Aktualności

Więcej o: Zapraszamy na XI ogólnopolskie forum PCPR i MOPS do Zawiercia (18-20 września)

Zapraszamy na XI ogólnopolskie forum PCPR i MOPS do Zawiercia (18-20 września)

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ludwik Węgrzyn  – prezes zarządu Związku Powiatów Polskich
Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
Krzysztof Wrona – Starosta Powiatu Zawierciańskiego

18-20 września w Zawierciu odbędzie się XI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. „Zawsze  z Rodziną”. Rola samorządów powiatowych w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny, realizacja ustawy  o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej oraz rachunkowość JST to tematy spotkania. Forum przeznaczone jest dla Dyrektorów i Głównych Księgowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Jest ono połączone  z Zebraniem Ogólnym Członków Stowarzyszenia „Centrum”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem pełni Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej; Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich; Marszałek Województwa Śląskiego oraz Starosta Powiatu Zawierciańskiego. – więcej na: www.oscentrum.pl

zastępca przewodniczącego

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

Mirosława Zielony

Więcej o: Efekty pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawozdanie za 2015 rok

Efekty pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawozdanie za 2015 rok

Podczas obrad XXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie uchwałą Rady zostało przyjęte sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok. Sprawozdanie w sposób wyczerpujący informowało Radę o podjętych działaniach oraz liczbie wychowanków, Rodzin Zastępczych – w tym spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych oraz Rodzinnych Domów Dziecka, a także wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywają dzieci z powiatu koszalińskiego.

Starosta Koszaliński Zarządzeniem Nr. 31/2011 z dnia 19 września 2011 r. na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. W celu prawidłowej realizacji zadań oraz zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w powiecie koszalińskim Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyjęty został Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 jest dokumentem opartym na Strategii Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2015 zbudowanym w celu tworzenia sprawnie funkcjonującego systemu zapobiegania kryzysom rodziny.

Niniejsze sprawozdanie (zgodnie z ustawą) dotyczy wyłącznie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (zadanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej) nie obejmując złożonego i znacznie szerszego zadania ustawowego realizowanego przez pcpr jakim jest realizacja art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a więc nie obejmuje następujących zadań, które są realizowane przez PCPR w Koszalinie i o realizacji których informujemy Wysoką Radę w corocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

 1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 5. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
 6. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
  1. grup wsparcia,
  2. specjalistycznego poradnictwa;
 8. powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 9. wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 10.  zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
 11. prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia lub pełniących pieczę zastępczą;
 12. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
  1. finansowanie:
   1. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
   2. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
   3. szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 13. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 14. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji.

Praca z dziećmi, które w wyniku wielu różnych nieprawidłowości występujących w rodzinie naturalnej muszą funkcjonować poza jej strukturą nigdy nie jest łatwa, stąd tak ważne jest kto i w jaki sposób opiekuje się tak mocno skrzywdzonym przez najbliższych dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze to ogromna odpowiedzialność i ogromny trud wkładany codziennie przez 24 godziny – bez świąt i przerw weekendowych. Nakłada to również ciężar odpowiedzialności za prawidłowość jakość świadczonej opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej- a tym samym na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

mz

Więcej o: W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domów pomocy społecznej

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domów pomocy społecznej

W dniu 29 sierpnia 2016 odbyło się spotkanie robocze wykonawcy projektu dotyczącego inwestycji w Domach Pomocy Społecznej w Parsowie i Cetuniu.
Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy  DPS p.Ewa Palkowska-Paprocka oraz Józef Niwiński , przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Artur Kuczmaszewski  oraz pracownicy PCPR.

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji planowanych prac domy pomocy społecznej w naszym powiecie będą jeszcze bardziej funkcjonalne, bezpieczne i zwiększy się komfort pobytu mieszkańców  w tych pięknych, zabytkowych obiektach.

Następne spotkanie w podobnym składzie odbędzie się na początku września 2016r.
mz

Więcej o: Współtworzymy Wojewódzki Program wyrównywania szans osobom niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Współtworzymy Wojewódzki Program wyrównywania szans osobom niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia nr66/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016r. został powołany ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zespołowi przewodniczy Marcin Kowalski – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej. W skład Zespołu wchodzą również:

 1. Magdalena Kochan –Poseł na Sejm RP
 2. Andrzej Niedzielski – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 3. Marek Czyński- przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego
 4. Teresa Ziółkowska- przedstawicielka Uniwersytetu Szczecińskiego
 5. Bogdan Wankiewicz –Starosta Powiatu Wałeckiego
 6. Barbara Jaskierska – przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie
 7. Andrzej Kowalczyk – dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON
 8. Bogumiła Załuska – przedstawicielka Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 9. Urszula Sroka – przedstawicielka Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie
 10. Przemysław Momot – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Starogardzie
 11. Mirosława Zielony – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
 12. Katarzyna Błaszczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie
 13. Lilianna Korzeniewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu
 14. Piotr Niciejewski – przedstawiciel Towarzystwa Walki z Kalectwem O/W w Szczecinie
 15. Błażej Sokołowski –przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość Życia z Gudowa
 16. Irena Wawreszczuk – przedstawicielka Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
 17. Beata Chomińska – kierownik Biura Integracji Społecznej ROPS
 18. Malwina Kozera-Lesner – główny specjalista w ROPS
 19. Marta Szczucka – inspektor w ROPS

W piątek, 26 sierpnia odbyło się kolejne- trzecie spotkanie Zespołu,  które zostało przeprowadzone w formie warsztatów, podczas których pracowaliśmy nad opracowaniem modelu drzewa problemów dotyczących osób niepełnosprawnych w naszym województwie. Wiele różnych doświadczeń członków Zespołu oraz zróżnicowanie ich perspektyw związanych z osobami z niepełnosprawnościami, to ciekawe doświadczenie  prowokujące do ustawicznego porządkowania i uzupełniania wiedzy. Czas pracy Zespołu minął niepostrzeżenie, ale przed Zespołem jeszcze sporo wyzwań i twórczego wysiłku. Następne spotkanie odbędzie się 23 września.

Wszystkie osoby zainteresowane powstającym Programem zapraszamy do siedziby PCPR w Koszalinie  i  kontakt z członkiem Zespołu -Mirosławą Zielony.

mz

Więcej o: Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dnia 26 sierpnia 2016 r. w PCPR w Koszalinie odbyło się drugie już spotkanie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania zapoznano się z materiałami, nadesłanymi przez różne instytucje, w których zawarte były propozycje monitorowania programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc. Druga część spotkania odbyła się w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, gdzie uczestnicy Konwentu mogli zapoznać się z funkcjonowaniem pokoju przesłuchań dla dzieci. Pokój ten posiada certyfikat Przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci, który nadawany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje.

Więcej o: Praca z rodzinami metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach

Praca z rodzinami metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach

Dzięki finansowanemu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego szkoleniu –  pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego  oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Koszalinie mogli zapoznać się i spróbować pracy metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Nasza codzienna praca nie należy do łatwych i opiera się głównie na umiejętnościach pracy z drugim Człowiekiem – stąd tak ważne jest systematyczne poznawanie nowych metod i technik pracy. Metoda, którą dzisiaj poznaliśmy skupia się na budowaniu i utrzymywaniu relacji  z rozwiązaniami koncentrując wszystkich zaangażowanych. Metoda szuka mocnych stron i zasobów klienta, a korzyści z jej stosowania to przede wszystkim odejście od koncentracji na problemie, kreowanie wizji zmiany, budowanie banku zasobów niezbędnych do rozwiązania, pozytywna atmosfera, motywowanie do działania i…… wiele innych pozytywnych – i co ważne skutecznych działań. Wielu z nas intuicyjnie wykorzystywało podobne podejście, a usystematyzowana i praktycznie sprawdzona wiedza oraz wciąż doskonalone umiejętności z pewnością przyczynią się do pełniejszego i skuteczniejszego wykorzystania w pracy z Rodzinami.

mz

Więcej o: Spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej

Spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej

Dnia 18 sierpnia 2016 r w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie im. Anselma Młodzika odbyło się spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego. Podczas spotkania omawiano aktualną sytuację każdego z domów, poruszane były zagadnienia związane ze standaryzacją domów. Poinformowano przedstawicieli dps-ów, że w miesiącu sierpniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie powołany został zespół opiniujący zasadność umieszczenia w konkretnym typie domu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej osoby ubiegającej się o umieszczenie.

ko

Więcej o: Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

19 sierpnia  w siedzibie Starostwa odbyło się szkolenie mające na celu podniesienie kompetencji oraz poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy rodzin zastępczych oraz pracowników Centrum w zakresie trudnych spraw związanych z seksualnością  dzieci i młodzieży.

W sposób bardzo ciekawy a zarazem  wielkim wyczuciem, taktem oraz osobistym zaangażowaniem prowadzący szkolenie  przekazywał wiedzę dotyczącą spraw w tym tak wrażliwym zakresie. Mogliśmy dowiedzieć się między innymi: jak rozpoznać i definiować wykorzystywanie seksualne, jakie są metody diagnozy i rozpoznawanie przemocy seksualnej wobec dzieci, jak reagować i jak pracować z ofiarą przemocy seksualnej, jaka jest rola opiekunów faktycznych  i prawnych w udzielaniu pomocy dziecku krzywdzonemu seksualnie, formy pomocy dziecku- ofierze molestowania seksualnego.

Co ciekawe- wśród słuchaczy gościliśmy Wicestarostę Koszalińskiego Dariusza Kalinowskiego, który z zaciekawieniem przysłuchiwał się wykładowi w przerwie żywo dyskutując z przybyłymi na szkolenie rodzinami zastępczymi oraz pracownikami naszego Centrum.

mz

Więcej o: Brawo! większe bezpieczeństwo pracowników socjalnych

Brawo! większe bezpieczeństwo pracowników socjalnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r.  Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu, w  imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała uzgodnione z Komendą Główną Policji „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku”. Ze strony Komendy Głównej Policji dokument podpisał insp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Dokument określa procedury postępowania zarówno Policji jak i służb pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o pomocy społecznej w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

Podpisane Zasady zostaną  przekazane, za pośrednictwem Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz za pośrednictwem Komend Wojewódzkich do jednostek Policji.

mz

Więcej o: Wszyscy jesteśmy tacy sami

Wszyscy jesteśmy tacy sami

Dnia 29.06.2016 r. na placu rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie odbyła się impreza  integracyjna pn. „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.    W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, w tym osoby niepełnosprawne z terenu powiatu koszalińskiego. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. W programie imprezy znalazły się  konkurencje sportowe, interaktywne zabawy oraz konkursy w rytmie muzyki.

Impreza integracyjna dofinansowana została ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.