Z INSTYTUCJI DO RODZINY – pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

 INFORMACJA O PROJEKCIE

WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizują partnerski projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.

Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka, to wychowanie w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, pozwala dziecku na pełny i harmonijny rozwój. Nie zawsze jednak rodziny potrafią lub są w stanie zapewnić potrzebną dzieciom opiekę – nawet pomimo otrzymywanego od państwa odpowiedniego wsparcia. W takiej sytuacji, to system polityki społecznej powinien zapewniać dzieciom prawo do zastępczej opieki rodzinnej.1

1 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie długoterminowej opieki społecznej oraz deinstytucjonalizacji, 2015/C 332/01,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE7336

Dzięki realizacji projektu, ułatwimy wprowadzenie zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce – tak, by, zgodnie z zapisami polskiego prawa, do roku 2020 jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji, mogło znaleźć się w rodzinnej opiece zastępczej. Stworzone w projekcie NARZĘDZIE badawcze pozwoli na dokonanie oceny przebiegu i kosztów wdrażania zmian w systemie w samorządach, dzięki czemu opracowane zostaną szczegółowe rekomendacje do procesu deinstytucjonalizacji.

Kluczowym gronem eksperckim projektu, sprawującym nadzór merytoryczny nad jego realizacją jest Komitet Sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wybranych samorządów powiatowych.

SPOSÓB REALIZACJI

Projekt realizowany jest od 1 października 2016 roku do 31 maja 2018 roku, przez partnerstwo trzech organizacji pozarządowych. Jego realizacja obejmuje kilka faz: koncepcji (opracowanie wstępnej wersji NARZĘDZIA), testowania (pilotaż w 5 powiatach, opracowanie finalnej wersji), badania (użycie NARZĘDZIA do oceny procesu deinstytucjonalizacji w 50 powiatach), modelu (opracowanie raportu z fazy testowania wraz z rekomendacjami zmian) oraz upowszechniania NARZĘDZIA (opracowanie szczegółowego poradnika dla powiatów). Wyniki projektu zostaną opisane w sposób niehermetyczny i optymalnie funkcjonalny – tak by umożliwić ich wdrożenie i wykorzystanie przez MRPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych.

O NARZĘDZIU

Dzięki stworzonemu mechanizmowi, powiaty uzyskają informacje o kosztach i sposobach wprowadzania zmian w systemie pieczy zastępczej.

NARZĘDZIE pozwoli zmierzyć i ocenić działania samorządu w obszarze finansowania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, posiadanych zasobów kadrowych (w tym ich przygotowania do zmian systemowych) oraz możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (np. środków europejskich). Przyjęte wskaźniki, uwzględnią także potencjał organizacji pozarządowych oraz porozumień pomiędzy szczeblami samorządu w zakresie organizacji pieczy zastępczej. porównania różnych modeli zmian.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są powiaty, ich jednostki organizacyjne, władze oraz pracownicy. Adresatami wsparcia będą w szczególności Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (oraz MOPR/WCPR), a także Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ). Pośrednio, wsparciem projektu zostaną objęte również dzieci pozostające pod opieką systemu pieczy zastępczej. Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich

DLACZEGO REALIZUJEMY PROJEKT

Wierzymy, że przy szerokiej współpracy z zainteresowanymi, szczególnie samorządami powiatowymi, które będą w przyszłości korzystać z opracowanego w ramach projektu narzędzia, uda nam się stworzyć prawdziwie użyteczną jakość, pozwalającą na bardziej dynamiczne osiągnięcie koniecznych zmian.

Dokumentem, który wytycza kierunek koniecznych zmian w obszarze funkcjonowania pieczy zastępczej są „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. W treści raportu możemy przeczytać, że „Istnieją dobrze udokumentowane dowody na to, że ogromna liczba dzieci dorastających w instytucjach nie radzi sobie w dalszym dorosłym życiu (alkoholizm i uzależnienie od narkotyków, zachowania przestępcze, samobójstwa). Z drugiej strony młodzi dorośli, którzy dorastali w rodzinach zastępczych, zazwyczaj integrują się ze społeczeństwem bez większych trudności. Coraz więcej dowodów istnieje na to, że wpływ instytucjonalizacji na dzieci – nawet, gdy przedmiotowe instytucje oferują dobre warunki materialne oraz dysponują wykwalifikowaną kadrą – może obejmować słaby stan zdrowia fizycznego, poważne opóźnienia rozwojowe, (dalszą) niepełnosprawność oraz potencjalnie nieodwracalne szkody psychologiczne.”

Według definicji przyjętej przez organizacje międzynarodowe instytucjonalizacja, to między innymi depersonalizacja, sztywne procedury, standardowe traktowanie, stały porządek dnia, bezosobowa struktura i duża liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna. Chodzi przede wszystkim o placówki stacjonarne, które nie są ukierunkowane na potrzeby dziecka ani zbliżone swoim charakterem do rodziny i przejawiają cechy typowe dla kultury instytucjonalnej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej2 zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). Jako organizacje pozarządowe, włączamy się w proces wprowadzania zmian systemowych. Zależy nam bowiem, by zgodnie z obowiązującym prawem młodsze dzieci nie trafiały pod całodobową opiekę placówek, a te które tam przebywają, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, znalazły miejsce w odpowiednio przygotowanychi wspieranych rodzinach zastępczych. To, naszym zdaniem, pozwoli na ograniczenie strat związanych z umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.

2 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, t.j. z późn.zm.)

REALIZATORZY

WiseEuropa (Lider projektu)

WiseEuropa jest niezależnym think-tankiem, który specjalizuje się w doradztwie strategicznym, analizach ekonomicznych i instytucjonalnych oraz prognozach oddziaływania polityki publicznej na gospodarkę. Profesjonalne analizy łączymy z doświadczeniem zdobytym w sektorach publicznym i prywatnym. Więcej: http://wise-europa.eu

Fundacja Przyjaciółka (Partner projektu)

Fundacja Przyjaciółka powstała, aby realizować długoletnie programy pomocy, które w sposób wymierny i trwały mogą wpływać na poprawę trudnej sytuacji jej podopiecznych – dzieci, przede wszystkim tych które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny. Więcej: http://www.fundacja.przyjaciolka.pl

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (Partner projektu)

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej to grupa praktyków z całej Polski, której misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Organizacja uczestniczy w debacie publicznej na temat opieki nad dzieckiem i rodziną i działa na rzecz likwidowania barier w rozwoju rodzinnej opieki zastępczej w Polsce. Więcej: http://www.koalicja.org Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich

. KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU

Katarzyna Gierczycka Specjalista ds. PR i organizacji w WiseEuropa e. katarzyna.gierczycka@wise-europa.eu t. 607 868 697, +48 22 400 93 03

Pobierz plik