusa w Polsce.

wsparcie psychologiczne kierowane do:

mieszkańców powiatu koszalińskiego

kontakt możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu się w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (7:30-15:30)

tel. 94 71 40 224

wsparcie psychologiczne kierowane do:

 • członków personelu dps  i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem,
 • osób objętych kwarantanną,
 • osób, które w związku z wprowadzonymi ograniczeniami straciły z dnia na dzień źródło dochodu,
 • osób, które są w kryzysie psychicznym i odmówiono im innej formy pomocy ze względu na pandemię (np. przyjęcia na oddział dzienny szpitala psychiatrycznego)

kontakt:

 1. https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kontakt
 1. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia, będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”
Więcej o: dla seniorów i rodzin – platforma ABCsenior.com

dla seniorów i rodzin – platforma ABCsenior.com

Logo Krajowego Instytutu Gospodarki SenioralnejKrajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił platformę ABCSENIOR.COM, jako podstawowe Centrum Informacji dla Seniorów. Znajdziecie tam Państwo możliwie kompletne i sprawdzone informacje potrzebne seniorom w tym wyjątkowo trudnym okresie. Portal dedykowany jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym. Na platformie ABCsenior.com znajdziemy m.in. wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów, informacje o bieżącej sytuacji w kraju, wykaz najważniejszych telefonów oraz mapę szpitali zakaźnych.

Informacje – w załącznikach.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Biuro Polityki Rodzinnej i Senioralnej

Pobierz “Krajowy-Instytut-Gospodarki-Senioralnej-startuje-z-pomocą-dla-seniorów.pdf” Krajowy-Instytut-Gospodarki-Senioralnej-startuje-z-pomocą-dla-seniorów.pdf – Pobrano 48 razy – 222 KB

Więcej o:

Koszalin, 25.03.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 10 Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostają następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie :

 1. WYŁĄCZA SIĘ BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.
  Wyjątek stanowi realizacja spraw niezbędnych, nie cierpiących zwłoki, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Centrum
 2. Dokumenty do PCPR-u można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przed budynkiem. Odbiór osobisty dokumentów jest niemożliwy – będą wysyłane pocztą na wskazany adres lub elektronicznie na wskazaną skrytkę.
 3. Wszelkie możliwe wnioski należy składać z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki:
  /pcprkoszalin 1/skrytka.

Ograniczenia obowiązują do odwołania, nie dłużej jednak niż do odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

DYREKTOR
Mirosława Zielony

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Koszalin, dnia 23 marca 2020 roku
AK.1101.3.2020.MW

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego

 

I. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada:

 1. poziom wykształcenia zgodny z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, tj. m.in.:

– dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

– dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki rodzinne lub

– dyplom ukończenia przed 1 stycznia 2007 roku wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub

– dyplom uzyskania do dnia 1 stycznia 2008 roku tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

II. Preferowane cechy osobowościowe:

 1. Sumienność, dokładność,
 2. Umiejętność nawiązywania kontaktów,
 3. Organizacja i umiejętność samodzielnej pracy,
 4. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 5. Kreatywność,
 6. Komunikatywność,
 7. Otwartość na nowe wyzwania

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. Znajomość specyfiki samorządu terytorialnego,
 3. Znajomość przepisów KPA, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

IV. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego należy między innymi:

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie i na wniosek uprawnionych instytucji,
 2. Rozpoznanie i diagnoza potrzeb mieszkańców regionu w tym w zakresie pieczy zastępczej,
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 5. Świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej,
 6. Realizacja programów/ projektów pomocowych na rzecz mieszkańców Powiatu Koszalińskiego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Listy motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nieurzędniczym -pracownik socjalny (w przypadku nawiązania umowy o pracę, kandydat przed podjęciem zatrudnienia zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji .

Osoby zainteresowane mogą przesłać komplet dokumentów w terminie do 31 marca 2020 roku   na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin lub dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (pokój 217).

Wszelkich informacji udziela Dział Administracji i Kadr Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pod numerem telefonu 94 71 40 217.

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Złożone dokumenty nie będę odsyłane –zostaną zniszczone po zakończonej rekrutacji. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Mirosława Zielony

Więcej o: Trwa nabór wniosków w ramach modułu II „Aktywny Samorząd” – informacja dla studentów

Trwa nabór wniosków w ramach modułu II „Aktywny Samorząd” – informacja dla studentów

Uwaga! trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Przeczytaj, jeśli masz trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni.

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W bieżącym roku znacząco ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku!

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Nawiązując do sygnalizowanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie informujemy, że realizatorzy programu mają kompetencje do przywrócenia terminu związanego z realizacją programu, w tym na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Natomiast warunki przekazania dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu, określone są w umowie dofinansowania. Przypominamy – dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia może być wypłacony wtedy, gdy Wnioskodawca wypełni zobowiązania umowne w tym zakresie. Konieczne jest przedłożenie przez Wnioskodawcę informacji o zaliczeniu semestru objętego dofinansowaniem. Uznanie zaliczenia semestru odbywa się na podstawie udokumentowanej informacji o frekwencji (uczestnictwie w zajęciach) lub potwierdzającej, że uczeń/student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem np. poprzez wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informację o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej,

 1. w formie oceny itp. Źródłem informacji o zaliczeniu semestru może być np. indeks, wydruk z USOS, zaświadczenie uczelni, itp.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania i zasadach przekazania środków w 2020 roku znajduje się w części dot. „Informacje dla studentów”.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

Data publikacji: 2020-03-13 Departament ds. Programów Autor: Małgorzata Poręba

Więcej o: 50 pomysłów, co robić z dzieckiem w domu podczas kwarantanny „zostańcie w domu”

50 pomysłów, co robić z dzieckiem w domu podczas kwarantanny „zostańcie w domu”

 1. SIEDZIEĆ W DOMU ! – to nie ulega żadnej wątpliwości. Jeżeli wszyscy zaczniemy akurat teraz łazić całymi rodzinami po marketach, lansować się na mieście, gromadzić na osiedlowych ławeczkach i placach zabaw (a niestety nadal tak się dzieje w wielu miejscach w Polsce) to wirus będzie rozprzestrzeniał się wręcz lawinowo. Tylko nasza zbiorowa odpowiedzialność i skrupulatne stosowanie się do zaleceń może go choć trochę spowolnić!
 2. Jeśli iść na spacer – to tylko na odludzie, gdzie nikogo nie spotkamy (do lasu, na łąkę, nad mało uczęszczane jezioro). Na pewno macie w swojej okolicy takie odosobnione, ustronne miejsca – ale tak czy siak pamiętajcie o dokładnym myciu rąk po powrocie i starajcie się nie dotykać niczego na zewnątrz. Można też wybrać się na wycieczkę wirtualną – coraz więcej muzeów i innych instytucji kultury wprowadza do swojej oferty opcję zwiedzania online.
 3. Czytać książki, które już od dawna czekały na naszym czytelniczym „stosiku”.
 4. Grać w gry planszowe, budować z klocków, układać puzzle.
 5. Urządzić pokaz mody lub bal przebierańców przy ulubionej dziecięcej muzyce.
 6. Zrobić samodzielnie instrumenty (perkusja z garnków, marakasy z pojemniczków wypełnionych ryżem, gitary z nakrętek od słoików i naciągniętych na nie gumek recepturek) i urządzić na nich rodzinny koncert.
 7. Usprawniać motorykę małą – wycinać, robić wydzieranki, lepić z plasteliny.
 8. Pobawić się w teatrzyk cieni albo teatrzyk kukiełkowy z samodzielnie przygotowanymi postaciami.
 9. Przygotować domowy tor przeszkód – zrobić zawody, kto szybciej i sprawniej go pokona.
 10. Grać w kręgle z butelek po mleku.
 11. Wyzwolić kreatywność i wykonać najróżniejsze prace plastyczne – klikając w ten link zostaniecie przekierowani do naszych pomysłów i inspiracji z poprzednich lat.
 12. Upiec domowy chleb lub bułeczki – zwłaszcza teraz, kiedy wyjścia do sklepów powinny być ograniczone.
 13. Wykonać autorską biżuterię z drucików kreatywnych, koralików, muliny itd.
 14. Zrobić recyklingowe zabawki ze starych kartonów (auto, rakietę, robota, kuchenkę do zabawy w gotowanie).
 15. Malować buzie specjalnymi kredkami lub farbkami.
 16. Robić wiosenne dekoracje i ozdoby do dziecięcego pokoju.
 17. Bawić się gotową masą plastyczną albo zrobić masy plastyczne DIY (glutki slime, kaszolinę, ciastolinę, masę solną, zimną porcelanę…)
 18. Bawić się w kalambury, zgadywanki, skojarzenia itp.
 19. Przygotować zabawy sensoryczne – w tym domową ścieżkę sensoryczną z rzeczy, które macie dostępne pod ręką.
 20. Bawić się balonami albo zrobić tor dla piłeczek z rolek po papierze toaletowym.
 21. Puszczać bańki mydlane i nie przejmować się zaciapaną podłogą 😉
 22. Bawić się cieczą newtonowską.
 23. Grać w karty albo budować z nich domki.
 24. Bawić się w sylabowe kodowanie. Każdej sylabie odpowiada dany kolor na karcie – a dziecko stara się odszyfrować konkretny wyraz i samodzielnie go odczytać.
 25. Zorganizować bajkowy seans z popcornem i zasłoniętymi roletami – prawie jak w kinie 😉
 26. Bawić się w odgrywanie ról (w sklep, lekarza, restaurację) – dzięki temu dziecko rozwija umiejętności społeczne i uczy się prawidłowego funkcjonowania wśród ludzi (na pewno mu się to przyda, kiedy już zakończymy przymusową izolację).
 27. Bawić się karaoke – podkłady muzyczne znajdziecie bez trudu w internecie.
 28. Wspólnie gotować/piec ciasteczka/robić wiosenne sałatki i pomysłowe kanapki.
 29. Robić domowe eksperymenty – np. wulkan w octu i sody oczyszczonej.
 30. Zrobić domowe przyjęcie z owocowymi szaszłykami i czekoladowym fondue.
 31. Przygotować prowizoryczne sztalugi, na którym dziecko namaluje farbami swój własny obraz.
 32. „Wydać” własną książkę z dziecięcymi rysunkami, podpisami i wymyśloną przez dziecko historią.
 33. Zasiać rzeżuchę lub wyhodować fasolkę w słoiku z gazą, a potem troskliwie jej doglądać.
 34. Wydrukować z internetu najróżniejsze karty pracy, wspierające grafomotorykę, naukę liczenia i czytania.
 35. Słuchać odgłosów zwierząt i ptaków – np. TUTAJ wystarczy kliknąć w danego ptaszka, a on pięknie Wam zaśpiewa!
 36. Przygotować własną grę planszową DIY – np. dotyczącą ruchu drogowego.
 37. Pokazać dziecku, jak ważne jest mycie rąk: nalać do miseczki wodę, posypać ją warstwą mielonego pieprzu (bakterie) – a potem zamoczyć paluszek dziecka w płynie do naczyń i obserwować, co się stanie.
 38. Zrobić pieczątki z ziemniaka i ozdobić nimi dziecięcy obrazek albo białą koszulkę.
 39. Wykonać własnoręcznie kartki, które wyślecie na Wielkanoc.
 40. Wspólnie posprzątać / przemeblować dziecięcy pokój.
 41. Przerabiać stare rzeczy, nadawać im drugie życie.
 42. Przygotować plan dnia – obejmujący również naukę i przerabianie materiału, którego dziecko ze względu na kwarantannę nie może realizować w szkole.
 43. Przeglądać stare zdjęcia, umieszczać je w albumach, wspominać lepsze czasy i mieć nadzieję, że już wkrótce znowu nadejdą.
 44. Zrobić żelowe mydełka DIY.
 45. Wysypiać się odpowiednio i zdrowo odżywiać – bo to bardzo ważne dla utrzymania naszej odporności.
 46. Urządzić „dzień piżamowca” – pozwolić sobie na pełen luz, słodkie lenistwo i nudę. Nie zawsze musimy być hiperaktywni i kreatywni, czasem warto po prostu odpuścić.
 47. Uczyć się literek i cyferek w kreatywny sposób.
 48. Przygotować zabawy ruchowe, ćwiczyć i tańczyć przy ulubionej muzyce.
 49. Skorzystać z wirtualnych platform edukacyjnych – chociażby po to, żeby uczyć się angielskich słówek
 50. Stworzyć plakat podobny do tego, jakie w obliczu pandemii pojawiają się wielu włoskich domach, w oknach i na balkonach – oraz opublikować jego zdjęcie w social mediach z hashtagami:

Autor: www.naszebabelkowo.pl

Więcej o: Zawieszenie przyjmowania ineresantów

Zawieszenie przyjmowania ineresantów

WAŻNE !!!!!!

w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem SARS-CoV-2
PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZOSTAJE WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA

prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztową lub telefonicznie /fax
szczegóły na stronie: www.pcprkoszalin.pl

dodatkowe informacje:
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl
tel. 94 71 40 217
tel./fax 94 71 40 252

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE
IMIĘ  I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON OBSŁUGIIWANY TEREN powiat.koszalin.pl POKÓJ
Mirosława Zielony Dyrektor powiat koszaliński pcpr@ 217
DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR (AK)
Małgorzata Węgrzyn Starszy inspektor 94 71 40 217

fax 71 40 252

powiat koszaliński pcpr.sekretariat@ 217
Dariusz Niemczuk Kierowca powiat koszaliński
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY (FK)
Małgorzata

Mazurkiewicz-Ciupak

Główny księgowy 94 71 40 219 powiat koszaliński pcpr.fin@

malgorzata.mazurkiewicz@

219
Renata Malinowska Księgowy 94 71 40 220 powiat koszaliński renata.malinowska@ 220
Marta Gawryś Starszy księgowy 94 71 40 220 powiat koszaliński marta.gawrys@ 220
DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (RSON)
Anna Wyszyńska Kierownik 94 71 40 223 powiat koszaliński anna.wyszynska@ 223
Karolina Szaranek Starszy specjalista 94 71 40 222 powiat koszaliński karolina.szaranek@ 222
DZIAŁ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY (WDiR)
Agnieszka Walczak Kierownik 94 71 40 216 powiat koszaliński agnieszka.walczak@ 217
Magdalena Mróz Pomoc administracyjna 94 71 40 226  powiat koszaliński magdalena.mroz@ 226
Lidia Durek  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

94 71 40 225 powiat koszaliński lidia.durek@ 225
Michał Kołakowski Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 211 powiat koszaliński michal.kolakowski@ 211
Jolanta Wiśniewska Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 225 powiat koszaliński jolanta.wisniewska@ 225
Anna Szczerba Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 210 powiat koszaliński anna.szczerba@ 210
Elżbieta Mentel Podinspektor 94 71 40 226 powiat koszaliński elżbieta.mentel@ 226
Pasieka Małgorzata Starszy inspektor 94 71 40 212 powiat koszaliński malgorzata.pasieka@ 212
DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ (PI)
Waldemar Maniak Kierownik 94 71 40 213 powiat koszaliński waldemar.maniak@ 213
Anna Darnielewicz Główny specjalista 94 71 40 224 powiat koszaliński anna.darnielewicz@ 224
Radosław Płoszaj Inspektor 94 71 40 224 powiat koszaliński radoslaw.ploszaj@ 224
Więcej o: Spotkanie kierownictwa PCPR z dyrektorami DPS

Spotkanie kierownictwa PCPR z dyrektorami DPS

W dniu 5 marca 2020 roku odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie  cyklicznie spotkanie kierownictwa PCPR z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego. W spotkaniu uczestniczył kierownik referatu zarządzania kryzysowego Starostwa, Pan Roman Budynek  oraz inspektor BHP Pani Ewa Szupryczyńska.

Główny temat spotkania dotyczył zagadnień związanych z zagrożeniem koronawirusem i przygotowaniem DPS-ów na sytuacje kryzysowe z tym związane.  Spotkanie rozpoczęła Dyrektor PCPR w Koszalinie, Pani Mirosława Zielony. Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej  zrelacjonowali sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem podległych sobie placówek oraz nakreślili planowane do podjęcia formy ochrony mieszkańców przed zagrożeniami. Kierownik RZK – Roman Budynek i inspektor BHP,  Pani Ewa Szupryczyńska, zwrócili uwagę na szczególne zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, omówili zagadnienia dotyczące stosowania środków odkażających, konieczności uzupełniania zapasów środków odkażających oraz fizycznej ochrony mieszkańców Domów przed kontaktem z potencjalnymi nosicielami wirusa, przez wprowadzenie zakazu odwiedzin mieszkańców przez osoby z zewnątrz. W wyniku ogólnej dyskusji zobowiązano dyrektorów DPS do rozważenia wprowadzenia zakazu odwiedzin mieszkańców przez odwiedzających, co w ocenie wszystkich uczestników spotkania przyczyniłoby się do zmniejszenia ryzyka zakażeń. Kończąc spotkanie Dyrektor PCPR w Koszalinie, Pani Mirosława Zielony podziękowała zebranym za udział i konstruktywną dyskusję.

Więcej o: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Koszalin, dnia 9 marca 2020 roku
1101.2.2020.MW

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

I. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada:

 1. poziom wykształcenia zgodny z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, tj. m.in.:

– dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

– dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki rodzinne lub

– dyplom ukończenia przed 1 stycznia 2007 roku wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub

– dyplom uzyskania do dnia 1 stycznia 2008 roku tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

II. Preferowane cechy osobowościowe:

 1. Sumienność, dokładność,
 2. Umiejętność nawiązywania kontaktów,
 3. Organizacja i umiejętność samodzielnej pracy,
 4. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 5. Kreatywność,
 6. Komunikatywność,
 7. Otwartość na nowe wyzwania

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. Znajomość specyfiki samorządu terytorialnego,
 3. Znajomość przepisów KPA, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

IV. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego należy między innymi:

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie i na wniosek uprawnionych instytucji,
 2. Rozpoznanie i diagnoza potrzeb mieszkańców regionu w tym w zakresie pieczy zastępczej,
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 5. Świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej,
 6. Realizacja programów/ projektów pomocowych na rzecz mieszkańców Powiatu Koszalińskiego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Listy motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nieurzędniczym -pracownik socjalny (w przypadku nawiązania umowy o pracę, kandydat przed podjęciem zatrudnienia zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji .

 

Osoby zainteresowane mogą przesłać komplet dokumentów w terminie do 20 marca 2020 roku   na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin lub dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (pokój 217).

Wszelkich informacji udziela Dział Administracji i Kadr Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pod numerem telefonu 94 71 40 217.

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Złożone dokumenty nie będę odsyłane –zostaną zniszczone po zakończonej rekrutacji. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W Koszalinie
Mirosława Zielony