Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

logo PCPR

Koszalin, dnia 27 lutego 2020 roku
1101.1.2020.MW

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

I. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada:

 1. poziom wykształcenia zgodny z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, tj. m.in.:
  – dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
  – dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  – dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki rodzinne lub
  – dyplom ukończenia przed 1 stycznia 2007 roku wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub
  – dyplom uzyskania do dnia 1 stycznia 2008 roku tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

II. Preferowane cechy osobowościowe:

 1. Sumienność, dokładność,
 2. Umiejętność nawiązywania kontaktów,
 3. Organizacja i umiejętność samodzielnej pracy,
 4. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 5. Kreatywność,
 6. Komunikatywność,
 7. Otwartość na nowe wyzwania

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. Znajomość specyfiki samorządu terytorialnego,
 3. Znajomość przepisów KPA, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

IV. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego należy między innymi:

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie i na wniosek uprawnionych instytucji,
 2. Rozpoznanie i diagnoza potrzeb mieszkańców regionu w tym w zakresie pieczy zastępczej,
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 5. Świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej,
 6. Realizacja programów/ projektów pomocowych na rzecz mieszkańców Powiatu Koszalińskiego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Listy motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nieurzędniczym -pracownik socjalny (w przypadku nawiązania umowy o pracę, kandydat przed podjęciem zatrudnienia zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji .

Osoby zainteresowane mogą przesłać komplet dokumentów w terminie do 7 marca 2020 roku   na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin lub dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (pokój 217).

Wszelkich informacji udziela Dział Administracji i Kadr Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pod numerem telefonu 94 71 40 217.

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Złożone dokumenty nie będę odsyłane –zostaną zniszczone po zakończonej rekrutacji. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Koszalinie
Mirosława Zielony