Więcej o: Spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”

Spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”

W dniu 16 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”, które jest skierowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Uczestnicy zapoznali się z celem i zadaniami projektowymi oraz osobami, które będą wspierały w realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

L.D

Więcej o: „Akademia dla Babć i Dziadków” już od 6 marca 2018r.

„Akademia dla Babć i Dziadków” już od 6 marca 2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu informuje, że od 6 marca 2018r. w ramach regionalnej Akademii Rodziny rozpoczynają się warsztaty: „Akademia dla Babć i Dziadków”.

Warsztaty będą odbywały się dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
Zajęcia będą odbywały się cyklicznie, w każdy wtorek w godzinach: 10:30-14:30 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.
Spotkania skierowane są dla osób w wieku emerytalnym z obszaru gminy Biesiekierz.
Udział w warsztatach pozwoli na zdobycie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, niezbędnych w relacjach: Dziadkowie – Wnuki oraz Dziadkowie – Rodzice wnucząt.
Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

Wciąż istnieje możliwość zapisania się na warsztaty, gdyż pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, gdzie można pozyskać szczegółowe informacje na temat „Akademii dla Babć i Dziadków”.
Nr telefonu, pod którym także można pozyskać informacje na temat warsztatów: 94 31 60 992.

Źródło: http://gazeta.biesiekierz.eu

Więcej o: Deinstytucjonalizacja w Powiecie Koszalińskim

Deinstytucjonalizacja w Powiecie Koszalińskim

Deinstytucjonalizacja  – trudne słowo, trudny temat i trudny kierunek. Idea która ma zapewnić organizację opieki nad dziećmi potrzebującymi opieki i pomocy w rodzinnej a nie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Umieszczenia dzieci  w instytucjach (placówkach opiekuńczo – wychowawczych) powinny być realizowane wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych  i uzasadnionych.

JAK jest w powiecie koszalińskim?

– z niekłamaną satysfakcją informujemy, że w powiecie koszalińskim już od pierwszej kadencji (od 1999r) władze powiatu konsekwentnie realizują politykę deinstytucjonalizacji.    W wyniku tego – konsekwentnie realizowanego procesu został (jako pierwszy w Polsce!) zlikwidowany Dom Małego Dziecka  w Boninie, w którym przebywało (o zgrozo!) ponad pięćdziesięcioro dzieci do trzeciego roku życia! Warto zaznaczyć, że wszystkie z tych maluchów znalazły rodzinną lub adopcyjna opiekę. Sam proces nie był łatwy i przebiegał przy ogólnym niezrozumieniu kierunku działań (upatrywano działania „przeciwko małym dzieciom”). Tylko dzięki konsekwencji realizatorów i szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – powoli zaczęła zmieniać się świadomość  i zrozumienie dla tych pionierskich, nowatorskich w skali naszego kraju działań. Uwaga! – w Polsce nadal funkcjonują Domy Małego Dziecka.

W powiecie koszalińskim dzieci do 10 roku życia nie są umieszczane w pieczy instytucjonalnej- co daje w prezentowanym „rankingu powiatów w Polsce”(mamy 380 powiatów) 1. miejsce!

W prezentowanym narzędziu- według stanu na półrocze 2017r mamy 33.miejsce/380 powiatów. To i cieszy i dopinguje do dalszej pracy (wszystkie powiaty chcą być w „rankingu” jak najwyżej!)

Powiat koszaliński jako jeden z 50. Powiatów w Polsce został wytypowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wzięcia udziału w konferencji prezentującej narzędzie do oceny stopnia deinstytucjonalizacji w powiatach. Prezentowane narzędzie opierając się na wybranych wskaźnikach ocenia je i informuje o zajmowanym miejscu wśród innych 380 powiatów oraz podpowiada co należałoby poprawić, aby w rankingu zdobyć wyższą pozycję. Konferencja organizowana była przez renomowany Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich WiseEuropa  w partnerstwie z Fundacją Przyjaciółka oraz Koalicją na Rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dniach 31stycznia i 1 lutego odbyły się spotkania z przedstawicielami władz i radny powiatu, rodzin zastępczych, sądu rodzinnego, powiatowego ośrodka adopcyjnego, kuratorów rodzinnych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nowych Bielicach, przedstawicieli gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników PCPR  w Koszalinie – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Ponieważ jestem powołana w tym projekcie jako ekspert – nasze Centrum  było na bieżąco informowane o postępach projektu (informacje są zamieszczone również na tej stronie www), a pracownicy i rodziny zastępcze zorientowani w poruszanej tematyce i  przygotowane do dyskusji oraz oceny prezentowanego narzędzia.

Co naszym zdaniem powinno być zmienione/ulepszone/zauważone?:

  • nazwa narzędzia. Nazwanie narzędzia „ rankingiem” daje możliwość do niesprawiedliwej oceny przez innych i swoistego „wyścigu” o jak najlepsze w nim miejsce. Może (niestety!) być narzędziem politycznym, wpływać na inne ważne dla pcpr i jego pracowników warunki…Proponujemy nazwę „informacja” lub podobną;
  • wskaźniki. Brak wystandaryzowanych wskaźników- co powoduje dowolną interpretację jak wpisywać/liczyć np: – każdy powiat może odmiennie interpretować np. jak liczyć poradnictwo specjalistyczne;

powiaty, w których   szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze się odbywają, ale powiat nie ponosi  z tego tytułu kosztów (tak jest  w naszym powiecie, gdzie certyfikowanymi trenerami są pracownicy Centrum) – w rankingu otrzymuje….0 pkt. O co więc chodzi? –  o wydatki czy może też (a tak naszym zdaniem powinno być)- o jakość i realizację zadania?;

działania/wydatki fakultatywne – j.w.;

nie znamy algorytmu wyliczania niektórych wskaźników( jak liczone są np. wydatki na 1 wychowanka, wynagrodzenie koordynatorów rpz, wynagrodzenie rodzin zawodowych? – podane liczby niekiedy budzą zdziwienie;

  • nie na wszystkie liczby, wyniki- wprost przekładające się na wskaźniki – pcpr ma wpływ- na wyniki w RANKINGU powiatów mają zdecydowanie wysoki wpływ:

– decyzje sądów rodzinnych

– praca OPS z rodzinami – w tym biologicznymi

– zaangażowanie Ośrodka Adopcyjnego

– decyzje Rady Powiatu (np. budżet).

Narzędzie, które zaprezentowane zostało przez Warszawski Instytutu Studiów Ekonomicznych i Europejskich WiseEuropa. ma służyć ocenie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej we wszystkich 380 powiatach. Narzędzie będzie oficjalnie dostępne od przyszłego roku. W powiecie koszalińskim jesteśmy przekonani,  że deinstytucjonalizacja, to dobry kierunek. Cieszy również to, że zmiany zachodzące w obszarze Rodziny są konsultowane przez MRPiPS oraz instytucji centralnych również w naszym powiecie

Więcej informacji:

http://dorodziny.wise-europa.eu/2017/09/27/z-instytucji-do-rodziny-prezentacja-aplikacji-w-50-powiatach/

http://pcpr.poznan.pl/index.php/83-blog/253-wielkopolski-konwent-dyrektorow-pcpr

http://www.rops.wzp.pl/wspieranie-inicjatyw-na-rzecz-rodziny

Więcej o: PCPR Koszalin we władzach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum

PCPR Koszalin we władzach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum

Dwudniowe obrady Zarządu w Krasnymstawie woj. lubelskie w dniach 11- 12 stycznia 2018r. poświęcone zostały w większości sprawom Stowarzyszenia. Pierwszego dnia przyjęto Regulamin Pracy Zarządu. Uzupełniono skład władz. Wiceprzewodniczącymi zostały Mirosława Zielony z PCPR Koszalin,  Barbara Gębala z PCPR Ożarów Mazowiecki i Arleta Szmigielska PCPR Wrocław, sekretarzem został Adam Witas z PCPR Zawiercie a skarbnikiem Rafał Walter z PCPR Inowrocław. Zarząd ocenił przebieg i wyniki XII Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR w Sarbinowie, które odbyło się w dniach 5 – 8.X.2017r. Podjęto uchwały  w sprawie organizacji XIII Forum w Busku – Zdroju w dniach 24 – 27 maj 2018r. Rozmawiano o decyzjach i działaniach dla uczczenia  rocznicy 10 lecia Stowarzyszenia. Uzgodniono termin Ogólnopolskiego Szkolenia Koordynatorów pieczy zastępczej w Zakopanym w dniach 30.09. –  6.10.2018r. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za 2017r.  Podjęto  uchwały o nowych przyjęciach  i skreśleniach członków. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z dyrektorami PCPR i MOPR z woj. lubelskiego poruszono tematy związane z aktualną działalnością powiatowych i miejskich jednostek pomocy społecznej. Omawiano problematykę jaką winno zająć się Stowarzyszenie. W dyskusji przeważały zagadnienia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zarząd obradował w siedzibie Stowarzyszenia „Magnum Bonum”. Drugiego dnia uczestnicy spotkania spotkali się ze Starostą Powiatu Krasnostawskiego  Januszem Szpakiem oraz zwiedzili siedzibę miejscowego PCPR. Zarząd Stowarzyszenia „Centrum”  dziękuje koledze Waldemarowi Fedorowiczowi dyrektorowi PCPR w Krasnymstawie za przygotowanie posiedzenia Zarządu oraz  zwiedzenie Zamościa.

Więcej o: Szkoła dla rodziców

Szkoła dla rodziców

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych dla osób z powiatu koszalińskiego. Od 5 lutego 2018 r. zajęcia rozpoczęła pierwsza grupa chętnych osób oraz 8 lutego 2018 do szkolenia przystąpiły rodziny zawodowe.

Uczestnictwo w zajęciach szkoły dla rodziców umożliwi dorosłym nabycie umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskimi w sposób konstruktywny oraz nabycie umiejętności wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości psychospołecznej własnych dzieci. Wprowadzenie do własnych domów rodzinnych i systematyczne ćwiczenie z własnymi dziećmi zdobytej wiedzy i umiejętności umożliwi rodzicom zmianę postaw wobec dziecka oraz pełnionych przez siebie ról rodzicielskich.

L.D, A.Sz.