Więcej o: Stan przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2016/2017

Stan przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2016/2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działania z zakresu realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych przygotowało następujące informacje:

 1. Stan wolnych miejsc dla osób bezdomnych, których pozostawienie zagrażałoby ich życiu i zdrowiu.

Powiat Koszaliński dysponuje 677 miejscami w 6 domach pomocy społecznej. W przypadkach zagrażających życiu, zdrowiu osób bezdomnych, ubogich, starszych i niepełnosprawnych na terenie powiatu koszalińskiego w domach pomocy społecznej istnieje możliwość skorzystania z 10 miejsc interwencyjnych zabezpieczających tym osobom tymczasowy pobyt (jedna doba). Ponadto domy pomocy społecznej udzielają w tym zakresie pomoc w postaci schronienia , posiłku, odzieży oraz szeroko rozumianej pomocy medycznej.

 

POWIAT KOSZALIŃSKI DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Przygotowane do przyjęcia osób bezdomnych w okresie zimy na jedną dobę w sytuacji kryzysowej z zabezpieczeniem ciepłego posiłku:

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 2 miejsca.
76-010 Polanów, Tel. 94 31 88 200

Dom Pomocy Społecznej w Parsowie – 1 miejsca.
76-039 Biesiekierz, Tel. 94 31 80 225

Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 4 miejsca.
76-012 Żydowo, Tel. 94 31 88 889, 31 88 887

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 1 miejsca.
ul. Spokojna 1, 76-032 Mielno, Tel. 94 31 89 279

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 2 miejsca
76-039 Biesiekierz, Tel. 94 34 26 440

Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach – 1 miejsca dla kobiet
ul. Pionierów 3, 76-020 Bobolice, Tel. 94 31 87 332

W okresie zimowym w celu zminimalizowania zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych skutkami zimy jednostki organizacyjne pomocy społecznej są w ciągłej współpracy na poziomie lokalnym służb społecznych z ośrodkami pomocy społecznej, placówkami zdrowia, oświatą, policją, strażą pożarną.

Ponadto informuję, że poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Koszalińskiego posiadają numer całodobowej infolinii 0-800-170-010 (numer alarmowy dla telefonu komórkowego: 696 031 168) uruchomiony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Zachodniopomorskiego, oraz zintegrowany system powiadamiania ratunkowego – 112 obsługiwany przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ponadto do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  został przekazany aktualny „Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy”. Infolinia ma służyć wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego  zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska). Pod tymi numerami bezdomni uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach.

 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Koszalińskiego mają obowiązek przestrzegania niezwłocznego odśnieżania dachów obiektów wielko powierzchniowych oraz przejezdności dróg kołowych prowadzących do placówek.
 1. Wszystkie domy pomocy społecznej posiadają sprawnie funkcjonujące oświetlenie awaryjno – ewakuacyjne. Ponadto dps w Parsowie, Nowych Bielicach, Cetuniu oraz Bobolicach wyposażone są w agregaty prądotwórcze, na okoliczność braku prądu, bądź jakiegokolwiek innego niebezpieczeństwa.
 1. Instytucje, w których bezdomni mogą szukać informacji o pomocy:
  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Racławicka 13, 75-620 Koszalin Tel. 94 71 40 217, fax 71 40 252
  2. Ośrodki Pomocy Społecznej:
   Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, Tel. 94 31 87 595;
   Słowackiego 3A, 76-004 Sianów, Tel. 94 31 85 512;
   Wolności 7, 76-010 Polanów, Tel. 94 31 88 385;
   76-037 Będzino 56, Tel. 94 31 62 337, 31 62 340;
   76-039 Biesiekierz 13, Tel. 94 31 80 316;
   76-015 Manowo 40, Tel. 94 31 83 069, 31 83 161;
   76-032 Mielno – Unieście, ul. 6-go Marca 35, Tel. 94 31 66 258;
   76-024 Świeszyno, Niedalino 29 A, Tel. 94 31 83 523;
Więcej o: Dwudniowe szkolenie „Praca w środowisku wielokulturowym (w tym z uchodźcami)”

Dwudniowe szkolenie „Praca w środowisku wielokulturowym (w tym z uchodźcami)”

W dniach 17-18 listopada 2016 r. Stowarzyszenie  Kreatywni dla Szczecina i Regionu zorganizowało dwudniowe szkolenie w siedzibie Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej ,,Dom Technika” w Koszalinie, poświęcone różnicom kulturowym i religijnym, opowieściom o mitach i stereotypach na temat uchodźców. Poruszone zostały także kwestie rozwiązywania konfliktów w środowisku wielokulturowym, integracji osób z traumą wojenną, stresem pourazowym, czy psychologicznych aspektów inności obcości. Trenerami szkolenia byli:

Khavra Elbazdukaeva – Czeczenka z ochroną uzupełniającą, od 15 lat mieszka w Warszawie, od 10 lat pracuje jako mentor uchodźców, mediator, zaangażowana  w szkolenia dla funkcjonariuszy mundurowych i urzędników państwowych m.in.  z tematyki Kaukazu Północnego i różnic religijnych; członkini zarządu Fundacji MultiOcalenie.

Mohamed Ali Douiri – Tunezyjczyk, od 10 lat w Polsce, specjalista ds. islamu i świata arabskiego, trener szkoleń dla służb mundurowych (SG, Policja); opiekun sądowy małoletnich cudzoziemców bez opieki ubiegających się o ochronę międzynarodową w RP.

Dorota Parzymies – od 15 lat koordynator krajowych i zagranicznych projektów dotyczących pomocy uchodźcom, imigrantom i repatriantów, oraz dialogu międzykulturowego; od 2007 r. prowadzi szkolenia dla służb mundurowych i urzędników państwowych dotyczące szeroko pojętej sytuacji cudzoziemców; założycielka i wieloletnia prezes Fundacji MultiOcalenie.

Szkolenie skierowane było do pracowników administracji publicznej/samorządowej, służb mundurowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji działających w obszarze rynku pracy, oświaty, nauki/edukacji, polityki społecznej, bezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego.

L.D.

Więcej o:

„Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada,
Lecz przez to, kim  jest,
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi”

Jan Paweł II

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – zarówno pracownikom socjalnym , jak i koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikom zajmującym się świadczeniami, specjalistom, terapeutom, doradcom, pracownikom zajmującym się osobami niepełnosprawnymi oraz administracją i finansami gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Dziękuję za Waszą pracę przekazując Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym. Zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancja to cechy, z których należy być dumnym.

Życzenia kieruję także do pracowników Domów Pomocy Społecznej –  w Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie i Bobolicach -tak ofiarnie oddającym się mieszkańcom Domów oraz wszystkich Rodzin Zastępczych i do naszych PRZYJACIÓŁ, dzięki którym świat może być lepszy…

Z wyrazami szacunku

Mirosława Zielony

Dyrektor PCPR w Koszalinie

Więcej o: Wizyta studyjna przedstawicieli Powiatu Gostyńskiego

Wizyta studyjna przedstawicieli Powiatu Gostyńskiego

W dniach 8-10 listopada 2016 r. na terenie powiatu koszalińskiego odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego. 9 – osobową grupy stanowili głównie dyrektorzy domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, instytucji wsparcia dla dzieci i młodzieży a także członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego.  Wizyta ta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji pomocy społecznej i pieczy zastępczej z obydwu powiatów. Goście mieli okazję odwiedzić dwa z sześciu funkcjonujących na terenie naszego powiatu domów pomocy społecznej a mianowicie Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika dla osób przewlekle somatycznie chorych w Parsowie.

Więcej o: Mikołajkowa biblioteka DLA SENIORA

Mikołajkowa biblioteka DLA SENIORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie prowadzi zbiórkę książek dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim.

Zbliżające się mikołajki to idealna okazja, by przekazać potrzebującym egzemplarze beletrystyki, kryminałów, literatury pięknej i science fiction, publicystyki, które są w  co najmniej dobrym stanie i nie mieszczą się już w biblioteczkach dotychczasowych czytelników.

Zbiórka będzie trwała od 21 listopada do 2 grudnia w godzinach 8.00 – 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro pokój 217 (sekretariat).

Więcej o: Z INSTYTUCJI DO RODZINY – pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

Z INSTYTUCJI DO RODZINY – pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

 INFORMACJA O PROJEKCIE

WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizują partnerski projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.

Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka, to wychowanie w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, pozwala dziecku na pełny i harmonijny rozwój. Nie zawsze jednak rodziny potrafią lub są w stanie zapewnić potrzebną dzieciom opiekę – nawet pomimo otrzymywanego od państwa odpowiedniego wsparcia. W takiej sytuacji, to system polityki społecznej powinien zapewniać dzieciom prawo do zastępczej opieki rodzinnej.1

1 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie długoterminowej opieki społecznej oraz deinstytucjonalizacji, 2015/C 332/01,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE7336

Dzięki realizacji projektu, ułatwimy wprowadzenie zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce – tak, by, zgodnie z zapisami polskiego prawa, do roku 2020 jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji, mogło znaleźć się w rodzinnej opiece zastępczej. Stworzone w projekcie NARZĘDZIE badawcze pozwoli na dokonanie oceny przebiegu i kosztów wdrażania zmian w systemie w samorządach, dzięki czemu opracowane zostaną szczegółowe rekomendacje do procesu deinstytucjonalizacji.

Kluczowym gronem eksperckim projektu, sprawującym nadzór merytoryczny nad jego realizacją jest Komitet Sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wybranych samorządów powiatowych.

SPOSÓB REALIZACJI

Projekt realizowany jest od 1 października 2016 roku do 31 maja 2018 roku, przez partnerstwo trzech organizacji pozarządowych. Jego realizacja obejmuje kilka faz: koncepcji (opracowanie wstępnej wersji NARZĘDZIA), testowania (pilotaż w 5 powiatach, opracowanie finalnej wersji), badania (użycie NARZĘDZIA do oceny procesu deinstytucjonalizacji w 50 powiatach), modelu (opracowanie raportu z fazy testowania wraz z rekomendacjami zmian) oraz upowszechniania NARZĘDZIA (opracowanie szczegółowego poradnika dla powiatów). Wyniki projektu zostaną opisane w sposób niehermetyczny i optymalnie funkcjonalny – tak by umożliwić ich wdrożenie i wykorzystanie przez MRPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych.

O NARZĘDZIU

Dzięki stworzonemu mechanizmowi, powiaty uzyskają informacje o kosztach i sposobach wprowadzania zmian w systemie pieczy zastępczej.

NARZĘDZIE pozwoli zmierzyć i ocenić działania samorządu w obszarze finansowania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, posiadanych zasobów kadrowych (w tym ich przygotowania do zmian systemowych) oraz możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (np. środków europejskich). Przyjęte wskaźniki, uwzględnią także potencjał organizacji pozarządowych oraz porozumień pomiędzy szczeblami samorządu w zakresie organizacji pieczy zastępczej. porównania różnych modeli zmian.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są powiaty, ich jednostki organizacyjne, władze oraz pracownicy. Adresatami wsparcia będą w szczególności Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (oraz MOPR/WCPR), a także Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ). Pośrednio, wsparciem projektu zostaną objęte również dzieci pozostające pod opieką systemu pieczy zastępczej. Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich

DLACZEGO REALIZUJEMY PROJEKT

Wierzymy, że przy szerokiej współpracy z zainteresowanymi, szczególnie samorządami powiatowymi, które będą w przyszłości korzystać z opracowanego w ramach projektu narzędzia, uda nam się stworzyć prawdziwie użyteczną jakość, pozwalającą na bardziej dynamiczne osiągnięcie koniecznych zmian.

Dokumentem, który wytycza kierunek koniecznych zmian w obszarze funkcjonowania pieczy zastępczej są „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. W treści raportu możemy przeczytać, że „Istnieją dobrze udokumentowane dowody na to, że ogromna liczba dzieci dorastających w instytucjach nie radzi sobie w dalszym dorosłym życiu (alkoholizm i uzależnienie od narkotyków, zachowania przestępcze, samobójstwa). Z drugiej strony młodzi dorośli, którzy dorastali w rodzinach zastępczych, zazwyczaj integrują się ze społeczeństwem bez większych trudności. Coraz więcej dowodów istnieje na to, że wpływ instytucjonalizacji na dzieci – nawet, gdy przedmiotowe instytucje oferują dobre warunki materialne oraz dysponują wykwalifikowaną kadrą – może obejmować słaby stan zdrowia fizycznego, poważne opóźnienia rozwojowe, (dalszą) niepełnosprawność oraz potencjalnie nieodwracalne szkody psychologiczne.”

Według definicji przyjętej przez organizacje międzynarodowe instytucjonalizacja, to między innymi depersonalizacja, sztywne procedury, standardowe traktowanie, stały porządek dnia, bezosobowa struktura i duża liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna. Chodzi przede wszystkim o placówki stacjonarne, które nie są ukierunkowane na potrzeby dziecka ani zbliżone swoim charakterem do rodziny i przejawiają cechy typowe dla kultury instytucjonalnej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej2 zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). Jako organizacje pozarządowe, włączamy się w proces wprowadzania zmian systemowych. Zależy nam bowiem, by zgodnie z obowiązującym prawem młodsze dzieci nie trafiały pod całodobową opiekę placówek, a te które tam przebywają, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, znalazły miejsce w odpowiednio przygotowanychi wspieranych rodzinach zastępczych. To, naszym zdaniem, pozwoli na ograniczenie strat związanych z umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.

2 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, t.j. z późn.zm.)

REALIZATORZY

WiseEuropa (Lider projektu)

WiseEuropa jest niezależnym think-tankiem, który specjalizuje się w doradztwie strategicznym, analizach ekonomicznych i instytucjonalnych oraz prognozach oddziaływania polityki publicznej na gospodarkę. Profesjonalne analizy łączymy z doświadczeniem zdobytym w sektorach publicznym i prywatnym. Więcej: http://wise-europa.eu

Fundacja Przyjaciółka (Partner projektu)

Fundacja Przyjaciółka powstała, aby realizować długoletnie programy pomocy, które w sposób wymierny i trwały mogą wpływać na poprawę trudnej sytuacji jej podopiecznych – dzieci, przede wszystkim tych które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny. Więcej: http://www.fundacja.przyjaciolka.pl

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (Partner projektu)

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej to grupa praktyków z całej Polski, której misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Organizacja uczestniczy w debacie publicznej na temat opieki nad dzieckiem i rodziną i działa na rzecz likwidowania barier w rozwoju rodzinnej opieki zastępczej w Polsce. Więcej: http://www.koalicja.org Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich

. KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU

Katarzyna Gierczycka Specjalista ds. PR i organizacji w WiseEuropa e. katarzyna.gierczycka@wise-europa.eu t. 607 868 697, +48 22 400 93 03

Pobierz plik