Dzień wolny od pracy

logo PCPR

 Zarządzenie Nr   12 /2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

  • 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 26 grudnia 2020 r.(sobota).
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MIROSŁAWA ZIELONY
DYREKTOR