GRUPA WSPARCIA WARSZATY „Przemoc ToNieMy – wybierz”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w tym na rzecz reintegracji rodzin w ramach Programu „PrzeMoc ToNieMy – wybierz.

Termin realizacji projektu – grudzień 2022 r.

Celem działań jest prowadzenie otwartej grupy wsparcia z elementami terapii oraz przeprowadzenie warsztatów oraz działań edukacyjnych zawierających tematykę związaną z przeciwdziałaniem przemocy.

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ ALBO ZAGROŻONĄ JEJ STOSOWANIEM

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami :

Radosław Płoszaj, telefon 94 7140 253, email: przemoc@powiat.koszalin.pl

lub osobiście

Andersa 32, 75-626 Koszalin, , pok. 3.11.

Treści programowe:

  • wyeliminowanie postaw uległych i współzależnych,
  • motywacji do podejmowania działań mających na celu przerwanie występowania przemocy w rodzinie,
  • nabycia umiejętności odróżniania i wyznaczania różnych rodzajów celów, określania priorytetów,
  • poszerzenie (nauczenie) repertuaru zachowań alternatywnych do uległości wobec reakcji osób agresywnych,
  • zwiększenie świadomości dotyczących szkodliwości czynów jakim ulegają przed sprawcą (brak obrony, koło przemocy),
  • elementy asertywności,
  • zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie doświadczającej przemocy,
  • poszerzenie swojej wiedzy/świadomości na temat własnych zasobów, wpływu minionych doświadczeń na dalsze życie,
  • informacje o instytucjach świadczących pomoc.

PRZYJDŹ

MY NAPRAWDĘ POMAGAMY !!!

praca własna uczestników projektu przemoc to nie my