Więcej o: „Program wyrównywanie różnic między regionami III” – 2019

„Program wyrównywanie różnic między regionami III” – 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2018 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  w ramach którego istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu oraz warunki brzegowe  obowiązujące realizatorów  programu w 2019 roku:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 250.000,00 zł dla autobusów;
 1. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

Jednocześnie informujemy, że wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 1. w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 2. w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 3. w przypadku obszaru D – 70% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
 4. w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;

Adresatami programu mogą być:

 • dla obszaru B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • dla obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • dla obszaru D – a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • dla obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl – zakładka: programy: zadania PFRON.

Projektodawca może złożyć do 25 stycznia 2019 r. wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ul. Racławicka 13, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).

Pobierz “Wniosek-Program-wyrównywania-różnic-między-regionami.docx” Wniosek-Program-wyrównywania-różnic-między-regionami.docx – Pobrano 113 razy – 65 KB

Więcej o: Spotkanie mikołajkowe

Spotkanie mikołajkowe

Dnia 15 grudnia 2018 roku rodzina niezawodowa  Pani Barbary Greve gościła u siebie rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze powiatu koszalińskiego. Spotkanie odbyło się przy wspólnym  śpiewaniu kolęd i degustowaniu potraw wigilijnych. Dzięki uprzejmości Royal Rengers Polska każde dziecko zostało obdarowane prezentem, które wręczył Mikołaj z elfami. Atmosfera spotkania była magiczna i rodzinna.

Więcej o: Wyjazd integracyjno-edukacyjny

Wyjazd integracyjno-edukacyjny

W dniach 30 listopada 2018 r. – 02 grudnia 2018 r. w Ośrodku Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka wraz z dziećmi z terenu powiatu koszalińskiego uczestniczyły   w weekendowym wyjeździe integracyjnym. Podczas wyjazdu:

 • odbył się wieczór wróżb, dyskoteka,
 • rodziny wspólnie z dziećmi przygotowały ozdoby świąteczne,
 • rodziny uczestniczyły w grach i zabawach integracyjnych,itp.

Wyjazd odbył się w miłej, rodzinnej atmosferze.

Więcej o: Regionalne Seminarium w Goleniowie

Regionalne Seminarium w Goleniowie

W poniedziałek 26 listopada 2018 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie przy Placu Lotników 1. odbyło się Regionalne Seminarium o przyszłości rozwoju usług społecznych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

W spotkaniu  wzięło udział ponad 100 przedstawicieli służb społecznych z terenu województwa, przede wszystkim pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w tym przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Głównym referentem był dr hab. Marek Rymsza, socjolog i doradca Prezydenta RP, współautor prezydenckiego projektu ustawy o Centrach Usług Społecznych (CUS) oraz prowadząca spotkanie Dorota Rybarska Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej w Szczecinie.

Przedstawił główne założenia tej ustawy oraz ideę i cel wprowadzenia do systemu pomocy społecznej takich centrów, wyraźnie jednak podkreślając, iż dla samorządów ich wprowadzenie nie będzie obligatoryjne.
W drugiej części spotkania działania, w tym nowatorskie rozwiązania już wdrożone w OPS Goleniów, zaprezentował dyrektor Zbigniew Łukaszewski.

Projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych trafił już do Sejmu i w przyszłym tygodniu będzie procedowany.

L.D.

Więcej o: Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR  23/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu 15 grudnia 2018 r.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. ze zmianami zarządzam, co następuje:

  § 1

Ustalam dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2018r. w zamian za pracę w sobotę w dniu 15  grudnia 2018 r.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej (BIP)PCPR.

 § 3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych kierowników Działów.

  § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2018 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

 DYREKTOR
Mirosława Zielony

Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2018 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa Ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511.)  a także Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 71-40-223/222 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 222 lub 223. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

Więcej o: ,,Pieczony ziemniak”

,,Pieczony ziemniak”

10 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zawodowych wraz z dziećmi w Głodowej (gm. Bobolice).
Rodziny mile spędziły czas na wspólnych rozmowach, zabawach z dziećmi.
Pomimo wietrznej aury podczas imprezy panowała miła i pogodna atmosfera.
Zorganizowane spotkanie spełniło oczekiwania jego twórców, dzieci i młodzieży uczestniczącej w zabawie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu.
LD

Więcej o: 2 października Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w tym roku obchodzone po raz ósmy.

W związku z obchodami dnia bez przemocy prelekcje związane z rozpoznawaniem przemocy i podstawowymi informacjami z jej redukowaniem pracownicy PCPR przekazali ponad 40 osadzonym w Zakładzie Karnym w Koszalinie oraz młodzieży która osobiście odwiedziła nasze Centrum wspólnie z opiekunem Robertem Faryniarzem.

To ważne spotkania, na których wszyscy informowani są nie tylko o tym KTO może pomóc i JAK zachować się wobec aktów lub sprawców przemocy, ale także i o tym ,że w powiecie są specjalne spotkania dla SPRAWCÓW przemocy UWAGA – bardzo skutecznie pomagające zmniejszyć zjawisko przemocy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej szczegółów:

Radosław Płoszaj tel.947140 224 p.224

Mirosława Zielony

Więcej o: PGE Narodowy

PGE Narodowy

PGE Narodowy, czyli stadion narodowy w Warszawie, ugościł podopiecznych pieczy zastępczej w swej największej w Polsce strefie kibica. W dniu rozpoczęcia Mundialu prezes Alicja Omięcka wysłała zaproszenie do wszystkich polskich dzieci, wychowujących się w pieczy zastępczej, by wspólnie kibicowały na PGE Narodowym podczas pierwszego meczu reprezentacji ich kraju. I choć do województwa zachodniopomorskiego zaproszenie to trafiło na dzień przed meczem, znaleźli się kibice futbolu, którzy w ostatniej chwili zdecydowali się zmienić wcześniejsze plany i pokonać setki kilometrów. Do takich należeli bracia Andrzej i Mateusz Pawlikowie z powiatu koszalińskiego. Mateusz od czterech lat wychowuje się u brata Andrzeja i jego żony w rodzinie zastępczej. I choć polska drużyna sromotnie przegrała mecz z Senegalem, obaj bracia zapamiętali wyjazd do Warszawy jako wspaniałą przygodę. Było wspólne śpiewanie hymnu, tzw. kartoniada, zwiedzanie stadionu i koncert zespołu Kombi.