Więcej o: W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domów pomocy społecznej

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domów pomocy społecznej

W dniu 29 sierpnia 2016 odbyło się spotkanie robocze wykonawcy projektu dotyczącego inwestycji w Domach Pomocy Społecznej w Parsowie i Cetuniu.
Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy  DPS p.Ewa Palkowska-Paprocka oraz Józef Niwiński , przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Artur Kuczmaszewski  oraz pracownicy PCPR.

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji planowanych prac domy pomocy społecznej w naszym powiecie będą jeszcze bardziej funkcjonalne, bezpieczne i zwiększy się komfort pobytu mieszkańców  w tych pięknych, zabytkowych obiektach.

Następne spotkanie w podobnym składzie odbędzie się na początku września 2016r.
mz

Więcej o: Współtworzymy Wojewódzki Program wyrównywania szans osobom niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Współtworzymy Wojewódzki Program wyrównywania szans osobom niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia nr66/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016r. został powołany ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zespołowi przewodniczy Marcin Kowalski – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej. W skład Zespołu wchodzą również:

 1. Magdalena Kochan –Poseł na Sejm RP
 2. Andrzej Niedzielski – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 3. Marek Czyński- przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego
 4. Teresa Ziółkowska- przedstawicielka Uniwersytetu Szczecińskiego
 5. Bogdan Wankiewicz –Starosta Powiatu Wałeckiego
 6. Barbara Jaskierska – przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie
 7. Andrzej Kowalczyk – dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON
 8. Bogumiła Załuska – przedstawicielka Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 9. Urszula Sroka – przedstawicielka Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie
 10. Przemysław Momot – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Starogardzie
 11. Mirosława Zielony – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
 12. Katarzyna Błaszczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie
 13. Lilianna Korzeniewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu
 14. Piotr Niciejewski – przedstawiciel Towarzystwa Walki z Kalectwem O/W w Szczecinie
 15. Błażej Sokołowski –przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość Życia z Gudowa
 16. Irena Wawreszczuk – przedstawicielka Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
 17. Beata Chomińska – kierownik Biura Integracji Społecznej ROPS
 18. Malwina Kozera-Lesner – główny specjalista w ROPS
 19. Marta Szczucka – inspektor w ROPS

W piątek, 26 sierpnia odbyło się kolejne- trzecie spotkanie Zespołu,  które zostało przeprowadzone w formie warsztatów, podczas których pracowaliśmy nad opracowaniem modelu drzewa problemów dotyczących osób niepełnosprawnych w naszym województwie. Wiele różnych doświadczeń członków Zespołu oraz zróżnicowanie ich perspektyw związanych z osobami z niepełnosprawnościami, to ciekawe doświadczenie  prowokujące do ustawicznego porządkowania i uzupełniania wiedzy. Czas pracy Zespołu minął niepostrzeżenie, ale przed Zespołem jeszcze sporo wyzwań i twórczego wysiłku. Następne spotkanie odbędzie się 23 września.

Wszystkie osoby zainteresowane powstającym Programem zapraszamy do siedziby PCPR w Koszalinie  i  kontakt z członkiem Zespołu -Mirosławą Zielony.

mz

Więcej o: Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dnia 26 sierpnia 2016 r. w PCPR w Koszalinie odbyło się drugie już spotkanie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania zapoznano się z materiałami, nadesłanymi przez różne instytucje, w których zawarte były propozycje monitorowania programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc. Druga część spotkania odbyła się w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, gdzie uczestnicy Konwentu mogli zapoznać się z funkcjonowaniem pokoju przesłuchań dla dzieci. Pokój ten posiada certyfikat Przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci, który nadawany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje.

Więcej o: Praca z rodzinami metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach

Praca z rodzinami metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach

Dzięki finansowanemu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego szkoleniu –  pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego  oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Koszalinie mogli zapoznać się i spróbować pracy metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Nasza codzienna praca nie należy do łatwych i opiera się głównie na umiejętnościach pracy z drugim Człowiekiem – stąd tak ważne jest systematyczne poznawanie nowych metod i technik pracy. Metoda, którą dzisiaj poznaliśmy skupia się na budowaniu i utrzymywaniu relacji  z rozwiązaniami koncentrując wszystkich zaangażowanych. Metoda szuka mocnych stron i zasobów klienta, a korzyści z jej stosowania to przede wszystkim odejście od koncentracji na problemie, kreowanie wizji zmiany, budowanie banku zasobów niezbędnych do rozwiązania, pozytywna atmosfera, motywowanie do działania i…… wiele innych pozytywnych – i co ważne skutecznych działań. Wielu z nas intuicyjnie wykorzystywało podobne podejście, a usystematyzowana i praktycznie sprawdzona wiedza oraz wciąż doskonalone umiejętności z pewnością przyczynią się do pełniejszego i skuteczniejszego wykorzystania w pracy z Rodzinami.

mz

Więcej o: Spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej

Spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej

Dnia 18 sierpnia 2016 r w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie im. Anselma Młodzika odbyło się spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego. Podczas spotkania omawiano aktualną sytuację każdego z domów, poruszane były zagadnienia związane ze standaryzacją domów. Poinformowano przedstawicieli dps-ów, że w miesiącu sierpniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie powołany został zespół opiniujący zasadność umieszczenia w konkretnym typie domu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej osoby ubiegającej się o umieszczenie.

ko

Więcej o: Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

19 sierpnia  w siedzibie Starostwa odbyło się szkolenie mające na celu podniesienie kompetencji oraz poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy rodzin zastępczych oraz pracowników Centrum w zakresie trudnych spraw związanych z seksualnością  dzieci i młodzieży.

W sposób bardzo ciekawy a zarazem  wielkim wyczuciem, taktem oraz osobistym zaangażowaniem prowadzący szkolenie  przekazywał wiedzę dotyczącą spraw w tym tak wrażliwym zakresie. Mogliśmy dowiedzieć się między innymi: jak rozpoznać i definiować wykorzystywanie seksualne, jakie są metody diagnozy i rozpoznawanie przemocy seksualnej wobec dzieci, jak reagować i jak pracować z ofiarą przemocy seksualnej, jaka jest rola opiekunów faktycznych  i prawnych w udzielaniu pomocy dziecku krzywdzonemu seksualnie, formy pomocy dziecku- ofierze molestowania seksualnego.

Co ciekawe- wśród słuchaczy gościliśmy Wicestarostę Koszalińskiego Dariusza Kalinowskiego, który z zaciekawieniem przysłuchiwał się wykładowi w przerwie żywo dyskutując z przybyłymi na szkolenie rodzinami zastępczymi oraz pracownikami naszego Centrum.

mz

Więcej o: Brawo! większe bezpieczeństwo pracowników socjalnych

Brawo! większe bezpieczeństwo pracowników socjalnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r.  Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu, w  imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała uzgodnione z Komendą Główną Policji „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku”. Ze strony Komendy Głównej Policji dokument podpisał insp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Dokument określa procedury postępowania zarówno Policji jak i służb pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o pomocy społecznej w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

Podpisane Zasady zostaną  przekazane, za pośrednictwem Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz za pośrednictwem Komend Wojewódzkich do jednostek Policji.

mz

Więcej o: Wszyscy jesteśmy tacy sami

Wszyscy jesteśmy tacy sami

Dnia 29.06.2016 r. na placu rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie odbyła się impreza  integracyjna pn. „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.    W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, w tym osoby niepełnosprawne z terenu powiatu koszalińskiego. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. W programie imprezy znalazły się  konkurencje sportowe, interaktywne zabawy oraz konkursy w rytmie muzyki.

Impreza integracyjna dofinansowana została ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o: Trening Aktywności Motorycznej OREW 2016

Trening Aktywności Motorycznej OREW 2016

Dnia 19 maja 2016 r. na boisku przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Bobolicach odbyła się impreza pn. „Trening Aktywności Motorycznej OREW 2016”. Głównym organizatorem projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” w Bobolicach. W przedsięwzięciu wzięło udział 71 osób. Impreza została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o: Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

7 maja 2016 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wiesławy Szymborskiej w Konikowie odbyły się obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. W imprezie integracyjnej wzięło udział około 120 osób. Głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie. Impreza została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.