Zajęcia kształtujące prozdrowotny styl życia i promujące rodzicielstwo zastępcze

Baner Fundusze Europejskie - Pomorze Zachodnie - Unia Europejska

W ramach projektu „Szansa – jestem ZA!” w dniach 17 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. dla grupy rodzin zastępczych z powiatu koszalińskiego prowadzone były w formie zdalnej zajęcia kształtujące prozdrowotny styl życia.

Prowadzącą zajęcia jest dietetykiem klinicznym. Zajęcia prowadzone były w formie instruktażowej (rozmowy, konsultacje online)  oraz warsztatowej (gotowanie na ekranie). Podczas spotkań rodziny zastępcze zapoznały się z zasadami prawidłowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem potraw Bożonarodzeniowych oraz przygotują pod okiem dietetyka potrawy  z wykorzystaniem swojej kreatywności i pomysłów. Prowadząca zajęcia podczas spotkań opowiadała rodzinom o dobrych nawykach żywieniowych, właściwych składnikach odżywczych, sugeruje jakie produkty można jeść a jakich raczej unikać. Przekonywała, że zdrowe jedzenie może być smaczne, kolorowe i różnorodne.

Ponadto w ramach projektu „Szansa – Jestem ZA!” otrzymały artykuły spożywcze i mini AGD, które pomocne były podczas warsztatów (gotowanie na ekranie).

Więcej o: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że uchwałą nr 80/2020 z dna 27 listopada 2020 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.”.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 18 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 roku.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Ze względu na stan epidemii SARS-CoV2 w Polsce wnioski należy przesłać na ww. adres za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć do pojemnika przed siedzibą Centrum.

Adresaci programu i obszary wsparcia

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 4. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 5. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są tu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku/

Wniosek do pobrania:

Pobierz “WNIOSEK - Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku” WNIOSEK-PROGRAM-WYROWNYWANIA-ROZNIC-MIEDZY-REGIONAMI.docx – Pobrano 42 razy – 70 KB

Projekt „Razem dla DPS” – kolejny nabór – kolejny sukces!

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

W dniu 24.11.2020 r. Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Koszalinie podpisała po raz kolejny umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu „RAZEM dla DPS”, nr POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

W ten sposób Powiat Koszaliński po raz drugi pozyskał środki finansowe na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Do naszych placówek – Domów Pomocy Społecznej w Parsowie, Cetuniu, Mielnie, Żydowie, Nowych Bielicach trafiło łącznie 1 163 132,00 zł z czego ze środków UE  980 287,65 zł, ze środków budżetu państwa 182 844,35 zł. Poszczególne domy otrzymały:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie – 188 500,00 zł;
 2. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 175 450,00 zł;
 3. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 158 050,00 zł;
 4. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 323 350,00 zł;
 5. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 317 782,00 zł.

Dzięki środkom pracownicy wykonujący pracę bezpośrednio z mieszkańcami przewlekle chorymi otrzymali dodatki do wynagrodzenia.

Warto dodać, że w poprzedniej edycji naboru wniosków grantowych w ramach Projektu „Razem dla DPS”, Powiat Koszaliński otrzymał środki finansowe w wysokości  1 809 475,00 zł.

Możemy się pochwalić, że łączna suma pozyskanych środków w ramach ww. projektu wyniosła niespełna 3 mln zł (2 972 607,00 zł)

Więcej o: Wsparcie PFRON w ramach Modułu III

Wsparcie PFRON w ramach Modułu III

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przystąpiło do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III).

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z dnia 30 października br. termin naboru wniosków programu został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r. Wydłużeniu – do 5 miesięcyuległ także okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W ślad za tymi zmianami zmodyfikowane zostały wzory: formularza wniosku                          o dofinansowanie ze środków programu – Moduł III. Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

Pomoc w ramach programu może być przyznana wyżej wymienionym osobom, jeśli w okresie od 9 marca do 16 listopada b.r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w murach placówki rehabilitacyjnej (rozumianej w myśl zasad realizacji programu) przez okres minimum pięciu następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy okresu pomocy. Pomoc przyznana może być za okres łączny nie dłuższy niż 5 miesiące.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać do dnia 16 listopada 2020 roku w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia PFRON dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=855&a=new lub w wersji papierowej, przesyłając na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin bądź też składając bezpośrednio w naszym urzędzie.  

Jednocześnie informujemy, że bezpośrednia obsługa interesantów w Powiatowym Centrum Osób Niepełnosprawnych realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski złożyć można w godzinach pracy Centrum tj. (w dni robocze w godzinach 07:30-15:30) do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Racławickiej 13.

W związku z sytuacją epidemiczną rekomendujemy wybór przekazania pomocy finansowej w ramach programu na rachunek bankowy.

Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Informujemy, że 30 listopada 2020 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, które będą realizowane w 2021 r.

O dofinansowanie ze środków PFRON  mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek do pobrania: www.pcprkoszalin.pl lub www.pcpr.powiat.koszalin.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-223/222

Więcej o: Organizacja turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r.

Organizacja turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r.

Informujemy, że obowiązek zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2 dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych i ich opiekunów, określony §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) został uchylony.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1917) od dnia 24 października 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanych ze środków PFRON.

Zakazu, o którym mowa nie stosuje się  do turnusów, które rozpoczęły się przed dniem 24 października 2020 r.

Więcej o: Dzień wolny od pracy

Dzień wolny od pracy

 Zarządzenie Nr   12 /2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

 • 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 26 grudnia 2020 r.(sobota).
 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MIROSŁAWA ZIELONY
DYREKTOR

Więcej o: Nivea

Nivea

W dniu 28 września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pozyskało darowiznę w postaci 696 sztuk, 400 mi kremów NIVEA, wartości blisko czternastu tysięcy złotych, od firmy NIVEA Polska Sp. z o.o. Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Darowiznę przekazano dla 6 Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim. Kremów wystarczy dla wszystkich mieszkańców naszych placówek opiekuńczych, w imieniu których mówimy darczyńcy – „DZIĘKUJEMY”

Centrum wsparcia i integracji

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska rozpoczyna realizację projektu ,,Centrum Wsparcia Integracji’’ współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt został skierowany do cudzoziemców przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Cudzoziemcy będą mogli skorzystać z porad prawnika, pomocy psychologa  i tłumacza. W ramach projektu będą mogli uczyć się języka polskiego, zostanie przybliżona im nasza kultura i tradycje polskie.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się po numerem telefonu: +48 539 677 733.