Deinstytucjonalizacja w Powiecie Koszalińskim

Deinstytucjonalizacja  – trudne słowo, trudny temat i trudny kierunek. Idea która ma zapewnić organizację opieki nad dziećmi potrzebującymi opieki i pomocy w rodzinnej a nie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Umieszczenia dzieci  w instytucjach (placówkach opiekuńczo – wychowawczych) powinny być realizowane wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych  i uzasadnionych.

JAK jest w powiecie koszalińskim?

– z niekłamaną satysfakcją informujemy, że w powiecie koszalińskim już od pierwszej kadencji (od 1999r) władze powiatu konsekwentnie realizują politykę deinstytucjonalizacji.    W wyniku tego – konsekwentnie realizowanego procesu został (jako pierwszy w Polsce!) zlikwidowany Dom Małego Dziecka  w Boninie, w którym przebywało (o zgrozo!) ponad pięćdziesięcioro dzieci do trzeciego roku życia! Warto zaznaczyć, że wszystkie z tych maluchów znalazły rodzinną lub adopcyjna opiekę. Sam proces nie był łatwy i przebiegał przy ogólnym niezrozumieniu kierunku działań (upatrywano działania „przeciwko małym dzieciom”). Tylko dzięki konsekwencji realizatorów i szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – powoli zaczęła zmieniać się świadomość  i zrozumienie dla tych pionierskich, nowatorskich w skali naszego kraju działań. Uwaga! – w Polsce nadal funkcjonują Domy Małego Dziecka.

W powiecie koszalińskim dzieci do 10 roku życia nie są umieszczane w pieczy instytucjonalnej- co daje w prezentowanym „rankingu powiatów w Polsce”(mamy 380 powiatów) 1. miejsce!

W prezentowanym narzędziu- według stanu na półrocze 2017r mamy 33.miejsce/380 powiatów. To i cieszy i dopinguje do dalszej pracy (wszystkie powiaty chcą być w „rankingu” jak najwyżej!)

Powiat koszaliński jako jeden z 50. Powiatów w Polsce został wytypowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wzięcia udziału w konferencji prezentującej narzędzie do oceny stopnia deinstytucjonalizacji w powiatach. Prezentowane narzędzie opierając się na wybranych wskaźnikach ocenia je i informuje o zajmowanym miejscu wśród innych 380 powiatów oraz podpowiada co należałoby poprawić, aby w rankingu zdobyć wyższą pozycję. Konferencja organizowana była przez renomowany Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich WiseEuropa  w partnerstwie z Fundacją Przyjaciółka oraz Koalicją na Rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dniach 31stycznia i 1 lutego odbyły się spotkania z przedstawicielami władz i radny powiatu, rodzin zastępczych, sądu rodzinnego, powiatowego ośrodka adopcyjnego, kuratorów rodzinnych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nowych Bielicach, przedstawicieli gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników PCPR  w Koszalinie – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Ponieważ jestem powołana w tym projekcie jako ekspert – nasze Centrum  było na bieżąco informowane o postępach projektu (informacje są zamieszczone również na tej stronie www), a pracownicy i rodziny zastępcze zorientowani w poruszanej tematyce i  przygotowane do dyskusji oraz oceny prezentowanego narzędzia.

Co naszym zdaniem powinno być zmienione/ulepszone/zauważone?:

  • nazwa narzędzia. Nazwanie narzędzia „ rankingiem” daje możliwość do niesprawiedliwej oceny przez innych i swoistego „wyścigu” o jak najlepsze w nim miejsce. Może (niestety!) być narzędziem politycznym, wpływać na inne ważne dla pcpr i jego pracowników warunki…Proponujemy nazwę „informacja” lub podobną;
  • wskaźniki. Brak wystandaryzowanych wskaźników- co powoduje dowolną interpretację jak wpisywać/liczyć np: – każdy powiat może odmiennie interpretować np. jak liczyć poradnictwo specjalistyczne;

powiaty, w których   szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze się odbywają, ale powiat nie ponosi  z tego tytułu kosztów (tak jest  w naszym powiecie, gdzie certyfikowanymi trenerami są pracownicy Centrum) – w rankingu otrzymuje….0 pkt. O co więc chodzi? –  o wydatki czy może też (a tak naszym zdaniem powinno być)- o jakość i realizację zadania?;

działania/wydatki fakultatywne – j.w.;

nie znamy algorytmu wyliczania niektórych wskaźników( jak liczone są np. wydatki na 1 wychowanka, wynagrodzenie koordynatorów rpz, wynagrodzenie rodzin zawodowych? – podane liczby niekiedy budzą zdziwienie;

  • nie na wszystkie liczby, wyniki- wprost przekładające się na wskaźniki – pcpr ma wpływ- na wyniki w RANKINGU powiatów mają zdecydowanie wysoki wpływ:

– decyzje sądów rodzinnych

– praca OPS z rodzinami – w tym biologicznymi

– zaangażowanie Ośrodka Adopcyjnego

– decyzje Rady Powiatu (np. budżet).

Narzędzie, które zaprezentowane zostało przez Warszawski Instytutu Studiów Ekonomicznych i Europejskich WiseEuropa. ma służyć ocenie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej we wszystkich 380 powiatach. Narzędzie będzie oficjalnie dostępne od przyszłego roku. W powiecie koszalińskim jesteśmy przekonani,  że deinstytucjonalizacja, to dobry kierunek. Cieszy również to, że zmiany zachodzące w obszarze Rodziny są konsultowane przez MRPiPS oraz instytucji centralnych również w naszym powiecie

Więcej informacji:

http://dorodziny.wise-europa.eu/2017/09/27/z-instytucji-do-rodziny-prezentacja-aplikacji-w-50-powiatach/

http://pcpr.poznan.pl/index.php/83-blog/253-wielkopolski-konwent-dyrektorow-pcpr

http://www.rops.wzp.pl/wspieranie-inicjatyw-na-rzecz-rodziny