„MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY”

logo PCPR

W dniu 30 sierpnia 2019 roku w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Koszalinie odbyło się spotkanie DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Pani Mirosławy Zielony z Dyrektorami i przedstawicielami Szkół podstawowych z funkcjonujących w Gminach Powiatu Koszalińskiego.  Tematem spotkania było uczestnictwo szkół w projekcie zatytułowanym  „MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY”, realizowanym w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Mirosławy Zielony, która powitała wszystkich uczestników spotkania i przedstawiła założenia projektu „Młodzi przeciw przemocy” oraz formę jego realizacji przy współpracy ze szkołami. W wystąpieniu poinformowała, że projekt „Młodzi przeciw przemocy” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII, a jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży jakie konsekwencje życiowe niesie za sobą postępowanie przemocowe oraz przybliżenie uczestnikom zasad definiowania przemocy.

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane głównie przez dzieci i młodzież oraz ich rodziców/opiekunów na realizację tego typu zajęć, a tematyka  zajęć obejmowała będzie  tematy związane z identyfikowaniem przemocy, sposobem reagowania na przemoc oraz nauką skutecznego radzenia w sytuacjach związanych z przemocą, wskazywała będzie instytucje i osoby kompetentne do udzielania wsparcia i pomocy osobom doświadczającym i stosującym przemoc.

Według założeń projektu adresatami szkoleń będą nie tylko społeczności uczniowskie, ale również grona pedagogiczne szkół oraz rodzice uczniów, gdyż tylko kompleksowe podejście do problemów związanych z przemocą może dać wymierne efekty edukacyjne.

W ramach realizacji projektu oprócz zajęć szkoleniowych w szkołach, planowana jest organizacja 2 trzydniowych wyjazdów dla 40 uczniów (2 grupy po 20 uczestników), podczas których uczestnikom zaproponowana będzie nauka spędzania wolnego czasu w sposób wolny od przemocy i agresji, i bardzo alternatywny do oferty spędzania wolnego czasu przed komputerami. Będzie to czynny wypoczynek z udziałem gier i zabaw terenowych, pieszych wycieczek oraz wyjazdów do kina lub teatru). Ponadto w czasie pobytu planowane są spotkania ze specjalistami praktycznie znającymi mechanizmy i skutki przemocy (np.: policjanci, straż graniczna, seksuolodzy, socjoterapeuci, specjaliści od uzależnień, specjaliści od nauki  asertywnych zachowań, psychologowie).

Równolegle do powyższych działań ogłoszony zostanie konkurs piosenki dla szkół      o tematyce dotyczącej tematyki profilaktyki przemocy w rodzinie. Piosenki laureatów konkursu będą nagrane na DVD i przekazane placówkom edukacyjnym z terenu powiatu koszalińskiego do dalszego wykorzystania edukacyjnego w szkołach. Kolejnym konkursem kierowanym do dzieci i młodzieży będzie konkurs fotograficzny pn.: „Emocje w moim życiu”. Podczas zajęć warsztatowych dzieci i młodzież uczyć się będą między innymi rozpoznawania emocji i ich nazywania, radzenia sobie z nimi w prawidłowy sposób, co jest niezwykle ważne w profilaktyce przeciwdziałania przemocy. Nagrodzone prace fotograficzne zostaną wydane w wersji papierowej i stanowić będą w przyszłości materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą.

Podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas projektu będzie Turniej międzyszkolny „Wiem co to przemoc”, który pozwoli zweryfikować wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu. W turnieju będzie można sprawdzić w jaki sposób zarówno uczniowie jak      i nauczyciele przyswoili wiadomości na temat zjawiska przeciwdziałania przemocy (pytania z zakresu profilaktyki przemocy) a także sprawność fizyczną uczniów oraz nauczycieli (np. bieg w alko goglach). Szkoły, które zajmą w turnieju 3 pierwsze miejsca uzyskają tytuł laureata i tytuł „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY”.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumień o współpracy przy realizacji Zadania pod nazwą: „Młodzi Przeciw Przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Inicjatywa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji projektu spotkała się z ogólna akceptacją założeń programu