Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

logo PCPR

W dniu 9 września 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która działa przy Staroście Koszalińskim. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Koszalińskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnym na lata 2019-2023 zostali:

 1. Ewa Paprocka – Palkowska – przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Parsowie,
 2. Marzena Sztorc- Kachlicka – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
 3. Wojciech Nowacki – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie,
 4. Paweł Osowski – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” w Bobolicach,
 5. Ryszard Pałczyński – przedstawiciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. Ocena realizacji programów;

W trakcie spotkania dokonano wyboru przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza Rady.
Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie został Pan Wojciech Nowacki, Wiceprzewodniczącym Paweł Osowski, a sekretarzem – Ryszard Pałczyński.
Podczas spotkania podsumowano również IV kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Pani Dyrektor Mirosława Zielony podziękowała obecnym na spotkaniu ustępującym członkom Rady za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.