Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

logo PCPR

ZARZĄDZENIE NR  23/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu 15 grudnia 2018 r.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. ze zmianami zarządzam, co następuje:

  § 1

Ustalam dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2018r. w zamian za pracę w sobotę w dniu 15  grudnia 2018 r.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej (BIP)PCPR.

 § 3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych kierowników Działów.

  § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2018 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

 DYREKTOR
Mirosława Zielony