Projekt „Razem dla DPS” – kolejny nabór – kolejny sukces!

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

W dniu 24.11.2020 r. Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Koszalinie podpisała po raz kolejny umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu „RAZEM dla DPS”, nr POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

W ten sposób Powiat Koszaliński po raz drugi pozyskał środki finansowe na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Do naszych placówek – Domów Pomocy Społecznej w Parsowie, Cetuniu, Mielnie, Żydowie, Nowych Bielicach trafiło łącznie 1 163 132,00 zł z czego ze środków UE  980 287,65 zł, ze środków budżetu państwa 182 844,35 zł. Poszczególne domy otrzymały:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie – 188 500,00 zł;
  2. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 175 450,00 zł;
  3. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 158 050,00 zł;
  4. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 323 350,00 zł;
  5. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 317 782,00 zł.

Dzięki środkom pracownicy wykonujący pracę bezpośrednio z mieszkańcami przewlekle chorymi otrzymali dodatki do wynagrodzenia.

Warto dodać, że w poprzedniej edycji naboru wniosków grantowych w ramach Projektu „Razem dla DPS”, Powiat Koszaliński otrzymał środki finansowe w wysokości  1 809 475,00 zł.

Możemy się pochwalić, że łączna suma pozyskanych środków w ramach ww. projektu wyniosła niespełna 3 mln zł (2 972 607,00 zł)